Rozpoznawanie i klasyfikacja przychodów w firmie

Rozpoznanie przychodów

Odpowiednia klasyfikacja przychodów, jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania firmy. Jeśli przychody będą ujmowanie niewłaściwie, wówczas raporty i prognozy finansowe nie będą odzwierciedlały rzeczywistej sytuacji. Dlatego też, rozpoznawanie przychodów już od początku działalności jest bardzo ważne, w szczególności dla
startupów.

Przychód cykliczny a jednorazowy

Aby zwiększyć przejrzystość sprawozdawczości finansowej i lepiej realizować strategie wzrostu, należy zacząć od zidentyfikowania różnicy między przychodami powtarzalnymi a jednorazowymi. Przychody jednorazowe to jednorazowa płatność za konkretny produkt lub usługę. Są łatwe do rozpoznania, ponieważ każdy kolejny pojedynczy
zakup to przychód jednorazowy. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku przychodów cyklicznych. Odnoszą się one do przychodów, które powtarzają się stale w przyszłości w regularnych odstępach czasu oraz są przewidywalne i stabilne. Do przychodów cyklicznych można zaliczyć pakiety subskrypcyjne, gdzie z góry otrzymujemy płatność za określoną usługę i na wyznaczony okres. Przychody można ujmować dziennie lub miesięcznie, ale należy pamiętać, że dzienne ujmowanie przychodów jest bardziej skomplikowane, mimo iż daje dokładniejszy obraz sytuacji.

Analizując powyższą tabelę widać, że mimo równej kwotowo płatności, ujęcie przychodu będzie różne w obydwu
przypadkach. Wpływa to nie tylko na sposób ujęcia w księgach rachunkowych, ale także na poziomy wskaźników.

Wpływ przychodów cyklicznych na działanie firmy

Odpowiednie ujmowanie przychodów rzutuje na całościowy obraz firmy oraz jest kluczem do tworzenia dokładnych
prognoz wzrostu. W dużej mierze ma wpływ na podstawowe wskaźniki tj.:

·        miesięczny powtarzalny przychód (MRR),

·        roczny powtarzalny przychód (ARR),

·        stopę wzrostu,

·        marżę brutto,

·        retencję przychodów netto (NRR),

·        wskaźnik rezygnacji (Churn),

·        koszt pozyskania klienta (CAC),

·        prognozowanie przepływów pieniężnych.

Nieprawidłowe wyliczenie wskaźników wiąże się z błędami podczas wyceny firmy i może wpłynąć na decyzje inwestorów bądź trudności z pozyskaniem finansowania. Niełatwo jest także sporządzić wiarygodne raporty finansowe, jeśli większość używanych miar jest niewłaściwa.
Planując inwestycje czy wdrożenie nowego rozwiązania musimy wiedzieć, czy posiadane środki pieniężne oraz przyszłe przychody pozwolą nam na zrealizowanie projektu oraz utrzymanie płynności finansowej. Podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o niedokładne dane jest dużym ryzykiem, dlatego należy zadbać poprawność analizowanych wskaźników.

Korzyści z przychodów cyklicznych

Znając cykl życia klienta i wskaźnik rezygnacji, przychody cykliczne są skalowalne i łatwe do prognozowania.
Zawierając roczną umowę z klientem, można określić jakie będą comiesięczne przepływy pieniężne, wynikające z tej współpracy. Kolejną korzyścią jest otrzymywanie płatności z góry. Nadmiar gotówki można reinwestować, pozyskując następnych klientów, którzy będą generować przychody. Jeśli kolejni klienci skorzystają na przykład z subskrypcji rocznych, mamy dodatkowe przychody do reinwestowania. Co ważne dla startupów, przepływy pieniężne są dodatnie od samego początku, dzięki płatnościom z góry. Ponadto, utrzymanie stałych klientów jest tańsze niż pozyskanie nowych. Co za tym idzie, koszt pozyskania klienta w przypadku przychodów cyklicznych będzie zazwyczaj niższy niż przy jednorazowych, gdyż ten sam klient będzie generował przychód przez określony okres czasu.