e-Sprawozdania ASI w XML – struktury XML opracowane przez MF

Dnia 30 czerwca 2019 roku upływa termin na przyjęcie sprawozdań finansowych za rok 2018 dla podmiotów kończących rok obrachunkowy 31.12.2018 r. Dla Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (ZASI) i samych ASI jest to jednocześnie deadline na otrzymanie opinii biegłego rewidenta oraz przygotowanie struktur XML dedykowanych dla ASI.

Zgodnie z art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Dla Alternatywnych Spółek inwestycyjnych (ASI), które wprost z zapisów art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości podlegają badaniu przez biegłego rewidenta obowiązują dodatkowe wymogi w postaci w postaci sporządzenia zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych o spółce obejmujące informacje o strukturze aktywów i kosztach działalności, wartości aktywów netto i informacje dotyczące wartości aktywów netto na prawo uczestnictwa i sposobu jej ustalania, informacje o wyemitowanych przez alternatywną spółkę inwestycyjną instrumentach finansowych lub przyznanych uprawnieniach wpływających na ustalenie wartości aktywów netto lub na prawa inwestorów oraz informacje dotyczące uprzywilejowania praw uczestnictwa albo ograniczenia uprawnień z nich wynikających

Struktury XML dla ASI

Ministerstwo Finansów (na stronach KAS) odnosząc się do obowiązku wynikającego z art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości, a dotyczącego sporządzania sprawozdania finansowego jednostek wpisanych do rejestru KRS, opublikowało odrębne struktury XML dla Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (https://www.gov.pl/web/kas/struktury-e-sprawozdan). Jednocześnie trzeba jasno przyznać, że najbardziej popularne programy księgowe, dostępne na polskim rynku, oferują funkcjonalność generowania sprawozdania finansowego w strukturze XML na wzorcu “JednostkaInna”, a nie “ASI”. Dodatkowo informacje ujęte na stronach KAS nie dostarczają żadnych dodatkowych wytycznych ani instrukcji, co do sporządzenia struktury XML dla ASI.

 
Wypracowane rozwiązanie dla ASI

W Genprox dokonaliśmy analizy wymogów Ministerstwa Finansów poprzez porównanie struktur walidacyjnych XSD dla “JednostkaInna” oraz “ASI”. Dokonaliśmy również przeglądu dostępnych na rynku rozwiązań i opracowaliśmy przekształcenie struktur XML adresujące kluczowe wymogi stawiane strukturze XML dla ASI akceptowalne przez biegłych rewidentów. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszymi usługami, zapraszamy do kontaktu.

 


Dariusz Franczak_190x190

Autor: Dariusz Frańczak

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny legitymujący się doświadczeniem w obsłudze i wycenie funduszy inwestycyjnych od strony TFI, Depozytariusza oraz firmy księgowej, dodatkowo posiadający praktyczną wiedzę w zakresie analizy, wyceny i zarządzania instrumentami finansowymi.

Niniejsza publikacja ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi porady. Genprox Sp. z o.o. nie przedstawia w tej publikacji porad księgowych, podatkowych, inwestycyjnych, finansowych, konsultingowych, prawnych czy innych. Nie należy wyłącznie na podstawie wyżej zamieszczonych informacji podejmować jakichkolwiek decyzji dotyczących Państwa działalności. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań dotyczących kwestii finansowych czy biznesowych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu na info@genprox.com. Genprox Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania informacji zawartych w publikacji ani za Państwa decyzje podjęte w związku z tymi informacjami. Osoby korzystające z powyższej publikacji robią to na własne ryzyko i ponoszą pełną związaną z tym odpowiedzialność.