Wycena przedsiębiorstwa – czym jest i w jakim celu się ją przeprowadza?

Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa to proces określania aktualnej wartości biznesu przy użyciu obiektywnych miar, z uwzględnieniem wszystkich aspektów działalności. Jest to kluczowe narzędzie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, które pozwala ocenić potencjał i atrakcyjność firmy dla różnych interesariuszy. Procedura wyceny opiera się na dokładnej analizie danych finansowych, operacyjnych oraz otoczenia rynkowego, a także na uwzględnieniu ewentualnych ryzyk i przyszłych prognoz. Metody wyceny przedsiębiorstw są różnorodne i dostosowywane do specyfiki działalności przedsiębiorstwa oraz celu wyceny. Wynik wyceny przedstawia wartość firmy w jednostkach pieniężnych i stanowi istotny punkt odniesienia przy podejmowaniu kluczowych decyzji inwestycyjnych, finansowych i strategicznych. Precyzyjna wycena jest nie tylko korzystna dla właścicieli i inwestorów, ale także dla instytucji finansowych, partnerów biznesowych i organów regulacyjnych, które opierają na niej swoje decyzje i działania.

 

W jakim celu i kiedy dokonuje się wyceny przedsiębiorstwa?

Wycena przedsiębiorstwa jest istotna w wielu przypadkach, ponieważ umożliwia określenie rzeczywistej wartości godziwej firmy, co jest kluczowe dla podejmowania decyzji biznesowych, finansowych i prawnych. Wycena spółki wymaga znacznego doświadczenia, wiedzy merytorycznej oraz dojrzałości biznesowej. Proces ten polega na zebraniu w jednym miejscu informacji dotyczących ogólnej kondycji finansowej przedsiębiorstwa, jego otoczenia sektorowego i makroekonomicznego, a następnie odzwierciedleniu ich w technicznym podliczeniu ekonomicznej wartości spółki.

Jeśli chcesz zlecić wycenę przedsiębiorstwa lub wycenę startupu, koniecznie weź pod uwagę następujące aspekty:

 • Cel wyceny i jej ostatecznych odbiorców: wartość spółki może się różnić w zależności od celu wyceny, na przykład w przypadku poszukiwania inwestorów, fuzji i przejęć lub planowania finansowego.
 • Czas niezbędny do przeprowadzenia wyceny: wycena przedsiębiorstwa może być czasochłonnym procesem, dlatego ważne jest, aby odpowiednio wcześnie rozpocząć ten proces, zwłaszcza w przypadku złożonych struktur biznesowych.
 • Wiedza merytoryczna i obiektywizm: wybierz wiarygodne i niezależne podmioty do przeprowadzenia wyceny, które posiadają odpowiednie kompetencje i certyfikaty.
 • Koszt sporządzenia wyceny: zrozumienie kosztów związanych z wyceną pomoże Ci odpowiednio przygotować budżet na ten cel.

W Genprox specjalizujemy się w przeprowadzaniu wycen spółek oraz wartości intelektualnej własności, zarówno dla funduszy inwestycyjnych, inwestorów branżowych, jak i potencjalnych spółek portfelowych. Nasz zespół posiada szerokie kompetencje merytoryczne, w tym certyfikaty Doradcy Inwestycyjnego, ACCA, Doradcy Podatkowego i Radcy Prawnego. Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów współpracy.

Poniżej przedstawiam sytuacje, w których należy przeprowadzić wycenę przedsiębiorstwa.

 1. Wycena przedsiębiorstwa do sprzedaży: w momencie, gdy właściciel decyduje się na sprzedaż przedsiębiorstwa, konieczne jest ustalenie jego wartości godziwej i rynkowej. Wycena pomoże znaleźć odpowiednią cenę, która będzie atrakcyjna dla potencjalnych nabywców i zapewniła właścicielowi uczciwą zapłatę za sprzedawane aktywa.
 2. Podwyższenie kapitału lub umorzenie akcji przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa mogą dokonywać emisji nowych akcji lub umarzać istniejące w celu podniesienia kapitału. Wycena jest wtedy niezbędna do określenia wartości tych akcji i ich cene, co pozwala odpowiednio wycenić udziały w firmie i przyciągnąć inwestorów.
 3. Wycena do sprawozdania finansowego: w niektórych przypadkach, takich jak restrukturyzacja lub zmiana struktury własnościowej, wycena może być wymagana do odpowiedniego odzwierciedlenia wartości aktywów i kapitału własnego w sprawozdaniu finansowym firmy.
 4. Wycena przed pozyskaniem finansowania lub kredytu: przedsiębiorstwa często muszą starać się o finansowanie zewnętrzne, na przykład w formie kredytu lub pożyczki. Wycena jest wtedy stosowana jako wskaźnik bezpieczeństwa dla pożyczkodawcy, umożliwiając ocenę zdolności firmy do spłaty zobowiązania.
 5. Wycena na cele podatkowe: w niektórych jurysdykcjach wycena jest używana do określenia wartości firmy w celu ustalenia podatków, takich jak podatek od nieruchomości, podatek od darowizn lub podatek od spadków.
 6. W postępowaniach cywilno-prawnych, upadłościowych lub likwidacyjnych: wycena przedsiębiorstwa jest istotna w przypadku postępowań prawnych, takich jak podział majątku w przypadku rozwodu lub rozwiązywania spółki. W postępowaniach upadłościowych lub likwidacyjnych wycena może być stosowana do określenia wartości aktywów przedsiębiorstwa i podziału majątku między wierzycielami.

