Termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ZASI i ASI za 2021 upływa 30.06.

10 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 561).

Warto zaznaczyć tu jednak, że wydłużenie o 3 miesiące przypadających w 2022 r. terminów na sporządzenie, zatwierdzenie i publikację sprawozdań finansowych dotyczy jednostek sektora prywatnego z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF.

 

Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające terminy sprawozdawcze

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1832)
wprowadza się następujące zmiany:

1)
po § 2a dodaje się § 2b w brzmieniu:
„§ 2b. Termin określony w art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przedłuża się do dnia 1 sierpnia 2022 r.”;

2)
po § 3a dodaje się § 3aa w brzmieniu:
„§ 3aa. W przypadku jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z wyjątkiem jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym:

1) terminy określone w art. 49b ust. 9, art. 55 ust. 2c oraz art. 63c ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości przedłuża się o 3 miesiące;

2) terminy sporządzenia sprawozdania z działalności, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 55 ust. 2a tej ustawy, sprawozdania z płatności, o którym mowa w art. 63f ust. 1 tej ustawy, i skonsolidowanego sprawozdania z płatności, o którym mowa w art. 63g ust. 1 tej ustawy, przedłuża się o 3 miesiące.”;

3) po § 4a dodaje się § 4b w brzmieniu:
„§ 4b. Terminy określone w art. 267 ust. 1 i 3 oraz art. 270 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przypadające w 2022 r., przedłuża się o 30 dni.”;

4) po § 10a dodaje się § 10aa w brzmieniu:
„§ 10aa. Przepisy § 2b, § 3a, § 3aa i § 8a mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2021 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2022 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2022 r.”.

 

ZASI / ASI jako podmioty, do których stosuje się przepisy  ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu AFI.

Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U.2022.660) w art. 1 ust. 2 pkt 4 wskazuje na zakres nadzoru nad rynkiem finansowym wskazując m.in. na podmioty prowadzące działalność na podstawie  ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605, 1595 i 2140). 

 

Obowiązek sporządzenia, podpisania i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZASI oraz ASI wraz z opinią biegłego rewidenta

Powyższe oznacza, że zarówno Zarządzający ASI jak i ASI nie mają wydłużonych terminów na zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2021 r. wraz z opinią biegłego rewidenta i zgodnie z brzemieniem art. 53 Ustawy o rachunkowości mają na to czas do 30 czerwca 2022 r. Następnie zgodnie z art. 70 Ustawy o rachunkowości w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmioty te mają czas na publikację w KRS. 

Dariusz Landsberg

Skontaktuj się z nami
Dariusz Landsberg, Dyrektor zarządzający
dariusz.landsberg@genprox.com
Tel. +48 603 413 133