Sprawozdanie ASI do KNF za 2021 r. (XML do ESPI)

 

Genprox XML ASI

Zarządzający Alternatywną Spółką Inwestycyjną zobligowani są do przekazywania cyklicznej informacji analitycznej do krajowego nadzoru. ZASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru KNF podlegają pod coroczny obowiązek raportowania w formacie XML. Za rok 2021 Zarządzający ASI do dnia 31 stycznia 2022 r. zobowiązani są zaraportować XML w systemie ESPI.

 

Zgodnie z wytycznymi KNF odzwierciedlającymi wytyczne europejskiego organu nadzoru (ESMA), raport za 2021 rok należy przedstawić do końca stycznia (art. 110 rozporządzenia 231/2013) w formie ustrukturyzowanych plików xml, które grupują informacje zarówno o ZASI, jak i ASI. Brak prowadzenia działalności operacyjnej nie jest podstawą do zaniechania tego obowiązku, bowiem KNF oczekuje także na pliki z zerowym portfelem.

Obowiązek przesłania plików sprawozdawczych za 2021 rok ciąży na podmiotach wpisanych do rejestru zarządzających ASI do dnia 30 września 2021 r. Podmioty wpisane w IV kwartale 2021 r. nie przesyłają plików XML za 2021 r.

Zakres wymaganych ujawnień, nawet dla okrojonej formy raportowania, jest istotny i obejmuje dane wyszczególnione w rozporządzeniu „w sprawie uzupełnienia obowiązków informacyjnych zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi”. Wydaje się jednak, że pomimo konieczności prezentacji danych w formie osłownikowanej i z wymaganą analityką, to nie przygotowanie danych jest największym wyzwaniem. Należy bowiem mieć na uwadze, że portfele ASI na chwilę obecną są w fazie budowy, a różnorodność prowadzonej działalności inwestycyjnej mocno ograniczona.  W naszym odczuciu to co może sprawić największy problem, to przygotowanie plików w formacie wymaganym przez KNF (https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/espi). Jest to tym bardziej problematyczne, że struktura ta nie jest obsługiwana przez standardowe aplikacje księgowo-sprawozdawcze.

Genprox oferuje pełne wsparcie w procesie przygotowania struktur XML wymaganych przez KNF oraz pomoc w publikacji tych struktur w ESPI. 

– Za rok 2020 z naszych usług skorzystało ponad 42% wszystkich zobowiązanych ZASI/ASI
– Za rok 2019 z naszych usług skorzystało ponad 35% wszystkich zobowiązanych ZASI/ASI
– Za rok 2018 z naszych usług skorzystało ponad 27% wszystkich zobowiązanych ZASI/ASI

Mamy niezbędne kompetencje i doświadczenie w procesie raportowania do KNF gwarantujące sprawną i kompetentną realizację raportowania do KNF.

 

Napisz do nasnapisy pod ASI