Roczne sprawozdanie finansowe ASI (XML do KRS)

Dnia 30 czerwca 2022 roku upływa termin na przyjęcie sprawozdań finansowych za rok 2021 dla podmiotów kończących rok obrachunkowy 31.12.2020 r. Dla Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (ZASI) i samych ASI jest to jednocześnie deadline na otrzymanie opinii biegłego rewidenta oraz przygotowanie sprawozdań finansowych wg struktur XML dedykowanych dla ASI.

 

Zgodnie z art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Dla Alternatywnych Spółek inwestycyjnych (ASI), które wprost z zapisów art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości podlegają badaniu przez biegłego rewidenta obowiązują dodatkowe wymogi w postaci w postaci sporządzenia zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych o spółce obejmujące informacje o strukturze aktywów i kosztach działalności, wartości aktywów netto i informacje dotyczące wartości aktywów netto na prawo uczestnictwa i sposobu jej ustalania, informacje o wyemitowanych przez alternatywną spółkę inwestycyjną instrumentach finansowych lub przyznanych uprawnieniach wpływających na ustalenie wartości aktywów netto lub na prawa inwestorów oraz informacje dotyczące uprzywilejowania praw uczestnictwa albo ograniczenia uprawnień z nich wynikających.

 

Struktury XML dla ASI

Ministerstwo Finansów (na stronach KAS) odnosząc się do obowiązku wynikającego z art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości, a dotyczącego sporządzania sprawozdania finansowego jednostek wpisanych do rejestru KRS, opublikowało odrębne struktury XML dla Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (https://www.gov.pl/web/kas/struktury-e-sprawozdan). Jednocześnie trzeba jasno przyznać, że najbardziej popularne programy księgowe, dostępne na polskim rynku, oferują funkcjonalność generowania sprawozdania finansowego w strukturze XML na wzorcu “JednostkaInna”, a nie “ASI”. Dodatkowo informacje ujęte na stronach KAS nie dostarczają żadnych dodatkowych wytycznych ani instrukcji, co do sporządzenia struktury XML dla ASI.

 

Wypracowane rozwiązanie dla ASI

W Genprox dokonaliśmy analizy wymogów Ministerstwa Finansów poprzez porównanie struktur walidacyjnych XSD dla “JednostkaInna” oraz “ASI”. Dokonaliśmy również przeglądu dostępnych na rynku rozwiązań i opracowaliśmy przekształcenie struktur XML adresujące kluczowe wymogi stawiane strukturze XML dla ASI akceptowalne przez biegłych rewidentów. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszymi usługami, zapraszamy do kontaktu.

Dariusz Landsberg, FCCA

Dariusz Landsberg, FCCA

Dyrektor zarządzający. Dyrektor finansowy i CFO, członek ACCA z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym w finansach, rachunkowości, księgowości i controllingu finansowym.