Czym jest Alternatywna Spółka Inwestycyjna (ASI)? Jak założyć fundusz VC?

Alternatywna Spolka Inwestycyjna

Alternatywna Spółka Inwestycyjna (ASI), to wehikuł inwestycyjny, który zdobył dużą popularność w ostatnich 5 latach w Polsce. ASI wprowadzona została do polskiego porządku prawnego przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. W artykule wyjaśniamy czym jest ASI, jak założyć ASI, w co może inwestować fundusz VC działający jako ASI oraz jakie są formalne wymogi względem zarządzających ASI. Podpowiadamy również jak prowadzić księgowość ASI oraz wyjaśniamy kluczowe aspekty podatkowe dotyczące ASI.

 

Ustawa o funduszach definiuje alternatywny fundusz inwestycyjny (AFI) jako instytucję wspólnego inwestowania, której przedmiotem działalności jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, niebędącą jednocześnie funduszem typu UCITS, tj. funduszem działającym zgodnie z prawem Unii Europejskiej regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe, którym w polskim porządku prawnym jest fundusz inwestycyjny otwarty (FIO) i fundusz zagraniczny w rozumieniu Ustawy.

 

Co to jest ASI?

Alternatywna Spółka Inwestycyjna (ASI) to rodzaj funduszu inwestycyjnego inny niż specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwartego (FIO) lub fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ) – źródło: art. 8a ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Rynek ASI w Polsce

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat ponad 350 Zarządzających ASI zostało wpisanych do prowadzonego przez KNF rejestru zarządzających ASI.

W początkowym etapie rozwoju rynku rejestrację ASI stymulowały programy NBCR Bridge Alfa, a następnie PFR Ventures, w tym PFR Starter, PFR Biznest, PFR Otwarte Inwestycje i PFR NCBR CVC. W kolejnych latach zarejestrowało się w Polsce wiele prywatnych funduszy Venture Capital oraz innych pasywnych struktur inwestycyjnych. Ich celem jest wykorzystanie zwolnienia z podatków od zysków kapitałowych dla Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI). Zwolnienie to obowiązuje, jeśli ASI utrzyma swoje inwestycje przez minimum 2 lata na poziomie nie niższym 5% kapitału spółki, w którą dokonało inwestycji.

Dziś wiele ASI to prywatne, małe struktury poszukujące swojego miejsca na rynku VC. W Polsce Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI) zyskują na popularności i stanowią alternatywę dla Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ). Prowadzenie FIZ jest znacznie droższe od ASI, między innymi ze względu na liczne wymogi techniczno-organizacyjne, jakie nakłada się na zarządzające nimi TFI.

 

Co to jest ZASI?

ZASI to skrót od Zarządzający Alternatywną Spółką Inwestycyjną. Zgodnie z definicją zawartą w art. 8b ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, ZASI nadzoruje spółką, w tym co najmniej jej portfelem inwestycyjnym oraz ryzykiem ASI. Podejmuje decyzje w imieniu ASI, działa zgodnie z określonymi zasadami i strategiami inwestycyjnymi.

Różnice między Wewnętrznie Zarządzającym ASI a Zewnętrznie Zarządzającym ASI

Zarządzającym ASI, zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o funduszach, może być wyłącznie:

 • spółka kapitałowa będąca alternatywną spółką inwestycyjną prowadząca działalność jako wewnętrznie zarządzający WZASI,
 • spółka kapitałowa będąca komplementariuszem alternatywnej spółki inwestycyjnej, prowadząca działalność jako Zewnętrznie ZASI. ZASI może zarządzać więcej niż jedną ASI.

Jeśli zamierzasz zaangażować większą grupę inwestorów do zarządzanego przez siebie funduszu i chcesz czerpać z zyski z opłat za zarządzanie (management fee), to lepszym wyborem będzie Zewnętrznie Zarządzana ASI.

