Raporty XML do KNF ASI (Alternatywna Spółka Inwestycyjna)

Raport ESPI ASI XML KNF

Początek każdego roku to intensywny okres związany z zamykaniem ksiąg rachunkowych oraz wypełnianiem nałożonych obowiązków sprawozdawczych. Nie inaczej wygląda sytuacja w przypadku ZASI i ASI. Co więcej, na podmiotach tych ciążą dodatkowe obowiązki raportowe wynikające Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie uzupełnienia obowiązków informacyjnych zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz z art. 110 Rozporządzenia delegowanego Komisji Unii Europejskiej 231/2013.

 

 

Zarządzający Alternatywną Spółką Inwestycyjną i same ASI, jako instytucje prowadzące działalność inwestycyjną podlegają nadzorowi KNF i zobligowane są do przekazywania cyklicznej informacji analitycznej do nadzorcy. Zarówno zakres, jak i częstotliwość raportowania zależą od statusu ZASI oraz rodzaju prowadzonej przez ASI działalności.   W najmniej restrykcyjnym rygorze na ZASI ciąży obowiązek raportowy w cyklach rocznych, co w praktyce oznacza wymóg przekazania danych za roku 2018.

Rok 2018 to okres dynamicznego rozwoju rynku ASI. Katalizatorem tego procesu są programy PFR, będące istotnym źródłem kapitału dla powstających podmiotów. Na chwilę obecną typowe polskie ASI to fundusz Venture Capital działający w oparciu o wpis do rejestru KNF.  Implikuje to, że sprawozdawczość takiego podmiotu do KNF jest uproszczona, choć wcale nie prosta. Tym bardziej, że dla większości podmiotów na rynku wymagany schemat raportowania jest nowością, bowiem w styczniu stosowany będzie po raz pierwszy.

Zgodnie z wytycznymi KNF, które są kalką wytycznych jej europejskiego odpowiednika (ESMA), raport za 2019 rok należy przedstawić do końca stycznia (art. 110 rozporządzenia 231/2013) w formie ustrukturyzowanych plików xml, które grupują informacje zarówno o ZASI, jak i ASI. Brak prowadzenia działalności operacyjnej nie jest podstawą do zaniechania tego obowiązku, bowiem KNF oczekuje także na pliki z zerowym portfelem.

Zakres wymaganych ujawnień, nawet dla okrojonej formy raportowania, jest istotny i obejmuje dane wyszczególnione w rozporządzeniu „w sprawie uzupełnienia obowiązków informacyjnych zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi”. Wydaje się jednak, że pomimo konieczności prezentacji danych w formie osłownikowanej i z wymaganą analityką, to nie przygotowanie danych jest największym wyzwaniem. Należy bowiem mieć na uwadze, że portfele ASI na chwilę obecną są w fazie budowy, a różnorodność prowadzonej działalności inwestycyjnej mocno ograniczona.  W naszym odczuciu to co może sprawić największy problem, to przygotowanie plików w formacie wymaganym przez KNF (https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/espi). Jest to tym bardziej problematyczne, że struktura ta nie jest obsługiwana przez standardowe aplikacje księgowo-sprawozdawcze. W swej istocie problem jest zbliżony wdrożeń JPK z tą różnicą, że krąg odbiorców jest istotnie zawężony (grupę docelowa stanowią zarejestrowane ZASI – około 145 podmiotów), a dodatkowo skupia on podmioty małe, które niejednokrotnie nie osiągnęły jeszcze progu rentowności.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku firma Genprox oferuje swoim Klientom pomoc w przygotowaniu plików raportowych w wymaganym formacie. Usługa ta jest częścią standardowej oferty dedykowanej dla ZASI/ASI.

Dla podmiotów, które nie są zainteresowane kompleksowymi usługami księgowymi oferujemy pomoc w konwersji danych do zadanej struktury xml.


Dariusz Franczak Genprox

Autor: Dariusz Frańczak

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny legitymujący się doświadczeniem w obsłudze i wycenie funduszy inwestycyjnych od strony TFI, Depozytariusza oraz firmy księgowej, dodatkowo posiadający praktyczną wiedzę w zakresie analizy, wyceny i zarządzania instrumentami finansowymi.

 

Niniejsza publikacja ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi porady. Genprox Sp. z o.o. nie przedstawia w tej publikacji porad księgowych, podatkowych, inwestycyjnych, finansowych, konsultingowych, prawnych czy innych. Nie należy wyłącznie na podstawie wyżej zamieszczonych informacji podejmować jakichkolwiek decyzji dotyczących Państwa działalności. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji  lub działań dotyczących kwestii finansowych czy biznesowych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu na dariusz.franczak@genprox.com. Genprox Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania informacji zawartych w publikacji ani za Państwa decyzje podjęte w związku z tymi informacjami. Osoby korzystające z powyższej publikacji robią to na własne ryzyko i ponoszą pełną związaną z tym odpowiedzialność.

 

Napisz do nasnapisy pod ASI