Usługi Family Office

Księgowość fundacji rodzinnej

Pomożemy Ci zbudować strategię sukcesji Twojego majątku w optymalny podatkowo sposób. W ramach naszych usług Family Office, przy współpracy z najlepszymi kancelariami prawnymi, oferujemy wsparcie w procesie doboru zapisów statutu fundacji, rejestracji fundacji rodzinnej, prowadzeniu księgowości i rozliczeń fundacji, jak również wycenie aktywów finansowych i niefinansowych wnoszonych do fundacji oraz jej okresowej sprawozdawczości.

Nasze usługi zaprojektowaliśmy dla przedsiębiorców oraz inwestorów, którzy chcą zabezpieczyć swój majątek. Konstrukcja fundacji rodzinnej pozwala zapewnić trwałość biznesu, gromadzić rodzinny kapitał i przekazywać go następnym pokoleniom w optymalny podatkowo sposób, a w określonych sytuacjach dokonywać zbycia majątku bez opodatkowania PIT i daniny solidarnościowej. 

Jesteśmy firmą księgowo-doradczą wyspecjalizowaną w obsłudze alternatywnych funduszy inwestycyjnych i wycenach aktywów finansowych. Nasz doświadczony zespół licencjonowanych doradców inwestycyjnych, księgowych i doradców podatkowych aktywnie wpiera również rozwijające się w Polsce fundacje rodzinne. Mamy ponad 5 lat doświadczenia w modelowaniu finansowym, planowaniu finansowym i doborze optymalnych rozwiązań podatkowych dla naszych Klientów.  

Jak założyć fundację rodzinną, księgowość ASI

Odkryj korzyści Fundacji rodzinnych

 • Fundacja rodzinna pozwala agregować majątek w jednym podmiocie prawnym, separując majątek jako całość, od decyzji poszczególnych beneficjentów.
 • Fundator ma kontrolę nad tym, co stanie się ze zgromadzonymi przez niego środkami. Może określić zasady przekazywania świadczeń beneficjentom, które będą obowiązywać przez kolejne pokolenia.
 • Fundacja rodzinna jest skutecznym wehikułem podatkowym, pozwalając opóźnić i ograniczyć, pod pewnymi względami, opodatkowanie.
 • Beneficjenci w następnych pokoleniach wspólnie podejmują decyzje dotyczące majątku poprzez radę nadzorczą i zgromadzenie beneficjentów. Dzięki temu zarządzanie majątkiem jest scentralizowane, ale również uwzględnia wiele perspektyw różnych członków rodziny.
 • Formuła prawna fundacji rodzinnej jest interesującym sposobem sprzedaży przedsiębiorstwa unikając PIT i daniny solidarnościowej.

Sukcesja firmy i majątku przedsiębiorcy

Fundacja rodzinna posiada osobowość prawną i musi posiadać siedzibę w Polsce. Dla utworzenia Fundacji rodzinnej konieczne jest sporządzenie przez notariusza aktu założycielskiego. Fundację rodzinną może założyć jedynie osoba fizyczna lub kilka osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które będą posiadać status fundatora. Fundacja rodzinna wpisana jest do rejestru fundacji rodzinnych.

Więcej naszych publikacji na temat Fundacji rodzinnej:

Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej wprowadziła do polskiego systemu prawnego rozwiązanie umożliwiające sukcesję majątku przedsiębiorcy, w tym firmy rodzinnej oraz efektywny podatkowo wehikuł do zbycia majątku.

Fundacja rodzinna - nowe przepisy

Fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną przez fundatora w celu gromadzenia majątku oraz zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. W praktyce fundacja rodzinna może być wykorzystywana jako wehikuł do efektywnego podatkowo transferu majątku (np. wniesienie firmy rodzinnej do fundacji przed jej sprzedażą do inwestora branżowego lub funduszu P/E).

Fundacja rodzinna opera się na założeniu, że przedsiębiorstwo i rodzina przedsiębiorcy są od siebie odseparowane, ponieważ majątek wniesiony do fundacji przez jej fundatora staje się własnością fundacji rodzinnej. Celem fundacji jest zapewnienie rodzinie środków finansowych przy jednoczesnej realizacji celów wyznaczonych przez fundatora.

Fundacja rodzinna umożliwia efektywne przeprowadzenie procesu sukcesji rodzinnej działalności fundatora. Fundację rodzinną może założyć jedynie osoba fizyczna lub kilka osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które będą posiadać status fundatora. Fundator wnosi do fundacji rodzinnej mienie na pokrycie funduszu założycielskiego o wartości określonej w statucie, nie niższej niż 100 000 zł.

