Fundacja rodzinna – przegląd wygranych indywidualnych interpretacji podatkowych – luty 2024.

Fundacja rodzinna - przegląd wygranych indywidualnych interpretacji podatkowych – luty 2024

Poniżej prezentujemy wybrane indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące praktyki podatkowej w zakresie fundacji rodzinnych.

0111-KDIB2-1.4010.561.2023.1.DD – sprzedaż udziałów/akcji nabytych/objętych przez fundację nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem CIT.

0114-KDIP3-1.4011.1091.2023.1.AK – W spisie mienia zapisana jest wartość w cenie rzeczywistej nie i ma podstaw odnosić się rynkowej wartości udziałów.

0114-KDIP2-2.4010.653.2023.2.SP – Wartość nabytych przez fundację rodziną udziałów w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy ceną nabycia udziałów, a ich wartością rynkową nie stanowi przychodu podatkowego fundacji rodzinnej z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia.

0111-KDIB1-2.4010.662.2023.1.ANK – Darowizny, które spółka stosująca estoński CIT przekazuje na rzecz powiązanej fundacji rodzinnej, zaliczane w poczet ukrytych zysków i opodatkowane podatkiem ryczałtowym.

0111-KDIB1-2.4010.630.2023.1.ANK – Osiągane przez fundację rodzinną przychody z tytułu odsetek od lokat bankowych są zwolnione z CIT

0111-KDIB2-3.4014.514.2023.3.JKU – Przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej do fundacji rodzinnej nie jest objęte PCC.

0111-KDIB1-2.4010.693.2023.2.MK – Wynagrodzenie za świadczenie usług zarządzania najmem nieruchomościami wypłacane na rzecz spółki zależnej od fundacji rodzinnej będzie stanowiło świadczenie w postaci ukrytych zysków.

0114-KDIP2-2.4010.617.2023.3.SP – W przypadku posiadania przez fundację rodziną zagranicznej jednostki kontrolowanej (CFC), zwolnienie z ryczałtowego podatku od dochodów. Brak obowiązku prowadzenia rejestru zagranicznych jednostek, jak również ewidencji zdarzeń zaistniałych w zagranicznej jednostce kontrolowanej.

0111-KDIB1-1.4010.750.2023.1.RH – Przychód fundacji rodzinnej osiągnięty z tytułu zbycia akcji i udziałów będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania podatkiem CIT.

0111-KDIB1-2.4010.11.2024.1.AK – Wniesienie przez spółkę do fundacji rodzinnej majątku pod tytułem darmym, nie będzie generowało przychodu po stronie fundacji rodzinnej zgodnie z przepisami ustawy CIT.

0111-KDIB1-2.4010.12.2024.1.AK – Wniesienia majątku pod tytułem darmym, w formie darowizny rzecz fundacji rodzinnej nie będzie generowało po stronie wnoszącego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem CIT.

0111-KDIB1-2.4010.714.2023.1.AW – Sprzedaż aktywów., które zostały otrzymane w drodze darowizny od fundatora nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem CIT, ponieważ dochód ten będzie zwolniony z podatku CIT.

0112-KDIL1-3.4012.603.2023.2.MR – Neutralności na gruncie VAT wniesionego majątku na pokrycie funduszu założycielskiego, gdyż operacja ta nie stanowi działalności gospodarczej, a wnioskodawca nie działa w tej sytuacji jako podatnik VAT. Transakcje wniesienia aktywów do fundacji rodzinnej nie podlegają opodatkowaniu VAT, o ile będą czynnością zwykłego zarządu majątkiem prywatnym.

Osoby zainteresowana tematyką fundacji rodzinnej zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą (https://genprox.com/uslugi/fundacja-rodzinna/).

Skontaktuj się z nami

Dariusz Frańczak

Dariusz Frańczak, Dyrektor ds. wycen
dariusz.franczak@genprox.com
Tel. +48 696 011 123

Dariusz Landsberg

Dariusz Landsberg, Dyrektor zarządzający
dariusz.landsberg@genprox.com
Tel. +48 603 413 133

Usługi Family Office

Jesteśmy liderem rynku w obsłudze alternatywnych funduszy inwestycyjnych. Specjalizujemy się w strukturyzowaniu funduszy, rozliczeniach podatkowych, księgowości, raportowaniu oraz wycenie aktywów finansowych. W związku z wejściem nowych przepisów regulujących w polskim porządku prawnym status fundacji rodzinnej nasz doświadczony zespół składający się z licencjonowanych doradców inwestycyjnych, księgowych i doradców podatkowych zaangażuje się również w zabezpieczenie przyszłości Twojej rodziny poprzez fundację rodzinną.

Dowiedz się na czym polega rejestracja fundacji rodzinnej i jakie są wymagane dokumenty oraz elementy statutu fundacji rodzinnej.

Księgowość Fundacji rodzinnej musi być prowadzona w sposób, który zapewni ewidencję aktywów ujętych w spisie mienia oraz ewidencję świadczeń i rozchodowania mienia fundacji. Jako podmiot specjalizujący się w ewidencji instrumentów finansowych zapewniamy rzetelne ujęcie transakcji na wszelkich instrumentach finansowych i okresowe wyceny aktywów. 

Wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w fundacji rodzinnej zależy od relacji rodzinnych między fundatorem, a beneficjentami. Domyślnie świadczenia otrzymywane przez beneficjentów podlegają PIT w wysokości 15% podstawy opodatkowania dopiero w momencie ich wypłaty. Dobre zaplanowanie podatkowe rozliczeń pozwala albo odroczyć płatność podatku dochodowego albo uniknąć go w ogóle w sytuacji gdy majątek nie jest dystrybuowany do beneficjentów tylko akumulowany w fundacji. 

Nasz zespół to m.in. doradcy inwestycyjni, maklerzy papierów wartościowych, biegli rewidenci i licencjonowani księgowi od lat zaangażowani w wyceny i prezentację instrumentów finansowych. Jeśli planujesz wnosić do fundacji rodzinnej aktywa finansowe, to nasze wsparcie może okazać się dla Ciebie bardzo cenne. 

Fundacja rodzinna zobowiązana jest do sporządzania sprawozdań oraz podlega pod obowiązek informacyjny na zlecenie KAS przekazując m.in. dane zawarte na liście beneficjentów, spis mienia oraz informacje o świadczeniach lub mieniu przekazanym w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej, w tym ich rodzaju, wysokości świadczeń lub wartości mienia, terminie i sposobie spełnienia świadczeń lub przekazaniu mienia. W żądaniu organ Krajowej Administracji Skarbowej określa okres, za jaki informacje mają być przekazane.