Roczne sprawozdanie finansowe ASI (XML do KRS)

Dnia 30 czerwca 2024 roku upływa termin na przyjęcie sprawozdań finansowych za rok 2023. Dla Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (ZASI) i samych ASI jest to jednocześnie deadline na otrzymanie opinii biegłego rewidenta oraz przygotowanie sprawozdań finansowych wg struktur XML dedykowanych dla ASI.

Sprawozdanie finansowe dla jednostek ASI w formacie XML do KRS

Zgodnie z art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Dla Alternatywnych Spółek inwestycyjnych (ASI), które wprost z zapisów art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości podlegają badaniu przez biegłego rewidenta obowiązują dodatkowe wymogi w postaci w postaci sporządzenia zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych o spółce obejmujące informacje o strukturze aktywów i kosztach działalności, wartości aktywów netto i informacje dotyczące wartości aktywów netto na prawo uczestnictwa i sposobu jej ustalania, informacje o wyemitowanych przez alternatywną spółkę inwestycyjną instrumentach finansowych lub przyznanych uprawnieniach wpływających na ustalenie wartości aktywów netto lub na prawa inwestorów oraz informacje dotyczące uprzywilejowania praw uczestnictwa albo ograniczenia uprawnień z nich wynikających.

Struktury sprawozdań finansowych dla ASI

Ministerstwo Finansów (na stronach KAS) odnosząc się do obowiązku wynikającego z art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości, a dotyczącego sporządzania sprawozdania finansowego jednostek wpisanych do rejestru KRS, opublikowało odrębne struktury XML dla Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych.

Jednocześnie trzeba jasno przyznać, że najbardziej popularne programy księgowe, dostępne na polskim rynku, oferują funkcjonalność generowania sprawozdania finansowego w strukturze XML na wzorcu “JednostkaInna”, a nie “ASI”. Dodatkowo informacje ujęte na stronach KAS nie dostarczają żadnych dodatkowych wytycznych ani instrukcji, co do sporządzenia struktury XML dla ASI.

Bezpłatny czytnik sprawozdań finansowych ASI

Fundequate udostępnia bezpłatny czytnik XML raportów ASI do KNF oraz sprawozdań finansowych. Narzędzie jest dostępne po rejestracji w platformie Fundequate. Usługa dedykowana jest dla Zarządzających ASI działających pod nadzorem KNF. Usługa jest bezpłatna i daje możliwość przeglądu sprawozdań fiansowych.

Konwerter sprawozdań finansowego dla ASI dostępny na Fundequate.com 

Dokonaliśmy analizy wymogów Ministerstwa Finansów poprzez porównanie struktur walidacyjnych XSD dla “JednostkaInna” oraz “ASI”. Dokonaliśmy również przeglądu dostępnych na rynku rozwiązań i opracowaliśmy przekształcenie struktur XML adresujące kluczowe wymogi stawiane strukturze XML dla ASI akceptowalne przez biegłych rewidentów.  Przygotowaliśmy dla rynku ASI narzędzie Konwerter SF ASI.

Na platformie Fundequate dostępny konwerter Sprawozdania finansowego ASI  już od 750 Euro. Usługa zawiera przekształcanie sprawozdania finansowego na schemę ASI. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszymi usługami, zapraszamy do kontaktu lub zalogowania do platformy .

Skontaktuj się z nami

Dariusz Landsberg

Dariusz Landsberg, Dyrektor zarządzający
dariusz.landsberg@genprox.com
Tel. +48 603 413 133