Wynagrodzenie kluczowego personelu w funduszu VC (ASI)

Wynagrodzenie kluczowego personelu

Jedną z podstawowych wątpliwości zespołów zarządzających startujących w naborze PFR Ventures w ramach programów finansowanych z FENG jest kwestia rozliczenia wynagrodzenia kluczowego personelu funduszu VC. Wynagrodzenia osób zarządzających stanowią bowiem podstawowy koszt funkcjonowania funduszu VC. 

Formy zatrudnienia kluczowego personelu

Analizując rynek Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI), należy wskazać, że w zakresie formy wynagrodzenia dominują cztery podstawowe tytuły do wynagrodzenia członków zespołu zarządzającego: 

  • umowa o pracę, 
  • uchwała o powołaniu, 
  • kontrakt managerski, 
  • wynagrodzenie B2B. 
 

Umowa o pracę 

Umowa o pracę wiąże się z istotnymi obciążeniami publiczno-prawnymi. Biorąc pod uwagę całkowity koszt pracodawcy np. dla wynagrodzenia netto na poziomie 10 tys. PLN, koszty pracodawcy (tak zwane brutto-brutto) wynoszą od 17 tys. PLN do prawie 23 tys. PLN w przypadku przekroczenia drugiego progu podatkowego. Ogólnie dla wynagrodzenia rocznego netto na poziomie 120 tys. PLN, całkowite koszty pracodawcy wynoszą 216 tys. PLN (wartość może być różna w zależności od przyjętych założeń). 

 

Uchwała o powołaniu członka zarządu za wynagrodzeniem

W przypadku wynagrodzenia wypłacanego na podstawie uchwały o powołaniu taki przychód rozliczany jest według skali podatkowej oraz występuje dodatkowo składka zdrowotna w wysokości 9% wynagrodzenia, co wskazuje, że krańcowa stopa podatkowa wynosi 41%. W naszym przypadku, aby uzyskać wynagrodzenie netto na poziomie 120 tys. PLN, wynagrodzenie brutto winno kształtować się na poziomie 157 tys. PLN, co ważne, jest to wynagrodzenie brutto-brutto. 

 

Kontrakt managerski 

Jest to rodzaj umowy cywilno-prawnej, w ramach której obciążenia publiczno-prawne są praktycznie tożsame do umowy o pracę. Główną różnicą jest łatwość personalizacji zapisów tego typu umowy także tam, gdzie kodeks pracy ma odmienne stanowisko.   

 

Kontrakt B2B 

W przypadku kontraktu B2B, od wystawionej faktury należy rozliczyć między innymi podatek, ZUS oraz składkę zdrowotną. W przypadku działalności gospodarczej członka zespołu zarządzającego sumaryczna wartość obciążeń publiczno-prawnych jest silnie zależna od wybranej formy opodatkowania. Generalnie takie obciążenia są istotnie niższe niż w standardowej umowie o pracę. Dla liniowego podatku na poziomie 19% oraz pełnego ZUS i przy założeniu stawki zdrowotnej na poziomie 4,9%, aby osiągnąć roczny dochód netto na poziomie 120 tys. PLN, należy wystawić faktury na łączną wartość 172 tys. PLN, co odpowiada wartości brutto (z VAT) na poziomie 212 tys. PLN. Oczywiście wybór odpowiedniej formy zatrudnienia zależny jest od indywidualnej sytuacji, a powyższa kalkulacja ma jedynie charakter kierunkowy. 

Wraz ze wzrostem uposażenia personelu kierowniczego, spada atrakcyjność wynagrodzeń wypłacanych na podstawie uchwały o powołaniu jako najatrakcyjniejszej formy wynagradzania. Dzieje się tak dlatego, że krańcowa stopa opodatkowania wynosi w tym przypadku 41%. W przypadku klasycznych spółek pokusą jest, aby część wynagrodzenia kadry kierowniczej rozliczać w oparciu o umowy B2B. W takim przypadku obciążenia publiczno-prawne to 23,9% plus ZUS, a dodatkowo można rozliczać koszty w ramach prowadzonej działalności. Stosując takie podejście, należy pamiętać jednak, aby zakres wykonywanych czynności w ramach umowy B2B był inny niż zakres czynności typowych dla zarządzania przedsiębiorstwem. W przeciwnym razie organy skarbowe mogą kwestionować zasadność podwójnego wynagrodzenia za raz wykonaną usługę. Co więcej, takie usługi mogą zostać zaklasyfikowane także do przychodów z działalności wykonywanej osobiście na podstawie art. 13 ust 9 ustawy o PIT i jako takie podlegać opodatkowaniu w oparciu o skalę podatkową.

