Raport ASI do KNF za 2022 r. (XML do ESPI)

Roczny raport ASI KNF

Zarządzający Alternatywną Spółką Inwestycyjną (ASI) zobligowani są do przekazywania cyklicznej informacji analitycznej do krajowego nadzoru. ZASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru KNF podlegają pod coroczny obowiązek raportowania w formacie XML. Za rok 2022 Zarządzający ASI do dnia 31 stycznia 2023 r. zobowiązani są zaraportować XML w systemie ESPI (ASI do KNF).

Zgodnie z wytycznymi KNF odzwierciedlającymi wytyczne europejskiego organu nadzoru (ESMA), raport za 2022 rok należy przedstawić do końca stycznia (art. 110 rozporządzenia 231/2013) w formie ustrukturyzowanych plików xml, które grupują informacje zarówno o ZASI, jak i ASI. Brak prowadzenia działalności operacyjnej nie jest podstawą do zaniechania tego obowiązku, bowiem KNF oczekuje także na pliki z zerowym portfelem.

Obowiązek przesłania plików sprawozdawczych za 2022 rok ciąży na podmiotach wpisanych do rejestru zarządzających ASI do dnia 30 września 2022 r. Podmioty wpisane w IV kwartale 2022 r. nie przesyłają plików XML za 2022 r.

Zakres wymaganych ujawnień, nawet dla okrojonej formy raportowania, jest istotny i obejmuje dane wyszczególnione w rozporządzeniu „w sprawie uzupełnienia obowiązków informacyjnych zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi”. Wydaje się jednak, że pomimo konieczności prezentacji danych w formie osłownikowanej i z wymaganą analityką, to nie przygotowanie danych jest największym wyzwaniem. Należy bowiem mieć na uwadze, że portfele ASI na chwilę obecną są w fazie budowy, a różnorodność prowadzonej działalności inwestycyjnej mocno ograniczona. W naszym odczuciu to co może sprawić największy problem, to przygotowanie plików w formacie wymaganym przez KNF (https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/espi). Jest to tym bardziej problematyczne, że struktura ta nie jest obsługiwana przez standardowe aplikacje księgowo-sprawozdawcze.

Genprox oferuje pełne wsparcie w procesie przygotowania struktur XML wymaganych przez KNF oraz pomoc w publikacji tych struktur w ESPI.

  • Za rok 2021 z naszych usług skorzystało ponad 50% wszystkich zobowiązanych ZASI/ASI
  • Za rok 2020 z naszych usług skorzystało ponad 42% wszystkich zobowiązanych ZASI/ASI
  • Za rok 2019 z naszych usług skorzystało ponad 35% wszystkich zobowiązanych ZASI/ASI
  • Za rok 2018 z naszych usług skorzystało ponad 27% wszystkich zobowiązanych ZASI/ASI

Jako jedyny podmiot na polskim rynku mamy niezbędne kompetencje i doświadczenie w procesie raportowania do KNF gwarantujące sprawną i kompetentną realizację raportowania do KNF . 

Od 4 lat aktywnie zaangażowani jesteśmy w proces raportowania regulacyjnego do KNF i w dużej mierze mieliśmy możliwość współtworzyć standard tego raportowania z krajowym regulatorem. Dlatego chcemy dzielić się z rynkiem naszą wiedzą. Oto prezentacja techniczna, która może być pomocna w samodzielnym sporządzeniu plików wsadowych do KNF. 

Usługa jest realizowana za pomocą platformy Fundequate.com

Obowiązki sprawozdawcze Zarządzających ASI – Genprox & Fundequate – 2022