Dodatkowo Zewnętrznie Zarządzający ASI daje kilka korzyści Inwestorom nadzorującym kilkoma ASI i planującym rozwijać portfel:

 • Umożliwia podpięcie kolejnej ASI bez przechodzenia przez proces aplikacyjny w KNF. Jedyną formalnością, której należy dopilnować to zgłoszenie informacji o dodaniu kolejnego ASI pod zarządzanie wpisanego już do rejestru ZASI.
 • Opłata za wpis do KNF, w wysokości 2 tys, EURO obowiązuje jedynie podczas dodawania Zarządzającego ASI do rejestru KNF. Nie dotyczy ona kolejnych dodawanych do niego ASI.
 • Coroczna opłata tytułem kosztów nadzoru w wysokości 750 EURO leży po stronie ZASI, niezależnie iloma ASI zarządza.

Kto może inwestować w ASI? Dla kogo jest ASI?

Inwestorem w ASI jest podmiot, który posiada prawa uczestnictwa tej spółki. Prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej są odpowiednio udział w spółce oraz akcja. Przez udział w spółce w przypadku spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej rozumie się ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce.

Zgodnie z art. 8c ust. 4 ustawy o funduszach wkład do alternatywnej spółki inwestycyjnej w zamian za prawa uczestnictwa tej spółki może wnieść podmiot spełniający kryteria klienta profesjonalnego. W przypadku zawiązywania spółki w drodze oferty publicznej wkład do alternatywnej spółki inwestycyjnej w zamian za prawa uczestnictwa tej spółki może wnieść także podmiot niespełniający kryteriów klienta profesjonalnego.

 

Kto może założyć ASI?

Alternatywna Spółka Inwestycyjna (ASI) to forma działalności gospodarczej, która ma na celu pozyskiwanie aktywów od wielu inwestorów, a następnie lokowanie kapitału zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. Zgodnie z art. 8a ust. 3 ustawy o funduszach może to być wyłączny przedmiot działalności Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej.

Zgodnie z przepisami, ASI mogą zakładać osoby prawne prawne, w tym m.in. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Działalność Zarządzającego ASI nie wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Konieczne jest jednak uzyskanie wpisu do rejestru Zarządzających ASI. Warunkiem jest, aby łączna wartość aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych, którymi zarządza lub zamierza zarządzać ZASI, nie przekraczała:

 • równowartości 100 mln euro wyrażonej w złotych, lub
 • równowartości 500 mln euro wyrażonej w złotych, w przypadku, gdy ZASI zarządza wyłącznie spółkami, które nie stosują dźwigni finansowej i w których prawa uczestnictwa można odkupić po co najmniej 5 latach od nabycia.

Takie wymogi wynikają z art. 70 zb. ust 1 ustawy o funduszach.

Podsumowując, osobą pełniącą funkcję członka zarządu Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej (ASI) jako Wewnętrznie Zarządzającego ASI (WZASI) lub członka zarządu komplementariusza Zewnętrznie Zarządzanego ASI (ZASI), nie musi być osoba posiadająca zezwolenie KNF.

Zarządzający ASI musi jednak spełnić pewne warunki. Osoba ta musi być niekarana i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Musi również legitymować się wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na profesjonalne, bieżące prowadzenie spraw Spółki. W procesie wnioskowania o wpis do Rejestru Zarządzających ASI, KNF weryfikuje ich doświadczenie, wykształcenie i przebieg kariery zawodowej.

Ważne jest uzyskanie wpisu do rejestru Zarządzających ASI w przypadku spełnienia kryteriów ZASI. Zgodnie z art. 295 ustawy o funduszach, prowadzenie działalności Zarządzającego ASI bez wymaganego wpisu do rejestru jest karalne. Osoby, które prowadzą działalność Zarządzającego ASI zgodnie z art. 70e ust. 1 bez wymaganego wpisu, podlegają karze grzywny w wysokości do 5 000 000 zł lub karze pozbawienia wolności do 5 lat, lub obu karom łącznie.

 

W co może inwestować ASI?

