Czy ASI musi powiadomić KNF o emisji akcji?

Czy ASI musi powiadomić KNF o emisji akcji?

Na początku bieżącego roku otrzymaliśmy kilka zapytań od naszych Klientów w przedmiocie rejestracji emisji akcji w rejestrze prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego. W artykule odpowiadamy na pytania „Czy ASI musi powiadomić KNF o emisji akcji?”

Prawdopodobną przyczyną zapytań była publikacja KNF dotycząca obowiązków informacyjnych zarządzających ASI od dnia 1 stycznia 2024 r. W zamieszczonej przez Komisję tabeli podsumowującej zakres obowiązków informacyjnych nie uwzględniono podziału ASI na działające na podstawie zezwolenia KNF oraz działające na podstawie wpisu do rejestru. Zakres obowiązków informacyjnych wskazanych w tabeli jest dość szeroki (m.in. raportowanie istotnych zmian w strukturze akcjonariatu), natomiast mając na uwadze zwolnienia określone w Artykule 70zb Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, zdecydowana większość obowiązków dotyczy ASI działających na podstawie zezwolenia (wg stanu na luty 2024 r. są to dwa podmioty). Dla ASI działających na podstawie wpisu do rejestru zakres obowiązków informacyjnych jest istotnie ograniczony.  

Należy zwrócić uwagę, że jeśli akcje ASI były przedmiotem oferty publicznej lub są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub nieregulowanym (mamy kilka takich podmiotów notowanych na rynku głównym GPW lub NewConnect), to podlegają dodatkowym obowiązkom ewidencyjnym wynikającym z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Na podstawie wskazanej ustawy został nałożony obowiązek na KNF w przedmiocie prowadzenia ewidencji akcji: 

Art. 10. 1. Komisja prowadzi ewidencję akcji: 

1) będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

  1. Ewidencja akcji zawiera podstawowe dane o akcjach i trybie przeprowadzenia ich oferty, dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu.
  2. Ewidencja akcji jest jawna i udostępnia się ją na stronie internetowej Komisji.
  3. Wpisu do ewidencji akcji dokonuje emitent akcji, a w przypadku, o którym mowa w art. 11a ust. 2 – inny niż emitent podmiot składający wniosek o ich

dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.  

  1. Wpisu do ewidencji akcji dokonuje się w terminie 14 dni od dnia:

1) przydziału akcji, a w przypadku niedokonywania przydziału akcji – od dnia ich wydania; 

2) dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym lub ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu. 

  1. Oferujący obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić emitenta o przeprowadzonej ofercie publicznej akcji w zakresie umożliwiającym emitentowi dokonanie pełnego wpisu do ewidencji akcji, nie później niż w terminie 5 dni od dnia ich przydziału, a w przypadku niedokonywania przydziału – nie później niż w terminie 5 dni od dnia ich wydania.

Zakres danych dla wpisów do ewidencji akcji oraz sposób techniczny ich dokonywania reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji akcji. Podsumowanie informacji zawartych w rozporządzeniu można znaleźć również na stronie internetowej KNF 

Zgłoszenia dokonuje się poprzez aplikację na stronie internetowej KNF z wykorzystaniem uwierzytelnienia poprzez Profil Zaufany. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego weryfikuje kompletność wpisu i dokonuje jego publikacji w ogólnodostępnym rejestrze w ciągu pięciu dni roboczych. 

Podsumowanie

Reasumując, ASI działające na podstawie zezwolenia zobowiązane są do zgłaszania do KNF informacji o istotnych zmianach w strukturze akcjonariatu. Na ASI działające na podstawie wpisu do rejestru nie został nałożony obowiązek raportowy w tym zakresie. 

Wewnętrznie zarządzane ASI, których akcje są notowane lub były przedmiotem oferty publicznej zobowiązane są do przekazywania KNF informacji o wszystkich emisjach akcji. 

Skontaktuj się z nami

Konrad Szutenbach

Manager ds. Analiz Biznesowych
Mail: konrad.szutenbach@genprox.com
Tel. +48 782 074 362

Dariusz Landsberg

Dariusz Landsberg,  FCCA nr 1144936

Dyrektor zarządzający
Mail: dariusz.landsberg@genprox.com
Tel. +48 603 413 133

 
Księgowość ASI, Raportowanie do KNF, Rozliczenia podatkowe i Sprawozdania

Jesteśmy liderem rynku w obsłudze funduszy VC działających jako ASI. Specjalizujemy się w strukturyzowaniu funduszy VC, księgowości i setupie podatkowym ASI. Obsługujemy blisko 70% wartości aktywów pod zarządzaniem wszystkich ASI w Polsce. Nasz dział doradczy rocznie realizuje kilkadziesiąt projektów due diligence i wycen spółek.
Nasza platforma Fundequate pozwala zarządzać funduszem VC w nowoczesny sposób i integrować administrację ASI z back-office (administracja emisji kapitału i długu, księgowość ASI, rozliczenia z inwestorami). 

Dowiedz się na czym polega rejestracja funduszu VC i jakie są wymagane dokumenty do rejestracji ASI (Alternatywna Spółka Inwestycyjna). 

Księgowość Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej musi być prowadzona w sposób, który zapewni taką granulację danych portfela inwestycyjnego i pozyskanego kapitału, aby fundusz VC był w stanie sprostać wymogom Ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Zarządzający Alternatywną Spółką Inwestycyjną zobligowani są do przekazywania cyklicznej informacji analitycznej do krajowego nadzoru.  ZASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru KNF podlegają pod coroczny obowiązek raportowania w formacie XML.

Dla funduszy Venture Capital (Alternatywne Spółki Inwestycyjne) realizujemy finansowe badania due diligence Startupu, którego efektem jest raport z przeprowadzonego badania identyfikujący kluczowe ryzyka finansowe i podatkowe.

Fundequate to platforma raportowa dla branży Venture Capital dedykowana dla Startupów, Funduszy VC i Inwestorów dająca nową jakość komunikacji i wymiany danych dla całej branży VC.