Koszty operacyjne ASI i ich ujęcie w CIT

Koszty pośrednie ASI w CIT

Alternatywna Spółka Inwestycyjna (ASI) inwestuje w instrumenty finansowe, co w momencie ich sprzedaży stanowić będzie koszt podatkowy ze źródeł kapitałowych. Natomiast wątpliwości pozostawiała kwalifikacja podatkowa pozostałych wydatków operacyjnych ASI. W Genprox dla naszego klienta wspólnie z Kancelarią Żyglicka i Wspólnicy 15 marca 2021 r. uzyskaliśmy pozytywną interpretację podatkową pozwalającą zaliczyć wszystkie koszty pośrednie ASI do kosztów ze źródeł kapitałowych.

 

Koszty inwestycji oraz pozostałe koszty operacyjne ASI.

Zgodnie z art. 8a ust. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi wyłącznym przedmiotem działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. Na gruncie przepisów ustawy o CIT kwoty wydatkowane na inwestycje w instrumenty finansowe stanowić będą koszty bezpośrednie ujmowane w CIT w momencie zbycia tych inwestycji. 

Natomiast ASI w ramach swojej działalności gospodarczej ponosi również wydatki pośrednim – koszty pośrednie. Przykładowe koszty bieżącej działalności ponoszone przez ASI to wydatki na np. usługi księgowe, usługi prawne, usługi notarialne, usługi doradcze i consultingowe, usługi doradztwa inwestycyjnego, usługi najmu pomieszczeń biurowych i obsługi administracyjno-biurowej, usługi zarządzania, usługi telekomunikacyjne i informatyczne, koszty obsługi rachunków bankowych, koszty podróży służbowych i audytu, itp.

Skoro zatem ASI ustawowo ograniczoną ma możliwość prowadzenia działalności gospodarczej innej niż zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, to niemożność zaliczenia kosztów ogólnych o charakterze pośrednim do kosztów ze źródeł kapitałowych zamykałoby co do zasady możliwość zaliczenia tych kosztów do kosztów uzyskania przychodów (KUP). 

Oczywiście, gdy ASI będzie utrzymywać inwestycję w terminie co najmniej 2 lat na poziomie nie niższym niż 5% zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 58a Ustawy CIT przysługiwać jej będzie zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych. Jednak jeśli w portfelu ASI zdarzy się taka inwestycja, która nie spełni w/w kryteriów, to budowanie tarczy podatkowej w postaci zaliczenia wszystkich kosztów pośrednich ASI będzie miało kluczowe znaczenie dla jej efektywności podatkowej i pozwoli przychodom podatkowym ze zbycia inwestycji przeciwstawić stratę z lat ubiegłych oraz koszty operacyjne ASI z roku bieżącego.


Pytanie zadane przez ASI Krajowej Izbie Skarbowej 

Wobec wątpliwości co do możliwości zaliczenia kosztów pośrednich do źródeł kapitałowych nasz klient (ZASI) zadał następujące pytanie we wniosku o interpretację podatkową dla zarządzanej przez niego ASI:

“Czy na podstawie ustawy o CIT zważając na cel istnienia ASI oraz fakt, że zgodnie z ustawą o funduszach ASI może prowadzić jedynie działalność polegającą na zbieraniu aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania oraz związany z tym fakt, iż ASI otrzyma jedynie przychody z zysków kapitałowych, ASI może uznać, że wszystkie koszty poniesione przez ASI są kosztami w całości dotyczącymi przychodów z zysków kapitałowych?”


Stanowisko naszego klienta – Zarządzającego ASI

Przepis art. 7b ust. 1 ustawy o CIT zawiera zamknięty katalog przychodów, które należy zakwalifikować do przychodów z zysków kapitałowych. Wskazane zostały w nim konkretne transakcje gospodarcze kreujące przychód podatkowy z zysków kapitałowych co oznacza, że wszelkie inne przychody niewymienione w tym przepisie nie będą zaliczane do tej kategorii przychodów.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o
ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami. Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie,
zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Z uwagi na obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. nowelizację ustawy o CIT, wprowadzającą podział przychodów osób prawnych na dwie kategorie, tj. przychody z zysków kapitałowych oraz przychody z innych źródeł przychodów, ustawodawca dostosował regulację dotyczącą alokacji kosztów pośrednich przez dodanie nowego art. 15 ust. 2b ustawy o CIT.

