Raportowanie ASI w formie XML do KNF za 2020 r.

 

ASI XML do KNF za 2020Początek każdego roku to intensywny okres związany z zamykaniem ksiąg rachunkowych oraz wypełnianiem nałożonych obowiązków sprawozdawczych. Nie inaczej wygląda sytuacja w przypadku ZASI i ASI. Co więcej, na podmiotach tych ciążą dodatkowe obowiązki raportowe wynikające Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie uzupełnienia obowiązków informacyjnych zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz z art. 110 Rozporządzenia delegowanego Komisji Unii Europejskiej 231/2013.

 

 

Zarządzający Alternatywną Spółką Inwestycyjną i same ASI, jako instytucje prowadzące działalność inwestycyjną podlegają nadzorowi KNF i zobligowane są do przekazywania cyklicznej informacji analitycznej do nadzorcy. Zarówno zakres, jak i częstotliwość raportowania zależą od statusu ZASI oraz rodzaju prowadzonej przez ASI działalności.

Lata 2018-2020 to okres dynamicznego rozwoju rynku ASI. Katalizatorem tego procesu są programy PFR, będące istotnym źródłem kapitału dla powstających podmiotów. Na chwilę obecną typowe polskie ASI to fundusz Venture Capital działający w oparciu o wpis do rejestru KNF.  Implikuje to, że sprawozdawczość takiego podmiotu do KNF jest uproszczona, choć wcale nie prosta.

Zgodnie z wytycznymi KNF, które są kalką wytycznych jej europejskiego odpowiednika (ESMA), raport za 2020 rok należy przedstawić do końca stycznia (art. 110 rozporządzenia 231/2013) w formie ustrukturyzowanych plików xml, które grupują informacje zarówno o ZASI, jak i ASI. Brak prowadzenia działalności operacyjnej nie jest podstawą do zaniechania tego obowiązku, bowiem KNF oczekuje także na pliki z zerowym portfelem.

Obowiązek przesłania plików sprawozdawczych za 2020 rok ciąży na podmiotach wpisanych do rejestru zarządzających ASI do dnia 30 września 2020 r. Podmioty wpisane w IV kwartale 2020 r. nie przesyłają plików XML za 2020 r.

Zakres wymaganych ujawnień, nawet dla okrojonej formy raportowania, jest istotny i obejmuje dane wyszczególnione w rozporządzeniu „w sprawie uzupełnienia obowiązków informacyjnych zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi”. Wydaje się jednak, że pomimo konieczności prezentacji danych w formie osłownikowanej i z wymaganą analityką, to nie przygotowanie danych jest największym wyzwaniem. Należy bowiem mieć na uwadze, że portfele ASI na chwilę obecną są w fazie budowy, a różnorodność prowadzonej działalności inwestycyjnej mocno ograniczona.  W naszym odczuciu to co może sprawić największy problem, to przygotowanie plików w formacie wymaganym przez KNF (https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/espi). Jest to tym bardziej problematyczne, że struktura ta nie jest obsługiwana przez standardowe aplikacje księgowo-sprawozdawcze.

Genprox oferuje pełne wspacie w procesie przygotowania struktur XML wymaganych przez KNF oraz pomoc w publikacji tych struktur w ESPI. Za rok 2019 z naszych usług skorzystało ponad 35% funduszy VC w Polsce. Mamy niezbędne doświadczenie i zrozumienie procesu raportowego do KNF. 

 


Dariusz Franczak Genprox

Autor: Dariusz Frańczak
Licencjonowany Doradca Inwestycyjny legitymujący się doświadczeniem w obsłudze i wycenie funduszy inwestycyjnych od strony TFI, Depozytariusza oraz firmy księgowej, dodatkowo posiadający praktyczną wiedzę w zakresie analizy, wyceny i zarządzania instrumentami finansowymi.

 Zapytania w sprawie XML do KNF za 2020 r.
contact@genprox.com

 

 

Niniejsza publikacja ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi porady. Genprox Sp. z o.o. nie przedstawia w tej publikacji porad księgowych, podatkowych, inwestycyjnych, finansowych, konsultingowych, prawnych czy innych. Nie należy wyłącznie na podstawie wyżej zamieszczonych informacji podejmować jakichkolwiek decyzji dotyczących Państwa działalności. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji  lub działań dotyczących kwestii finansowych czy biznesowych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu na dariusz.franczak@genprox.com. Genprox Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania informacji zawartych w publikacji ani za Państwa decyzje podjęte w związku z tymi informacjami. Osoby korzystające z powyższej publikacji robią to na własne ryzyko i ponoszą pełną związaną z tym odpowiedzialność.

 

Napisz do nasnapisy pod ASI