ASI może inwestować swój kapitał w różnorodne aktywa, w tym w akcje, obligacje, nieruchomości, rynki surowców, a także w inne fundusze inwestycyjne, instrumenty pochodne i udziały w innych spółkach niepublicznych. ASI może również udzielać pożyczek lub lokować nadwyżki na lokatach bankowych.
ASI dokonuje tych inwestycji zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną określającą sposób lokowania jej aktywów (art. 70b ust. 1 ustawy o funduszach). Polityka inwestycyjna oraz strategie inwestycyjne ASI są określane jej w dokumentach założycielskich oraz w dokumentach, w tym regulaminach, przyjętych przez zarządzającego ASI dotyczących działalności prowadzonej przez alternatywną spółkę inwestycyjną, zwanych dalej „regulacjami wewnętrznymi ASI” (art. 70b ust. 2 ustawy o funduszach).
W odróżnieniu od funduszy zamkniętych ASI nie obowiązują limity koncentracji portfela (art. 145. Strategia inwestycyjna i przedmiot lokat FIZ), co czyni z ASI realną alternatywę dla inwestycji w FIZ w sytuacji gdy ASI służyć ma jako pasywny wehikuł do trzymania aktywów w celu uniknięcia opodatkowania zysków kapitałowych na poziomie funduszu.

 

Czy ZASI lub ASI może prowadzić inną aktywność gospodarczą? Czy ZASI lub ASI może być zarejestrowana do VAT?

Wielu zarządzających ASI ma pytania czy ZASI lub ASI może świadczyć dodatkowe usługi i fakturować za nie swoich odbiorców. KNF wyjaśnia tą kwestię dając taką możliwość, gdy te czynności dodatkowe pozostają w związku z główną działalnością ZASI/ASI.

Nasza interpretacja tych objaśnień jest taka, że gdy ZASI lub ASI chce świadczyć np. usługi doradcze związane z poszukiwaniami inwestorów, budowaniem strategii marketingowej, świadczeniem usług księgowych lub sekretariatu korporacyjnego dla swoich spółek portfelowych, to w myśl wyjaśnień KNF może podejmować taką działalność. W takim wypadku kwestia podatkowa, która pozostaje do rozstrzygnięcia sprowadza się do tego czy ASI świadczyć będzie te usługi bez dodatkowego wynagrodzenia korzystając w długim okresie na wzroście wartości spółek portfelowych jako ich inwestor. Czy też wystawiać będzie na nie odrębne faktury VAT. 

O ile czynności zarządzania ASI korzystają ze zwolnienia z VAT w myśl art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy o VAT, o tyle w przypadku odpłatnego świadczenia tych usług dodatkowych dla spółek portfelowych ASI lub innych podmiotów zaangażowanych w główną działalność ASI (np. ko-inwestorów), konieczne będzie wystawianie faktur z VAT, co wiązać się musi z rejestracją ZASI lub ASI do VAT jako czynny podatnik VAT. W przypadku ZASI, który dokonuje refakturowania ASI tytułem opłaty za zarządzanie na stawce ZW świadczenie usług dodatkowych na stawce 23% komplikować będzie model rozliczeń gdyż wymuszać będzie tzw. proporcję VAT.

To powoduje, że zarządzający ASI chcąc uniknąć takiej komplikacji modelu rozliczeń na gruncie VAT rzadko decydują się na takie rozwiązanie i najczęstszym praktycznie stosowanym podejściem jest utworzenie spółki która ma rolę doradczą i która zarejestrowana jest jako czynny podatnik VAT i to przez nią świadczone są usługi dodatkowe świadczone do spółek portfelowych, ko-inwestorów lub inwestorów.

Zgodnie z art. 8a ust. 3 Ustawy „wyłącznym przedmiotem działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną”. Zgodnie z tym przepisem wyłącznym przedmiotem działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. Zgodnie z objaśnieniami KNF redakcja tego przepisu wskazuje, iż dopuszczalne jest podejmowanie dodatkowych działań nie mieszczących się wprost w ramach działalności inwestycyjnej, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów szczególnych. Tym samym, zgodnie z przepisami szczególnymi, prowadzenie działalności inwestycyjnej może wiązać się z koniecznością podjęcia dodatkowych czynności, określonych w przepisach szczególnych, niemniej czynności te muszą pozostawać w związku z główną działalnością jaką jest działalność inwestycyjna.