Odnosząc się zatem do możliwości zaliczenia wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Wnioskodawcy w całości do przychodów z zysków kapitałowych, wyjaśnić należy, że jak wskazano powyżej aby dane wydatki mogły zostać zaliczone do
źródła przychodów z zysków kapitałowych należy odpowiednio przyporządkować te koszty podatkowe do danego źródła przychodów (należy powiązać wydatek z odpowiednim źródłem
przychodów), co będzie w przypadku działalności Wnioskodawcy możliwe, ponieważ ASI prowadzi działalność ustawowo uregulowaną oraz osiąga przychody jedynie z zysków
kapitałowych.

Reasumując, Wnioskodawca zaliczy wszystkie wydatki w całości do kosztów uzyskania przychodów z zysków kapitałowych.


Pozytywna interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w piśmie z dnia 15 marca 2021 r. potwierdził stanowisko naszego klienta stwierdzając, że w sytuacji, gdy ASI uzyskuje jedynie przychody z zysków kapitałowych należy uznać, że wszystkie koszty poniesione przez ASI są kosztami w całości dotyczącymi przychodów z zysków kapitałowych. Zatem stanowisko w zakresie pytania oznaczonego we wniosku  należy uznać za prawidłowe.

Jeśli poszukujesz wiedzy u źródła i chcesz zbudować swój fundusz alternatywny z liderami branży VC, którzy od ponad 5 lat realnie kształtują standardy i praktykę dla rynku VC, to skontaktuj się z nami:

Dariusz Landsberg

Dariusz Landsberg
Dyrektor zarządzający Genprox Sp. z o.o.
dariusz.landsberg@genprox.com
Tel. +48 603 413 133

Ewa Lejman-Widz
Radca prawny, doradca podatkowy w Żyglicka i Wspólnicy
e.lejman@kpr.pl
Tel. +48 508 366 168

Księgowość ASI, Raportowanie do KNF, Rozliczenia podatkowe i Sprawozdania

Jesteśmy liderem rynku w obsłudze funduszy VC działających jako ASI. Specjalizujemy się w strukturyzowaniu funduszy VC, księgowości i setupie podatkowym ASI. Ponad 50% całego rynku ASI przechodzi przez nasze ręce w procesie raportowania do KNF. Nasz dział doradczy rocznie realizuje kilkadziesiąt projektów due diligence i wycen spółek.
Nasza platforma Fundequate pozwala zarządzać funduszem VC w nowoczesny sposób i integrować administrację ASI z back-office (administracja emisji kapitału i długu, księgowość ASI, rozliczenia z inwestorami). 

Dowiedz się na czym polega rejestracja funduszu VC i jakie są wymagane dokumenty do rejestracji ASI (Alternatywna Spółka Inwestycyjna). 

Księgowość Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej musi być prowadzona w sposób, który zapewni taką granulację danych portfela inwestycyjnego i pozyskanego kapitału, aby fundusz VC był w stanie sprostać wymogom Ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Zarządzający Alternatywną Spółką Inwestycyjną zobligowani są do przekazywania cyklicznej informacji analitycznej do krajowego nadzoru.  ZASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru KNF podlegają pod coroczny obowiązek raportowania w formacie XML.

Dla funduszy Venture Capital (Alternatywne Spółki Inwestycyjne) realizujemy finansowe badania due diligence Startupu, którego efektem jest raport z przeprowadzonego badania identyfikujący kluczowe ryzyka finansowe i podatkowe.

Fundequate to platforma raportowa dla branży Venture Capital dedykowana dla Startupów, Funduszy VC i Inwestorów dająca nową jakość komunikacji i wymiany danych dla całej branży VC.