dlaczego genprox

Nasze kompetencje i doświadczenie w obsłudze funduszy i startupów

Nasi Klienci to fundusze VC oparte o strukturę ZASI/ASI działające w oparciu o wpis do rejestru KNF oraz Startupy znajdujące się w portfelach inwestycyjnych funduszy VC oraz oddziały zagranicznych podmiotów. 

Nasz Zespół:

Nasz Zespół to doświadczenie niezbędne aby świadczyć profesjonalne i kompleksowe usługi Due diligence, zdobywaliśmy w takich organizacjach m. in. jak Citibank Handlowy S.A., General Electric, ABN Amro Bank,  Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank Polska S.A. i mBank.

Legitymujemy się członkostwem w brytyjskiej izbie biegłych rewidentów Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Krajowej Izbie Radców Prawnych, Krajowej Izbie Doradców Podatkowych i tytułem Doradcy Inwestycyjnego przy KNF. Realizując projekty due diligence wykorzystujemy metodologię PMI (Project Management Institute), którego również jesteśmy członkiem.


Jesteśmy Partnerem Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK), które zrzesza inwestorów private equity/venture capital aktywnych w Polsce.

Nasz zespół

Dariusz Landsberg

Dyrektor zarządzający

Doświadczony dyrektor finansowy i członek ACCA z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym w finansach, rachunkowości, księgowości i controllingu finansowym.

Dariusz Frańczak

Manager ds. Wycen

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny (nr 439) legitymujący się doświadczeniem w obsłudze i wycenie funduszy inwestycyjnych od strony TFI, depozytariusza oraz firmy księgowej.

Adam Buczel

Manager ds. Prawnych

Radca Prawny specjalizujący się w regulacjach dystrybucji produktów finansowych. Posiada 10-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek z branży pośrednictwa finansowego.

Karolina Szubińska

Manager ds. Księgowości

Doświadczona ksiegowa w prowadzeniu księgowości, rozliczeń podatkowych oraz sprawozdawczości finansowej dla struktur ZASI / ASI oraz spółek portfelowych.

Piotr Chojnacki

Manager ds. Podatków

Doradca Podatkowy z ponad 10-letnim doświadczeniem w obszarze finansów, rachunkowości i podatków m. in. we Flint Group Polska, Infosys BPO.

Paulina Wierzchowska

Analityk Biznesowo-Systemowy

Członek zespołu informatycznego zajmujący się analizami biznesowo systemowymi. Specjalista w tworzeniu raportów w oparciu o SQL Server, z użyciem narzędzi BI.

Termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ZASI i ASI za 2021 upływa 30.06.

10 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 561).

Warto zaznaczyć tu jednak, że wydłużenie o 3 miesiące przypadających w 2022 r. terminów na sporządzenie, zatwierdzenie i publikację sprawozdań finansowych dotyczy jednostek sektora prywatnego z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF.

Czytaj więcej »
Roczne sprawozdanie z działalności UKNF

Sprawozdanie z działalności UKNF za 2021 rok w kontekście ASI

Przeanalizowaliśmy Sprawozdanie z działalności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w 2021 ze szczególnym uwzględnieniem Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych zarówno w kwestii podsumowania trendów na rynku ASI jak i optyki UKNF co do identyfikacji ryzyk i podejścia do sprawowania nadzoru nad rynkiem ASI.

Czytaj więcej »
Rozpoznanie przychodów

Rozpoznawanie i klasyfikacja przychodów w firmie

Odpowiednia klasyfikacja przychodów, jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania firmy. Jeśli przychody będą ujmowanie niewłaściwie, wówczas raporty i prognozy finansowe nie będą odzwierciedlały rzeczywistej sytuacji. Dlatego też, rozpoznawanie przychodów już od początku działalności jest bardzo ważne, w szczególności dla
startupów.

Czytaj więcej »
Raportowanie i prognozowanie

Analiza Danych, raportowanie i prognozowanie finansowe firmy

Analiza danych finansowych oraz ich prawidłowa interpretacja, są kluczowymi elementami wpływającymi na rozwój firmy. Zrozumienie danych pozwala między innymi na sprawne zarządzanie kapitałem obrotowym, na utrzymywanie płynności finansowej oraz na prognozowanie przepływów pieniężnych.

Czytaj więcej »
Memorandum informacyjne dla funduszy VC

Obowiązek sporządzenia memorandum informacyjnego lub prospektu emisyjnego dla funduszy VC (S.A. i S.K.A)

Wszystkie instytucje obowiązane w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (w tym ASI oraz ZASI), które powstały przed 13 stycznia 2019 roku, miały obowiązek przygotowania pierwszej oceny ryzyka w terminie 6 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy (czyli w terminie 6 miesięcy od 13 lipca 2018 roku). Zatem na dzień 13 stycznia 2021 roku przypada ostateczny termin aktualizacji stworzonej pierwszej oceny ryzyka w związku z obowiązkiem jej aktualizacji co 2 lata, (art. 27 ust. 3 ustawy) uwzględniając zmiany czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw.

Czytaj więcej »