Księgowość ASI, Podatki i Raportowanie funduszu VC

Księgowość Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej musi być prowadzona w sposób, który zapewni taką granulację danych portfela inwestycyjnego i pozyskanego kapitału, aby fundusz VC był w stanie sprostać wymogom Ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych. Księgowość ASI musi zapewnić również roczne raportowanie regulacyjne ASI do KNF w systemie ESPI w formacie XML i raportowanie zarządcze do inwestorów funduszy VC.

Czym jest ASI (Alternatywna Spółka Inwestycyjna)

Zgodnie z definicją zawartą w art. 8a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ASI jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, innym niż specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty albo fundusz inwestycyjny zamknięty. Zgodnie z art. 8a ust. 2 alternatywna spółka inwestycyjna może prowadzić działalność w formie:

  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej albo spółki europejskiej;
  • spółki komandytowej albo spółki komandytowo-akcyjnej, w których jedynym komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna albo spółka europejska.

Wyłącznym przedmiotem działalności ASI jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. Czytaj więcej o wymogach wpisu do rejestru ASI.

 

Księgowość funduszu VC (Księgowość ASI)

Kształtujemy rynek funduszy VC od od chwili wejścia do polskiego porządku prawnego Dyrektywy AIFMD, kiedy to ASI weszły na dobre do polskiego porządku prawnego. Dlatego  obsługiwanym funduszom VC zapewniamy ujednoliconą politykę rachunkowości, spójny plan kont uwzględniający specyfikę raportową (raportowanie regulacyjne, sprawozdawczość finansową i raportowanie zarządcze), jednolite kryteria rozpoznawania przychodów i kosztów oraz wystandaryzowaną metodologię kwalifikacji instrumentów finansowych i wycenę aktywów ASI. Dzięki zastosowaniu spójnego modelu danych dla spółek z portfela ASI zapewniamy sprawne zamknięcie miesiąca i roku bez potrzeby agregowania i ujednolicania danych otrzymywanych od spółek z portfela inwestycyjnego.

Więcej o tym jak prowadzić księgowość ASI na nowoczesnej platformie Fundequate

Wycena Aktywów Netto ASI

Wycena aktywów ASI i ustalenie wartości aktywów netto oraz wartość aktywów netto przypadającą na prawo uczestnictwa zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i art. 70h ust. 1 ustawy o funduszach. Genprox w myśl art. 70h ust. 5 jako podmiot uprawniony do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych kwalifikuje się jako zewnętrzny podmiot wyceniający (art. 70h ust. 3 pkt 2). Genprox oferuje opracowanie i wdrożenie zasad i procedur dokonywania wyceny aktywów ASI z uwzględnieniem art. 67-72 i art. 74 rozporządzenia Komisji UE Nr 231/2013.

Sprawozdanie finansowe ASI zgodne z wymogami art. 45 ustawy o rachunkowości i art. 222d ust. 4 ustawy o funduszach

Sprawozdanie finansowe ASI, zgodnie z wymogami art. 45. ustawy o rachunkowości i art. 222d ust. 4 ustawy o funduszach składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, zestawienia lokat oraz zestawienia informacji dodatkowych o strukturze aktywów i kosztach działalności, wartości aktywów netto i informacje dotyczące wartości aktywów netto na prawo uczestnictwa i sposobu jej ustalania, informacje o wyemitowanych przez alternatywną spółkę inwestycyjną instrumentach finansowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w/s zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym ASI.

Raportowanie regulacyjne do KNF (XML w ESPI) oraz raportowanie do Rzecznika Finansowego

Zarządzającym ASI zapewniamy wsparcie w sprostaniu wymogom regulacyjnym tj. okresowego raportowania zgodnie z art. 222e ust. 1 Ustawy Zmieniającej wraz z rozporządzeniem Komisji UE Nr 231/2013 i rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 w/s uzupełnienia obowiązków informacyjnych ZAFI. Zapewniamy również raportowanie do KNF zgodnie z art. 225 ust. 4 Ustawy Zmieniającej wraz z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 marca 2018 r. w/s okresowych sprawozdań i informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej ZASI dostarczanych do KNF (ustrukturyzowany plik xml).

Nasze kwalifikacje i doświadczenie w obsłudze ASI

Posiadamy szerokie kompetencje merytoryczne – certyfikaty Doradcy Inwestycyjnego, ACCA, Doradcy Podatkowego i Radcy Prawnego. Dlatego obsługiwane przez nas fundusze VC w jednym miejscu otrzymują kompleksową usługę niedostępną u żadnej innej firmy księgowej lub kancelarii prawnej. Specjalizujemy się w obsłudze funduszy VC, doskonale rozumiemy ich potrzeby raportowe. Dlatego jesteśmy w stanie podjąć się pełnej obsługi księgowej, podatkowej i raportowej zarówno funduszy VC jak i jego portfela spółek.

Dariusz Landsberg

Skontaktuj się z nami

Dariusz Landsberg, Dyrektor zarządzający

dariusz.landsberg@genprox.com
Tel. +48 603 413 133