Podsumowując, wycena przedsiębiorstwa jest niezbędna w wielu przypadkach, aby zapewnić uczciwą i obiektywną ocenę jego wartości, co pozwala na podejmowanie mądrych decyzji biznesowych, finansowych i prawnych.

Jak przebiega proces wyceny przedsiębiorstwa?

Proces wyceny przedsiębiorstwa powinien być kompleksowym i starannie przemyślanym działaniem i wymaga szerokiej agregacji danych oraz zaawansowanej analizy i oceny wyników badania. Poniżej przedstawiamy ogólny opis przebiegu tego procesu, uwzględniając podane treści:

 1. Zbieranie informacji o przedsiębiorstwie: pierwszym krokiem jest zebranie kompleksowych informacji na temat przedsiębiorstwa. Należy poznać specyfikę branży, model biznesowy, strategię działania oraz najważniejsze zasoby i sposób ich wykorzystania. W przypadku start-upów lub firm na wczesnym etapie rozwoju, szczególną uwagę należy zwrócić na know-how założyciela i planowane strategie wzrostu.
 2. Analiza historii finansowej: wycena przedsiębiorstwa często opiera się na analizie historycznych wyników działalności operacyjnej i finansowej firmy. Warto przeanalizować przychody, koszty, marże, zyski i straty z poprzednich lat, aby uzyskać pełny obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
 3. Szacowanie przyszłych perspektyw biznesowych: oprócz analizy historycznych danych, ocena planów rozwoju i przyszłych perspektyw biznesowych jest kluczowa. Wycena uwzględnia prognozy wzrostu, inwestycje, planowane zmiany w strategii działania i ryzyka, które mogą wpływać na wyniki finansowe w przyszłości.
 4. Porównywanie z innymi podmiotami: wycena biznesu często wymaga porównania analizowanych danych z danymi innych podmiotów działających w tej samej branży. Dzięki temu możliwe jest zrozumienie, jak przedsiębiorstwo wypada na tle konkurencji i na ile jest atrakcyjne dla inwestorów.
 5. Wykorzystanie metod wyceny: w procesie wyceny można stosować różnorodne metody, takie jak metoda porównawcza, metoda dochodowa i metoda kosztowa. Każda z tych metod ma swoje zalety i ograniczenia i wybór odpowiedniej metody zależy od specyfiki i charakterystyki danego przedsiębiorstwa.
 6. Ostateczna wycena: po zebraniu i analizie wszystkich danych oraz zastosowaniu odpowiednich metod wyceny, można przejść do ostatecznej wyceny przedsiębiorstwa. Wynik wyceny jest wartością szacowaną i może się różnić w zależności od przyjętych założeń i metodologii.

Podsumowując, proces wyceny przedsiębiorstwa jest wymagającym zadaniem, które opiera się na dokładnym analizowaniu danych finansowych, strategii biznesowych oraz otoczenia rynkowego. Rzetelna wycena pozwala na lepsze podejmowanie decyzji inwestycyjnych, strategicznych i finansowych związanych z danym przedsiębiorstwem.

Kto dokonuje wyceny przedsiębiorstwa?

Przedsiębiorstwo, które potrzebuje wyceny, zazwyczaj nie posiada specjalistycznej wiedzy na ten temat, dlatego musi zaufać profesjonalizmowi podmiotu, który przeprowadzi wycenę i określi wartość godziwą. Często taki przypadek występuje w kontekście wyceny startupów, w ramach której specjalista ma mało danych do wyceny wartości przedsiębiorstwa. Wybór odpowiedniej osoby lub firmy do przeprowadzenia wyceny jest kluczowy, ponieważ rzetelne i wiarygodne wyniki pozwalają na podejmowanie mądrych decyzji biznesowych i finansowych. W procesie wyceny przedsiębiorstwa konieczna jest dogłębna analiza specyfiki branży, modelu biznesowego oraz strategii firmy. Istotne jest także ustalenie kluczowych zasobów firmy i ich efektywnego wykorzystania.