 

Czym jest Rejestr Zarządzających ASI

Rejestr zarządzających ASI to oficjalny i publicznie dostępny spis podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (ASI) prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). W rejestrze tym znajdują się informacje na temat zarządzających ASI, w tym nazwy zarządzającego ASI oraz nazwy zarządzanych przez niego ASI, ich adresy siedziby oraz historia zmian danych rejestrowych. Zasady uzyskiwania wpisu do rejestru, zakres danych wpisanych do niego oraz zasady monitorowania i wykreślania z niego podmiotów są regulowane przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych.
Rejestr dostępny jest publicznie pod adresem: https://zasi.knf.gov.pl

 

Rejestracja Zewnętrznie Zarządzanej ASI:

Zawiązanie Spółki z o.o. lub Spółki Akcyjnej

przedmiotem działalności ZASI będzie zarządzanie Alternatywną Spółka Inwestycyjną (ASI)

Wniosek o rejestrację w KRS

Złożenie wniosku o rejestrację Zarządzającego ASI we właściwym miejscowo Wydziale Gospodarczym KRS i uzyskanie wpisu w rejestrze KRS

Polityka i strategia inwestycyjna

Ustalenie Polityki i Strategii inwestycyjnej ASI

Zawiązanie Sp.k lub SKA

Zawiązanie spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej która będzie prowadziła działalność jako ASI

Wniosek o wpis do KNF

Złożenie wniosku do KNF o rejestrację Zarządzającego ASI w rejestrze KNF.

Uzyskanie wpisu do KNF

Uzyskanie wpisu przez Zarządzającego ASI do rejestru Zarządzających prowadzonych przez KNF

Rejestracja ASI w KRS

Złożenie wniosku o rejestrację ASI w KRS i uzyskanie wpisu w rejestrze KRS

W Genprox współpracujemy z renomowanymi kancelariami prawnymi, które potrafią sprawnie uzyskać wpis do KNF. Rejestracja ASI jest możliwa nawet w terminie ok. 1-1,5 miesiąca. Jeżeli planujesz zarejestrować ASI, zarekomendujemy Ci odpowiednią strukturę i rekomendujemy profesjonalną kancelarię, która sprawnie dokona rejestracji Twojego funduszu. 

 

Czym jest polityka inwestycyjna ASI?

Zgodnie z ustawą o funduszach, polityka inwestycyjna ASI to sposób, w jaki jej aktywa są lokowane. Polityka ta jest określana w dokumentach założycielskich ASI oraz w innych dokumentach, takich jak regulaminy, przyjęte przez zarządzającego ASI. Polityka inwestycyjna stanowi ogólne ramy dla lokowania aktywów, natomiast konkretne decyzje inwestycyjne podejmowane są na jej podstawie. Przyjęcie polityki inwestycyjnej jest istotne z punktu widzenia inwestorów, ponieważ pozwala ona na określenie celów inwestycyjnych ASI i poziomu ryzyka, jaki jest związany z inwestycjami w tę spółkę.

Unijna dyrektywa ZAFI definiuje „określoną politykę inwestycyjną” jako strategię określającą sposób zarządzania kapitałem w celu generowania zwrotu dla inwestorów. Zgodnie z wytycznymi ESMA (pol.: Europejki Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) wyjaśniającymi Dyrektywę ZAFI, Spółka posiada „określoną politykę inwestycyjną”, jeśli ma ogólną politykę w zakresie zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa. Brak ustalonego sposobu inwestowania oznacza brak takiej polityki.

Przyjęcie ogólnych wytycznych w zakresie działań inwestycyjnych nie oznacza zatem, że dana ASI nie posiada polityki inwestycyjnej, a podejmowane przez nią decyzje inwestycyjne mogą wskazywać na realizację tej polityki. Jednocześnie, swoboda podejmowania decyzji inwestycyjnych przez osobę zarządzającą przedsiębiorstwem nie powinna być wykorzystywana do obchodzenia postanowień dyrektywy ZAFI.