Fundacja rodzinna musi posiadać siedzibę w Polsce i posiada osobowość prawną. Dla utworzenia Fundacji rodzinnej konieczne jest sporządzenie przez notariusza aktu założycielskiego. Fundację rodzinną może założyć jedynie osoba fizyczna lub kilka osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które będą posiadać status fundatora. Fundacja rodzinna wpisana jest do rejestru fundacji rodzinnych.

Pięć kroków do założenia fundacji rodzinnej: 

 1. Złożenie przez fundatora oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej przed notariuszem w akcie założycielskim albo w testamencie.
 2. Sporządzenie statutu zawierającego reguły działania fundacji rodzinnej.
 3. Przekazanie majątku na fundusz założycielski.
 4. Ustanowienie organów fundacji rodzinnej.
 5. Wpisanie fundacji rodzinnej do prowadzonego przez sąd rejestru fundacji rodzinnych.

Przez świadczenie rozumie się składniki majątkowe, w tym środki pieniężne, rzeczy lub prawa, przeniesione na beneficjenta albo oddane beneficjentowi do korzystania przez fundację rodzinną zgodnie ze statutem i listą beneficjentów. W przypadku beneficjenta będącego osobą fizyczną może w szczególności pokrywać koszty jego utrzymania lub kształcenia.

Fun­da­cja ro­dzin­na, pro­wa­dząc dzia­łal­ność go­spo­dar­czą w za­kre­sie prze­wi­dzia­nym w usta­wie, po­zo­sta­je zwol­nio­na podmio­to­wo z opo­dat­ko­wa­nia CIT. 

Fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą tylko w zakresie:

 • zbywania mienia
 • najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia
 • przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach
 • nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze
 • udzielania pożyczek spółkom, w których fundacja rodzinna posiada udziały albo akcje
 • obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej.

Z powodzeniem rozwinąłeś firmę, która teraz ma przynieść korzyści przyszłym pokoleniom. Wybór firmy, która będzie prowadzić księgowość Twojej fundacji rodzinnej to coś więcej niż tylko powierzenie ksiąg rachunkowych. Potrzebujesz dyskrecji, profesjonalizmu i doświadczenia księgowości, rozliczaniu i wycenie aktywów finansowych. Ufa nam ponad 50% rynku alternatywnych funduszy inwestycyjnych w Polsce. Aktywa pod zarządzaniem naszych klientów to ponad 4 mld zł. 

Nasze usługi dla Fundacji rodzinnych

Planowanie podatkowe sukcesji

Sukcesja jest krytycznym procesem dla każdego przedsiębiorstwa, jeżeli chcesz, żeby funkcjonowało przez pokolenia. Pomożemy zbudować Tobie strategię, która będzie efektywna podatkowo i pozwoli Tobie bezpiecznie przekazać stery następcom.

Wsparcie w procesie rejestracji fundacji

Proces rejestracji fundacji rodzinnej wymaga określonych ustawą kroków. Przy współpracy z najlepszymi kancelariami prawnymi, oferujemy wsparcie w procesie właściwego doboru zapisów statutu fundacji oraz procesie rejestracji

Księgowość fundacji i sprawozdania

Twoja fundacja rodzinna będzie prowadzić różne działania gospodarcze. Z tego powodu potrzebujesz zaufanego partnera, który pomoże Ci z księgowością fundacji rodzinnej oraz spełnić określone obowiązki sprawozdawcze oraz wymaga okresowego audytu.

Wyceny aktywów fundacji rodzinnej

Jednym z etapów założenia fundacji rodzinnej jest sporządzenie spisu mienia. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w wycenach aktywów. Nasi licencjonowani przez KNF doradcy inwestycyjni dokonują wycen aktywów finansowych i niefinansowych.

Dariusz Landsberg Genprox
Czas pokaże czy fundacje rodzinne staną się popularnym narzędziem do długoterminowego zarządzania majątkiem przedsiębiorcy. Mimo początkowych trudności – długo niedziałający rejestr fundacji rodzinnych, czego efektem było to, że żadna z ponad 100 zgłoszonych fundacji rodzinnych długo nie była wpisana do rejestru, widzimy, że instytucja fundacji rodzinnej ma szansę stać się efektywnym podatkowo wehikułem zapewniającym sukcesję majątku. Ponadto fundacja rodzinna może z powodzeniem być wykorzystywana jako efektywny podatkowo wehikuł przy sprzedaży przedsiębiorstwa do P/E lub inwestora branżowego, co pozwala unikać PIT i daniny solidarnościowej.  

Dariusz Landsberg, FCCA

Dyrektor zarządzajacy Genprox

Porozmawiajmy o Twojej fundacji rodzinnej

Jeśli poszukujesz zaufanego i doświadczonego partnera do zaplanowania Twojej sukcesji oraz prowadzenia Twojej fundacji rodzinnej, napisz do nas lub umów się na konsultację.