Opodatkowanie przychodów odsetkowych ASI

Przychody odsetkowe z lokat oraz od pożyczek udzielonych przez ASI

ASI może osiągać przychody odsetkowe bądź to z tytułu lokowania nadwyżek środków na lokatach bankowych bądź też z tytułu udzielania pożyczek spółkom portfelowym. W Genprox dla naszego klienta wspólnie z Kancelarią Żyglicka i Wspólnicy 26 stycznia 2023 r. uzyskaliśmy pozytywną interpretację podatkową pozwalającą zaliczyć wszystkie przychody ASI (w tym odsetkowe) do  źródeł kapitałowych, co pozwala pomniejszyć je o koszty operacyjne ASI w kalkulacji CIT. 

 

Przychody z lokat terminowych i pożyczek udzielonych przez ASI spółkom portfelowym

Zgodnie z art. 8a ustawy o funduszach wyłącznym przedmiotem działalności ASI jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną.

Polityka inwestycyjna ASI określa sposób lokowania jej aktywów. Zatem ASI w  ramach prowadzonej działalności inwestycyjnej nabywać może udziały lub akcje w innych spółkach. Jednocześnie nadwyżki posiadanych środków ASI może lokować na bankowych lokatach terminowych lub zawierać umowy pożyczek, które mogą być zamienne na udziały/akcje pożyczkobiorców.

 

Pytanie zadane przez ASI Krajowej Izbie Skarbowej

Wobec wątpliwości co do możliwości zaliczenia przychodów odsetkowych do przychodów z zysków kapitałowych wskazanych w art. 7b ust. 1 ustawy o CIT nasz klient (ZASI) zadał następujące pytanie we wniosku o interpretację podatkową dla zarządzanej przez niego ASI:

„Czy zważając na cel istnienia ASI oraz fakt, że zgodnie z ustawą o funduszach, ASI może prowadzić jedynie działalność polegającą na zbieraniu aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania można uznać, iż wszystkie przychody, jakie ASI otrzyma należy zaliczyć do przychodów z zysków kapitałowych wskazanych w art. 7b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?”

 

 

Stanowisko naszego klienta – Zarządzającego ASI

Art. 7b ust. 1 ustawy o CIT definiuje zamknięty katalog przychodów z zysków kapitałowych. Należą do nich m.in.  przychody z udziału w zyskach osób prawnych, w tym: dywidendy, przychody z umorzenia udziału (akcji) lub ze zmniejszenia ich wartości, przychody z wystąpienia wspólnika ze spółki, przychody ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce, odsetki od pożyczki udzielonej osobie prawnej lub spółce, jeżeli wypłata odsetek od takiej pożyczki lub ich wysokość uzależnione są od osiągnięcia zysku przez tę osobę prawną lub spółkę lub od wysokości tego zysku (pożyczka partycypacyjna). 

Natomiast w myśl art. 7b ust. 2 ustawy o CIT, w przypadku ubezpieczycieli, banków, instytucji finansowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 pkt 21 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przychody wymienione w ust. 1, zalicza się do przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Zatem odmienna kwalifikacja przychodów w określonych w art. 7b ust. 1 zarezerwowana jest wyłącznie dla określonej grupy podmiotów. Zdaniem naszego Klienta zarządzana przez niego ASI nie jest żadnym z takich podmiotów, do których zastosowanie znajdzie art. 7b ust. 2 ustawy o CIT.

ASI nie prowadzi innej działalności poza działalnością inwestycyjną i nie będzie więc uzyskiwała innych przychodów, niż takie, które powinny zostać zakwalifikowane do przychodów z zysków kapitałowych zgodnie z art. 7b ustawy o CIT. ASI może uzyskiwać incydentalne przychody np. z tytułu odsetek z lokat bankowych czy też odsetki z udzielonych pożyczek. Jednak przychody te nie będą uzyskiwane z jakiejkolwiek działalności innej niż kapitałowa, lecz mają charakter uboczny obok przychodów stricte inwestycyjnych, a aktywności podejmowane przez ASI nie zmierzają bezpośrednio do ich uzyskania. 

 

Pozytywna interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w piśmie z dnia 26 stycznia 2023 r. potwierdził stanowisko naszego klienta jako prawidłowe. 

 

Jeśli poszukujesz wiedzy u źródła i chcesz zbudować swój fundusz alternatywny z liderami branży VC, którzy od ponad 5 lat realnie kształtują standardy i praktykę dla rynku VC, to skontaktuj się z nami:

Jeśli poszukujesz wiedzy u źródła i chcesz zbudować swój fundusz alternatywny z liderami branży VC, którzy od ponad 5 lat realnie kształtują standardy i praktykę dla rynku VC, to skontaktuj się z nami:

Dariusz Landsberg

Dariusz Landsberg
Dyrektor zarządzający Genprox Sp. z o.o.
dariusz.landsberg@genprox.com
Tel. +48 603 413 133

Ewa Lejman-Widz
Radca prawny, doradca podatkowy w Żyglicka i Wspólnicy
e.lejman@kpr.pl
Tel. +48 508 366 168

Księgowość ASI, Raportowanie do KNF, Rozliczenia podatkowe i Sprawozdania

Jesteśmy liderem rynku w obsłudze funduszy VC działających jako ASI. Specjalizujemy się w strukturyzowaniu funduszy VC, księgowości i setupie podatkowym ASI. Ponad 50% całego rynku ASI przechodzi przez nasze ręce w procesie raportowania do KNF. Nasz dział doradczy rocznie realizuje kilkadziesiąt projektów due diligence i wycen spółek.
Nasza platforma Fundequate pozwala zarządzać funduszem VC w nowoczesny sposób i integrować administrację ASI z back-office (administracja emisji kapitału i długu, księgowość ASI, rozliczenia z inwestorami). 

Dowiedz się na czym polega rejestracja funduszu VC i jakie są wymagane dokumenty do rejestracji ASI (Alternatywna Spółka Inwestycyjna). 

Księgowość Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej musi być prowadzona w sposób, który zapewni taką granulację danych portfela inwestycyjnego i pozyskanego kapitału, aby fundusz VC był w stanie sprostać wymogom Ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Zarządzający Alternatywną Spółką Inwestycyjną zobligowani są do przekazywania cyklicznej informacji analitycznej do krajowego nadzoru.  ZASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru KNF podlegają pod coroczny obowiązek raportowania w formacie XML.

Dla funduszy Venture Capital (Alternatywne Spółki Inwestycyjne) realizujemy finansowe badania due diligence Startupu, którego efektem jest raport z przeprowadzonego badania identyfikujący kluczowe ryzyka finansowe i podatkowe.

Fundequate to platforma raportowa dla branży Venture Capital dedykowana dla Startupów, Funduszy VC i Inwestorów dająca nową jakość komunikacji i wymiany danych dla całej branży VC.