Opłata roczna do KNF na pokrycie kosztów nadzoru ZASI/ASI za 2022 r.

Opłata roczna do KNF za ZASI za 2022.

Na Zarządzających ASI spoczywa ustawowy obowiązek wniesienia opłaty na pokrycie kosztów nadzoru KNF (Obowiązek ZASI).

Wysokość należnej opłaty rocznej od zarządzającego ASI prowadzącego działalność na podstawie wpisu do rejestru Zarządzających ASI (Alternatywna Spółka Inwestycyjna) wynosi równowartość w złotych 750 EUR.

 

Obowiązek ZASI – obliczenie wysokości opłaty do KNF za 2022 r.

Równowartość w złotych należnej opłaty oblicza się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na ostatni dzień roboczy roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym powstało zobowiązanie. Jest to 750 EUR x kurs NBP z ostatniego dnia minionego roku tj. 4,5994 (Tabela nr 254/A/NBP/2021 z dnia 2021-12-31). Daje to 3 449,55 PLN i zaokrąglamy do pełnych złotówek 3 450 PLN.  

Opłata roczna wnoszona jest w pełnej wysokości także za rok kalendarzowy, w którym podmiot obowiązany rozpoczął działalność, z którą związana jest opłata.

Opłatę należy wnieść do 30.09.2022. Jeżeli ZASI uzyskał wpis w 4Q.2022, to opłatę można wnieść do 31.12.2022. Niemniej obowiązuje ona za ten rok w pełnej wysokości.

W przypadku ASI zewnętrznie zarządzających opłaty dokonuje się z rachunku ZASI.

Wpłaty należy dokonać na rachunek NBP wskazany ZASI w piśmie informującym o uzyskaniu wpisu (ten sam rachunek, na który ZASI dokonywał pierwotnej opłaty za uzyskanie wpisu do rejestru ZASI).

Ważne jest to, że opłata na pokrycie kosztów nadzoru ma charakter publicznoprawny, a tym samym KNF nie wystawia z tytułu jej uiszczenia faktur VAT czy rachunków.

Więcej na stronach KNF: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/wplaty_pokrycie_kosztow_nadzoru/rynek_kapitalowy/oplaty_ryczaltowe/zarzadzajacy_alternatywnymi_spolkami_nwestycyjnymi 

Dariusz Landsberg

Skontaktuj się z nami
Dariusz Landsberg, Dyrektor zarządzający
dariusz.landsberg@genprox.com
Tel. +48 603 413 133