Raport ASI do KNF za 2023 r. (XML do ESPI DATMAN i DATAIF)

Roczny raport ASI KNF

Zarządzający Alternatywną Spółką Inwestycyjną (ASI) zobligowani są do przekazywania cyklicznej informacji analitycznej do krajowego nadzoru. ZASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru KNF podlegają pod coroczny obowiązek raportowania w formacie XML. Za rok 2023 Zarządzający ASI do dnia 31 stycznia 2024 r. zobowiązani są zaraportować XML w systemie ESPI (ASI do KNF).

Zgodnie z wytycznymi KNF odzwierciedlającymi wytyczne europejskiego organu nadzoru (ESMA), raport za 2023 rok należy przedstawić do końca stycznia (art. 110 rozporządzenia 231/2013) w formie ustrukturyzowanych plików xml, które grupują informacje zarówno o ZASI, jak i ASI. Brak prowadzenia działalności operacyjnej nie jest podstawą do zaniechania tego obowiązku, bowiem KNF oczekuje także na pliki z zerowym portfelem.

Obowiązek przesłania plików sprawozdawczych za 2023 rok ciąży na podmiotach wpisanych do rejestru zarządzających ASI do dnia 30 września 2023 r. Podmioty wpisane w IV kwartale 2023 r. nie przesyłają plików XML za 2023 r.

Zakres wymaganych ujawnień, nawet dla okrojonej formy raportowania, jest istotny i obejmuje dane wyszczególnione w rozporządzeniu „w sprawie uzupełnienia obowiązków informacyjnych zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi”. Wydaje się jednak, że pomimo konieczności prezentacji danych w formie osłownikowanej i z wymaganą analityką, to nie przygotowanie danych jest największym wyzwaniem. Należy bowiem mieć na uwadze, że portfele ASI na chwilę obecną są w fazie budowy, a różnorodność prowadzonej działalności inwestycyjnej mocno ograniczona. W naszym odczuciu to co może sprawić największy problem, to przygotowanie plików w formacie wymaganym przez KNF (https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/espi). Jest to tym bardziej problematyczne, że struktura ta nie jest obsługiwana przez standardowe aplikacje księgowo-sprawozdawcze.

Genprox oferuje pełne wsparcie w procesie przygotowania struktur XML wymaganych przez KNF oraz pomoc w publikacji tych struktur w ESPI.

Jako jedyny podmiot na polskim rynku mamy niezbędne kompetencje i doświadczenie w procesie raportowania do KNF gwarantujące sprawną i kompetentną realizację raportowania do KNF . 

Od 5 lat aktywnie zaangażowani jesteśmy w proces raportowania regulacyjnego do KNF i w dużej mierze mieliśmy możliwość współtworzyć standard tego raportowania z krajowym regulatorem. Dlatego chcemy dzielić się z rynkiem naszą wiedzą. Oto prezentacja techniczna, która może być pomocna w samodzielnym sporządzeniu plików wsadowych do KNF. 

Usługa jest realizowana za pomocą platformy Fundequate.com

Obowiązki sprawozdawcze Zarządzających ASI – Genprox & Fundequate

Skontaktuj się z nami

Dariusz Frańczak

Dariusz Frańczak, Dyrektor ds. wycen
dariusz.franczak@genprox.com
Tel. +48 696 011 123

Dariusz Landsberg

Dariusz Landsberg, Dyrektor zarządzający
dariusz.landsberg@genprox.com
Tel. +48 603 413 133