 

Dariusz Landsberg Genprox

Przez ostatnie 5 lat dla naszych klientów – Zarządzających ASI wypracowaliśmy standard obsługi ASI i uzyskaliśmy wiele kluczowych dla całego rynku ASI interpretacji podatkowych: 

 • Zaliczenie kosztów operacyjnych ASI do źródeł kapitałowych w CIT ASI.
 • Możliwość zakwalifikowania przychodów odsetkowych ASI do źródeł kapitałowych
 • Wypracowanie bezpiecznej formuły opodatkowania członków kluczowego personelu funduszu VC
 • Zwolnienie z VAT usług administracyjnych zarządzania ASI

to tylko niektóre z naszych projektów, które ukształtowały całą branżę VC w Polsce. 

Dariusz Landsberg, FCCA

Dyrektor zarządzający GENPROX

Obowiązki rejestrowe i raportowe ASI

Aby skutecznie działać, ASI jest zobowiązane do wypełniania następujących wymogów stawianym przez obowiązujące przepisy prawa: 

 

Uzyskanie wpisu do Rejestru Zarządzających ASI

Zarządzający Alternatywną Spółką Inwestycyjną musi uzyskać wpis w Rejestrze Zarządzających ASI prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego. W przypadku Zewnętrznego ZASI, który już widnieje w rejestrze, dla każdej kolejnej ASI wystarczy zgłoszenie informacji o dodaniu nowego ASI.

 

Coroczna opłata do KNF

Na Zarządzających ASI spoczywa ustawowy obowiązek uiszczenia opłaty za wpis, która wynosi równowartość 2 tysięcy euro. Opłata ta jest wymagana tylko w przypadku wpisu zarządzającego ASI do rejestru Zarządzających ASI i nie dotyczy kolejnych dodawanych do niego ASI. Z kolei coroczna opłata za pokrycie kosztów nadzoru KNF, wynosi równowartość 750 euro w złotych. Więcej informacji na temat tej opłaty można znaleźć w naszym wpisie: Roczna Opłata do KNF

 

Raportowanie XML do ESPI KNF

Zarządzający Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (ASI) są zobligowani do przesyłania cyklicznych informacji analitycznych do krajowego regulatora (KNF). ZASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do KNF, muszą do 31 stycznia każdego roku złożyć raport za poprzedni rok. Pliki te muszą zawierać informacje o strukturze portfela inwestycyjnego, sumę bilansową oraz strukturę kapitałową ASI, którą zarządzają. Raport musi zostać przesłany w systemie ESPI formacie XML. Więcej na naszym blogu.

Genprox od 2022 wspólnie z operatorem platformy Fundequate wprowadził możliwość samodzielnego przygotowania plików XML oraz ich przeglądania.

 

Raportowanie do rzecznika finansowego

Roczne sprawozdanie dla podmiotów rynku finansowego

Roczne sprawozdanie jest ustawowym obowiązkiem dla podmiotów rynku finansowego, w tym zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (ZASI).
Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, podmioty te muszą corocznie, w terminie 45 dni od zakończenia roku kalendarzowego, przekazać Rzecznikowi sprawozdanie dotyczące rozpatrywania reklamacji oraz liczby wystąpień klientów na drogę postępowania sądowego z powodu nierozpatrzenia reklamacji.
Sprawozdanie powinno zawierać:

 • Informacje dotyczące liczby reklamacji,
 • Listę uznanych i nieuznanych roszczeń, wynikających z reklamacji,
 • Informacje o wartości roszczeń zgłoszonych w pozwach oraz i zasądzonych prawomocnymi orzeczeniami sądów na rzecz klientów w okresie sprawozdawczym.

Podmioty rynku finansowego obejmują zarówno towarzystwa funduszy inwestycyjnych, jak i fundusze inwestycyjne, oraz zarządzających ASI i Alternatywne Spółki Inwestycyjne. Wynika to z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, z późn. zm.).

 

Raportowanie ZASI do Rzecznika Finansowego i wpłacanie zaliczek

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej reguluje finansowanie działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura w art. 20 ust.1.