Z tego powodu, w praktyce, każda osoba, która wykaże się odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem, może podjąć się tego zadania. Istnieje kilka kryteriów, które zwykle bierze się pod uwagę przy wyborze podmiotu dokonującego wyceny:

 • Uprawnienia doradcy inwestycyjnego: Osoba posiadająca licencję doradcy inwestycyjnego może mieć odpowiednią wiedzę i kompetencje do przeprowadzenia wyceny przedsiębiorstwa.
 • Czy osoba posiada kwalifikacje biegłego rewidenta: Biegły rewident posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów, co może być istotne przy wycenie.
 • Międzynarodowe kwalifikacje z dziedziny finansowej: Osoby posiadające międzynarodowe certyfikaty i kwalifikacje w dziedzinie finansów mogą posiadać umiejętności potrzebne do przeprowadzenia kompleksowej wyceny.
 • Stopień naukowy z obszaru związanego z finansami: Wykształcenie akademickie w dziedzinie finansów może być ważnym wskaźnikiem kompetencji.
 • Doświadczenie zawodowe w korporacjach audytorskich lub doradczych: Osoby z doświadczeniem w renomowanych firmach audytorskich lub doradczych mogą posiadać wiedzę praktyczną w zakresie wyceny.
 • Udokumentowane doświadczenie w sporządzaniu wycen: Referencje i udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu wycen są ważnymi czynnikami dla osoby podejmującej się tego zadania.

Podmiot zlecający wycenę zazwyczaj nie posiada specjalistycznej wiedzy w zakresie procesu wyceny, dlatego musi zaufać profesjonalizmowi podmiotu dokonującego wyceny. Wybór odpowiedniej osoby lub firmy do przeprowadzenia wyceny jest kluczowy, aby uzyskać rzetelne i wiarygodne wyniki, które pozwolą na podejmowanie mądrych decyzji biznesowych i finansowych.

Składniki wyceny przedsiębiorstwa:

Składniki wyceny przedsiębiorstwa to elementy, które są brane pod uwagę przy ustalaniu jego wartości. Każdy z tych składników odgrywa istotną rolę w procesie wyceny. Oto opis najważniejszych składników:

 • Aktywa trwałe: Aktywa trwałe to długoterminowe aktywa przedsiębiorstwa, które są używane w jego działalności przez okres dłuższy niż jeden rok. Mogą to być na przykład budynki, maszyny, pojazdy, urządzenia, grunty, patenty czy inwestycje w inne spółki. Wycena aktywów trwałych jest istotna, ponieważ ich wartość wpływa na ogólną wartość przedsiębiorstwa.
 • Aktywa obrotowe: Aktywa obrotowe to krótkoterminowe aktywa, które są wykorzystywane w bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Należą do nich m.in. zapasy, należności od klientów, środki pieniężne na rachunkach bankowych. Wycena aktywów obrotowych jest kluczowa, ponieważ wpływają one na zdolność firmy do bieżącego funkcjonowania i generowania zysków.
 • Kapitał własny: Kapitał własny to różnica między wartością aktywów, a wartością zobowiązań przedsiębiorstwa. Oznacza to, ile wartości aktywów należy do właścicieli lub akcjonariuszy przedsiębiorstwa. Kapitał własny jest ważnym wskaźnikiem stabilności finansowej firmy i jego wycena jest kluczowym elementem przy określaniu wartości przedsiębiorstwa.
 • Dochody: Analiza dochodów firmy jest istotna przy wycenie, zwłaszcza gdy przedsiębiorstwo osiąga stałe i powtarzalne przychody. Dochody przedsiębiorstwa, takie jak zyski netto, przepływy pieniężne czy wynik operacyjny, pozwalają na ocenę jego zdolności do generowania zysków i ewentualnych przyszłych przepływów pieniężnych.
 • Wartość rynkowa: Wartość rynkowa przedsiębiorstwa to jego wartość, która wynika z cen, po jakich inwestorzy są gotowi kupować lub sprzedawać akcje lub udziały w firmie na otwartym rynku. Wartość rynkowa jest wynikiem rynkowych sił podaży i popytu na akcje danej spółki. Wycena na podstawie wartości rynkowej jest szczególnie istotna przy analizie firm notowanych na giełdzie.