Dla większości usługobiorców kwestia VAT jest neutralna (nie patrzymy tu na ujęcie gotówkowe). Zapłacony w fakturach kosztowych VAT może być skompensowany lub zwrócony. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku ASI/ZASI, gdzie VAT jest faktycznie dodatkowym kosztem. Zgodnie z ustawą o VAT (art. 43 ust. 1 pkt 12), usługi zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną są zwolnione z VAT. W rezultacie ZASI nie uzyskuje przychodów pod VAT-em, nie ma wiec prawa do odliczenia VAT-u od faktur kosztowych, co powoduje, że dla ZASI VAT staje się dodatkowym kosztem. Jeśli jednak usługi świadczone przez firmy zewnętrzne mogą być zaklasyfikowane jako usługi zarządzania (jest na to bogata lista pozytywnych interpretacji o ile usługi te świadczone są na rzecz ASI/ZASI), to taka firma zewnętrzna ma prawo wystawić fakturę bez VAT, co realnie pomniejszy koszty o VAT. 

Decydując się na rozliczanie wynagrodzenia kadry kierowniczej w oparciu o faktury B2B, personel kierowniczy powinien dobrze zabezpieczyć się na okoliczność zakwestionowania zakresu prac wykonywanych w ramach zlecenia, jak również prawa do skorzystania ze stawki liniowej dla podatku dochodowego. Jest to o tyle ważne, że pełne ryzyko błędnie wystawionych faktur VAT oraz rozliczeń PIT spoczywa w 100% na kadrze kierowniczej. Najlepszą formą zabezpieczenia jest znalezienie adekwatnej do Twojej sytuacji pozytywnej interpretacji podatkowej lub wystąpienie o własną. 

Jeśli jesteś jeszcze w trakcie potwierdzenia założeń kosztowych dla modelu finansowego Twojego funduszu w ramach naboru do programu PFR Ventures opartego o środki z programu FENG, skontaktuj się z nami, aby przekonać się, w jak sposób możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nami

Dariusz Frańczak

Dariusz Frańczak, Doradca inwestycyjny

Dyrektor ds. wycen
Mail: dariusz.franczak@genprox.com
Tel. +48 696 011 123

Dariusz Landsberg

Dariusz Landsberg,  FCCA nr 1144936

Dyrektor zarządzający
Mail: dariusz.landsberg@genprox.com
Tel. +48 603 413 133

 
Księgowość ASI, Raportowanie do KNF, Rozliczenia podatkowe i Sprawozdania

Jesteśmy liderem rynku w obsłudze funduszy VC działających jako ASI. Specjalizujemy się w strukturyzowaniu funduszy VC, księgowości i setupie podatkowym ASI. Obsługujemy blisko 70% aktywów pod zarządzaniem całego rynku ASI w Polsce. Nasz dział doradczy rocznie realizuje kilkadziesiąt projektów due diligence i wycen spółek.
Nasza platforma Fundequate pozwala zarządzać funduszem VC w nowoczesny sposób i integrować administrację ASI z back-office (administracja emisji kapitału i długu, księgowość ASI, rozliczenia z inwestorami). 

Dowiedz się na czym polega rejestracja funduszu VC i jakie są wymagane dokumenty do rejestracji ASI (Alternatywna Spółka Inwestycyjna). 

Księgowość Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej musi być prowadzona w sposób, który zapewni taką granulację danych portfela inwestycyjnego i pozyskanego kapitału, aby fundusz VC był w stanie sprostać wymogom Ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Zarządzający Alternatywną Spółką Inwestycyjną zobligowani są do przekazywania cyklicznej informacji analitycznej do krajowego nadzoru.  ZASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru KNF podlegają pod coroczny obowiązek raportowania w formacie XML.

Dla funduszy Venture Capital (Alternatywne Spółki Inwestycyjne) realizujemy finansowe badania due diligence Startupu, którego efektem jest raport z przeprowadzonego badania identyfikujący kluczowe ryzyka finansowe i podatkowe.

Fundequate to platforma raportowa dla branży Venture Capital dedykowana dla Startupów, Funduszy VC i Inwestorów dająca nową jakość komunikacji i wymiany danych dla całej branży VC.