Zgodnie z nią, podmioty rynku finansowego, w tym ASI, muszą regularnie raportować swoją działalność do Rzecznika Finansowego oraz wpłacać zaliczki na finansowanie jego Biura. Ustawa reguluje ten proces, a od 1 stycznia 2023 r. zmienił się sposób naliczania opłat. Podmioty są zobowiązane do wpłacenia rocznej opłaty do dnia 31 marca na podstawie danych z dwóch lat wstecz.
Rozporządzenie Ministra Finansów szczegółowo określa dane, które muszą być zawarte w deklaracji oraz sposób jej składania przez stronę internetową: https://edeklaracje.rf.gov.pl/pl-PL/Login/Login

 

Roczne sprawozdanie finansowe ASI

Wszyscy Zarządzający Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (ZASI) są zobowiązani do sporządzenia, podpisania i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZASI oraz ASI wraz z opinią biegłego rewidenta, niezależnie od rozmiarów prowadzonej działalności. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, jeśli fundusz jest wpisany do rejestru Zarządzających ASI na dzień 31 grudnia, to podlega temu obowiązkowi.

Ministerstwo Finansów, na stronach KAS, opublikowało odrębne struktury XML dla ASI. Dotyczą one obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego wynikającego z art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości.

Zgodnie z ustawą, sprawozdanie finansowe ASI składa się z:

 • bilansu,
 • rachunku zysków i strat,
 • informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
 • zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
 • zestawienia lokat ASI
 • zestawienia informacji dodatkowych o spółce obejmujące: informacje o strukturze aktywów i kosztach działalności, wartości aktywów netto i informacje dotyczące wartości aktywów netto na prawo uczestnictwa i sposobu jej ustalania, informacje o wyemitowanych przez alternatywną spółkę inwestycyjną instrumentach finansowych lub przyznanych uprawnieniach wpływających na ustalenie wartości aktywów netto, lub na prawa inwestorów oraz informacje dotyczące uprzywilejowania praw uczestnictwa albo ograniczenia uprawnień z nich wynikających.

Więcej na temat rocznych sprawozdań możesz przeczytać we wpisach:

Roczne sprawozdanie ZASI I ASI

Roczne sprawozdanie finansowe ASI (XML do KRS)

Zwolnienie ASI z konsolidacji

 

Skontaktuj się z nami

Dariusz Landsberg

Dariusz Landsberg, FCCA nr 1144936

Dyrektor zarządzający Genprox Sp. z o.o.
Mail: dariusz.lansberg@genprox.com
Tel. +48 603 413 133

Księgowość ASI, Raportowanie do KNF, Rozliczenia podatkowe i Sprawozdania

Jesteśmy liderem rynku w obsłudze funduszy VC działających jako ASI. Specjalizujemy się w strukturyzowaniu funduszy VC, księgowości i setupie podatkowym ASI. Ponad 50% całego rynku ASI przechodzi przez nasze ręce w procesie raportowania do KNF. Nasz dział doradczy rocznie realizuje kilkadziesiąt projektów due diligence i wycen spółek.
Nasza platforma Fundequate pozwala zarządzać funduszem VC w nowoczesny sposób i integrować administrację ASI z back-office (administracja emisji kapitału i długu, księgowość ASI, rozliczenia z inwestorami). 

Dowiedz się na czym polega rejestracja funduszu VC i jakie są wymagane dokumenty do rejestracji ASI (Alternatywna Spółka Inwestycyjna). 

Księgowość Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej musi być prowadzona w sposób, który zapewni taką granulację danych portfela inwestycyjnego i pozyskanego kapitału, aby fundusz VC był w stanie sprostać wymogom Ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Zarządzający Alternatywną Spółką Inwestycyjną zobligowani są do przekazywania cyklicznej informacji analitycznej do krajowego nadzoru.  ZASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru KNF podlegają pod coroczny obowiązek raportowania w formacie XML.

Dla funduszy Venture Capital (Alternatywne Spółki Inwestycyjne) realizujemy finansowe badania due diligence Startupu, którego efektem jest raport z przeprowadzonego badania identyfikujący kluczowe ryzyka finansowe i podatkowe.

