Raport ASI do KNF za 2021 r. (XML do ESPI)

xml do KNF ( raport ESPI)

Zarządzający Alternatywną Spółką Inwestycyjną zobligowani są do przekazywania cyklicznej informacji analitycznej do krajowego nadzoru. ZASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru KNF podlegają pod coroczny obowiązek raportowania w formacie XML. Za rok 2021 Zarządzający ASI do dnia 31 stycznia 2022 r. zobowiązani są zaraportować XML w systemie ESPI.

 

Zgodnie z wytycznymi KNF odzwierciedlającymi wytyczne europejskiego organu nadzoru (ESMA), raport za 2021 rok należy przedstawić do końca stycznia (art. 110 rozporządzenia 231/2013) w formie ustrukturyzowanych plików xml, które grupują informacje zarówno o ZASI, jak i ASI. Brak prowadzenia działalności operacyjnej nie jest podstawą do zaniechania tego obowiązku, bowiem KNF oczekuje także na pliki z zerowym portfelem.

 

Obowiązek przesłania plików sprawozdawczych za 2021 rok ciąży na podmiotach wpisanych do rejestru zarządzających ASI do dnia 30 września 2021 r. Podmioty wpisane w IV kwartale 2021 r. nie przesyłają plików XML za 2021 r.

Zakres wymaganych ujawnień, nawet dla okrojonej formy raportowania, jest istotny i obejmuje dane wyszczególnione w rozporządzeniu „w sprawie uzupełnienia obowiązków informacyjnych zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi”. Wydaje się jednak, że pomimo konieczności prezentacji danych w formie osłownikowanej i z wymaganą analityką, to nie przygotowanie danych jest największym wyzwaniem. Należy bowiem mieć na uwadze, że portfele ASI na chwilę obecną są w fazie budowy, a różnorodność prowadzonej działalności inwestycyjnej mocno ograniczona. W naszym odczuciu to co może sprawić największy problem, to przygotowanie plików w formacie wymaganym przez KNF (https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/espi). Jest to tym bardziej problematyczne, że struktura ta nie jest obsługiwana przez standardowe aplikacje księgowo-sprawozdawcze.

 

Genprox oferuje pełne wsparcie w procesie przygotowania struktur XML wymaganych przez KNF oraz pomoc w publikacji tych struktur w ESPI.

 

  • Za rok 2020 z naszych usług skorzystało ponad 42% wszystkich zobowiązanych ZASI/ASI
  • Za rok 2019 z naszych usług skorzystało ponad 35% wszystkich zobowiązanych ZASI/ASI
  • Za rok 2018 z naszych usług skorzystało ponad 27% wszystkich zobowiązanych ZASI/ASI

Jako jedyny podmiot na polskim rynku mamy niezbędne kompetencje i doświadczenie w procesie raportowania do KNF gwarantujące sprawną i kompetentną realizację raportowania do KNF . 

 

Od 3 lat aktywnie zaangażowani jesteśmy w proces raportowania regulacyjnego do KNF i w dużej mierze mieliśmy możliwość współtworzyć standard tego raportowania z krajowym regulatorem. Dlatego chcemy dzielić się z rynkiem naszą wiedzą. Oto prezentacja techniczna, która może być pomocna w samodzielnym sporządzeniu plików wsadowych do KNF. 

Obowiązki sprawozdawcze Zarządzających ASI – Genprox & Fundequate – 2022