Sprawozdanie z działalności UKNF za 2021 rok w kontekście ASI

Roczne sprawozdanie z działalności UKNF

W myśl ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym KNF przedstawia Prezesowi Rady Ministrów coroczne sprawozdanie z działalności. W dniu 26 maja 2022 r. Sprawozdanie z działalności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w 2021 roku zatwierdził Przewodniczący KNF. 

Przeanalizowaliśmy to sprawozdanie ze szczególnym uwzględnieniem Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych zarówno w kwestii podsumowania trendów na rynku ASI jak i optyki UKNF co do identyfikacji ryzyk i podejścia do sprawowania nadzoru nad rynkiem ASI.  

 

 

Struktura rynku ASI i tendencje

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (ASI) posiadała jedna spółka akcyjna – była to MCI Capital ASI S.A., zaś wpisanych do rejestru zarządzających ASI było łącznie 268 zarządzających ASI. Rok 2021 był kolejnym rokiem wzrostu zainteresowania ASI, co przełożyło się na wzrost liczby ASI oraz wzrost wartości aktywów pod zarządzaniem tych podmiotów.

Liczba nadzorowanych Zarządzających ASI na koniec lat 2018-2021 (narastająco):

 

W 2021 roku Komisja Nadzoru Finansowego wpisała do rejestru zarządzających ASI 83 podmioty oraz wykreśliła z tego rejestru 9 zarządzających ASI. Jednocześnie w okresie objętym sprawozdaniem Komisja Nadzoru Finansowego nie wydała żadnego zezwolenia na wykonywanie działalności zarządzającego ASI.

W 2021 r. Komisja dokonała wpisu do rejestru zarządzających ASI 83 podmiotów, z czego 29 zewnętrznie zarządzających ASI oraz 54 wewnętrznie zarządzających ASI oraz dokonała wykreślenia 10 podmiotów z rejestru zarządzających ASI.

Liczba zarządzających ASI wykonujących działalność zarządzającego ASI w latach 2018-2021 w podziale na WZASI i ZZASI:

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. wartość aktywów w zarządzaniu przez zarządzających ASI, wpisanych do rejestru zarządzających ASI, ustalona na podstawie prawidłowych sprawozdań ZASI wynosiła 5,67 mld zł, przy czym 4,13 mld zł aktywów było w zarządzaniu przez wewnętrznie zarządzających ASI, zaś 1,54 mld zł przez zewnętrznie zarządzających ASI. Na podstawie tych danych widać zatem, że w porównaniu do 2020 r. wartość aktywów w zarządzaniu wzrosła o 143%. Wynika to ze wzrostu liczby podmiotów wpisanych do rejestru zarządzających ASI w roku 2021 oraz rozwoju działalności inwestycyjnej podmiotów wpisanych w latach poprzednich. Do podmiotów, które nie wywiązały się z obowiązku przesłania sprawozdania, kierowane były wezwania w celu uzupełnienia sprawozdania za rok 2021

Wartość aktywów w zarządzaniu przez Zarządzających ASI w podziale na zewnętrznie i wewnętrznie zarządzających:

Jak wskazuje KNF wartość aktywów została ustalona na podstawie sprawozdań złożonych przez 80,6% wszystkich zarządzających ASI zobligowanych do przesłania sprawozdania za 2021 rok. To nadal pokazuje, że blisko 20% uczestników rynku nie podchodzi poważnie do obowiązku raportowego względem regulatora.

 

Działania nadzorcze KNF w stosunku do zarządzających ASI

W roku 2021 KNF kontynuował działania analityczne związane z prawnymi i faktycznymi aspektami funkcjonowania ASI i ich zarządzających, w tym zwłaszcza zagadnieniami zgłaszanymi przez uczestników rynku kapitałowego. W 2021 roku, w stosunku do lat ubiegłych, wykreślono większą liczbę podmiotów z rejestru zarządzających ASI na skutek ich likwidacji lub niewykonywania działalności zarządzającego ASI.

Jak podaje KNF w 2021 roku prowadzone były zintensyfikowane czynności związane z weryfikacją obowiązków sprawozdawczych zarządzających ASI za 2020 rok.

Mając ponad 50% udział w rynku raportowania regulacyjnego do KNF potwierdzamy w Genprox tą tezę. O ile w latach poprzednich działania KNF koncentrowały się głównie na dyscyplinowaniu uczestników rynku co do samego obowiązku złożenia raportu do KNF, o tyle za rok 2020 i 2021 dostrzegamy znaczny nacisk na analizę jakościową składanych przez zarządzających ASI raportów. W przypadku znaczących transakcji zaraportowanych do 31 stycznia 2022 roku zdarzały się przypadki, że w ciągu paru dni od dnia złożenia raportu Komisja Nadzoru Finansowego zwracała się do ZASI z pisemnym żądaniem wyjaśnień co do szczegółów transakcji, dokumentacji procesu inwestycyjnego w ASI oraz procedur i procesów występujących w ZASI/ASI.

Całe sprawozdanie z działalności KNF za 2021 r. dostępne jest pod adresem: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Sprawozdanie_z_dzialalnosci_UKNF_oraz_KNF_w_2021_roku_78361.pdf

 

Dariusz Landsberg

Skontaktuj się z nami
Dariusz Landsberg, Dyrektor zarządzający
dariusz.landsberg@genprox.com
Tel. +48 603 413 133