Fundequate to platforma raportowa dla branży Venture Capital dedykowana dla Startupów, Funduszy VC i Inwestorów dająca nową jakość komunikacji i wymiany danych dla całej branży VC.

Słownik pojęć ASI

AFI

AFI to instytucja wspólnego inwestowania prowadząca działalność jako fundusz inwestycyjny zamknięty,
specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty lub alternatywna spółka inwestycyjna (art. 2 pkt 10a Ustawy o funduszach).

ASI

Alternatywna Spółka Inwestycyjna (ASI) to rodzaj funduszu inwestycyjnego inny niż specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwartego (FIO) lub fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ) – źródło: art. 8a ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Zarządzający ASI

Zarządzający ASI to podmiot zarządzający alternatywną spółką inwestycyjną, w tym co najmniej zarządzający portfelem inwestycyjnym tej spółki oraz ryzykiem związanym z jej działalnością (art. 8b ust. 1 Ustawy o funduszach).

Klient profesjonalny

Klient profesjonalny to podmiot, na którego rzecz jest lub ma być świadczona usługa, albo któremu proponowane jest nabycie lub objęcie praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, posiadający doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami (art. 2 pkt 13a Ustawy o funduszach).

Polityka inwestycyjna ASI

Polityka inwestycyjna ASI to dokument informujący jaki jest cel inwestycyjny, do którego zrealizowania dąży ASI, a także określający zasady, którymi zamierza kierować się ASI, aby osiągnąć swój cel inwestycyjny.
W szczególności polityka inwestycyjna określa typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat, kryteria doboru lokat, zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne, a także dopuszczalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez ASI. Na podstawie zasad przyjętych w polityce inwestycyjnej ASI obiera określoną strategię inwestycyjną (art. 70b ust. 1 Ustawy o funduszach i art. 20 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 10a Ustawy o funduszach).

Strategia inwestycyjna ASI

Strategia inwestycyjna ASI to dokument stworzony na podstawie zasad przyjętych w polityce inwestycyjnej ASI, zawierający generalne wytyczne, jakimi kierować się będzie ASI inwestując środki zebrane od inwestorów, aby zrealizować cel inwestycyjny określony w polityce inwestycyjnej ASI. Strategia inwestycyjna zawiera co najmniej następujące informacje: główne kategorie aktywów, w które ASI może inwestować; wszelkie sektory przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynkowe bądź szczególne klasy aktywów, które są przedmiotem strategii inwestycyjnej; opis polityki ASI w zakresie zaciągania pożyczek lub stosowania dźwigni finansowej. Strategia inwestycyjna ASI jest obierana w celu konkretyzacji założeń przyjętych w polityce
inwestycyjnej ASI. W zależności od przyjętego modelu biznesowego ASI może obrać jedną lub więcej strategii inwestycyjnych (art. 5 ust. 2 Rozporządzenia 231/2013).

Dźwignia finansowa AFI

Dźwignia finansowa AFI to każda forma zwiększania ekspozycji AFI, w szczególności przez pożyczanie środków pieniężnych lub papierów wartościowych lub przez inwestycje w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, dopuszczone do obrotu na giełdach towarowych, albo instrumenty pochodne właściwe AFI (art. 2 pkt 42b Ustawy o funduszach w zw. z art. 2 pkt 42a Ustawy o funduszach).

Ekspozycja AFI

Ekspozycja AFI to wyrażona w walucie, w której wyceniane są aktywa alternatywnego funduszu inwestycyjnego, kwota zaangażowania tego AFI uwzględniająca wszystkie aktywa i zobowiązania AFI, instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, dopuszczone do obrotu na giełdach towarowych, albo instrumenty pochodne właściwe AFI, pożyczki, których przedmiotem są środki pieniężne lub papiery wartościowe, oraz inne umowy wiążące się ze zwiększeniem zaangażowania funduszu, gdy ryzyko i korzyści wynikające z tych umów dotyczą tego AFI (art. 2 pkt 42a Ustawy o funduszach).