Podsumowując, składniki wyceny przedsiębiorstwa obejmują zarówno aktywa trwałe, które świadczą o potencjale długoterminowym firmy, jak i aktywa obrotowe, które wpływają na jej zdolność do bieżącego funkcjonowania. Dochody przedsiębiorstwa są istotnym wskaźnikiem jego wydajności i perspektyw na przyszłość, a kapitał własny odzwierciedla stopień zaangażowania właścicieli w firmę. Dużym wyzwaniem w analizie wartości przedsiębiorstwa są wartości niematerialne i prawne w bilansie, które nie poddają się prostej, zerojedynkowej ocenie wartości. Wartość rynkowa przedsiębiorstwa jest wynikiem oceny jego pozycji na otwartym rynku. Wszystkie te składniki są łącznie analizowane, aby określić rzeczywistą wartość przedsiębiorstwa w procesie wyceny.

 

Podstawowe metody wyceny przedsiębiorstwa

Podstawowe metody wyceny przedsiębiorstw obejmują różnorodne narzędzia, które mogą być dostosowane do konkretnych podmiotów wyceniających, branż i rodzajów przedsiębiorstw. W celu dokładnego oszacowania wartości przedsiębiorstwa, używa się różnych podejść, w tym przeglądu sprawozdań finansowych, modeli dyskontowania przepływów pieniężnych i porównania z podobnymi spółkami.

Wyróżniamy trzy podstawowe podejścia do wyceny przedsiębiorstw:

 • Podejście rynkowe, metoda porównawcza (ang. market approach). W tym podejściu wartość przedsiębiorstwa jest określana na podstawie cen rynkowych akcji lub udziałów podobnych spółek notowanych na giełdzie. Wykorzystuje się porównanie wskaźników i wielkości finansowych, co pozwala na ocenę, jak dana firma wypada na tle innych podmiotów działających w tej samej branży.
 • Podejście dochodowe, metoda dochodowa (ang. income approach). W podejściu dochodowym wartość przedsiębiorstwa jest szacowana na podstawie oczekiwanych przepływów pieniężnych w przyszłości. Wykorzystuje się modele dyskontowania przepływów pieniężnych, takie jak metoda DCF (Discounted Cash Flow), która uwzględnia przyszłe przychody, koszty i kapitalizację zysków, aby obliczyć wartość bieżącą przyszłych przepływów.
 • Podejście majątkowe, metoda majątkowa, kosztowa (ang. asset-based approach). W tym podejściu wartość przedsiębiorstwa jest oparta na wartości jego aktywów i zobowiązań. Dokonuje się analizy bilansu, wyceniając zarówno aktywa trwałe, jak i aktywa obrotowe oraz odliczając zobowiązania. Wynikająca z tego wartość stanowi wartość netto aktywów, która określa wartość przedsiębiorstwa.

Wybór odpowiedniej metody wyceny zależy od wielu czynników, takich jak branża, sytuacja finansowa i rynkowa przedsiębiorstwa, jego zdolność do generowania dodatnich przepływów finansowych oraz cel wyceny. Każda z tych metod ma swoje zalety i ograniczenia, dlatego wycena przedsiębiorstwa często wymaga użycia różnych podejść i zestawienia wyników z różnych metod, aby uzyskać wiarygodne i kompleksowe oszacowanie wartości przedsiębiorstwa.

 

Metoda porównawcza

Metody porównawcze, znane również jako mnożnikowe, stanowią popularne na rynku podejście do wyceny przedsiębiorstw. W ramach niego porównuje się wartość danego biznesu z innymi podobnymi podmiotami gospodarczymi, analizując wskaźniki finansowe, takie jak P/E (price/earnings), EV/EBITDA (enterprise value/EBITDA) i inne. Jest to jedno z najczęściej stosowanych podejść, ponieważ mnożniki są łatwe do obliczenia i zawsze aktualne dla spółek notowanych na rynkach finansowych.

W metodach porównawczych wykorzystuje się rzeczywiste dane publicznie dostępne, co ma zalety i ograniczenia. Jedną z zalet jest prostota obliczeń i dostępność danych, które nie wymagają skomplikowanych przeliczeń ani subiektywnych prognoz. Metody porównawcze są szczególnie użyteczne, gdy liczba porównywalnych spółek lub transakcji jest odpowiedniej wielkości, wystarczającej do analizy. Logika wyceny (zakładając, że obie spółki mają podobne charakterystyki ryzyka i zwrotu, a także zbieżne modele biznesowe) w tym przypadku wynika z tego, że jeśli jedna spółka prowadzi działalność, osiągając wskaźnik P/E na poziomie 10, a druga spółka generuje zysk w wysokości 3 PLN na akcję, to akcje drugiej spółki powinny być warte 30 PLN na akcję. Innym spotykanym typem wyceny porównawczej jest również wycena spółki na podstawie transakcji kupna/sprzedaży podobnych spółek na rynku niepublicznym. 

Jednakże, zastosowanie tej metody może być utrudnione przez wyzwanie w selekcji odpowiednich spółek lub transakcji do porównania, co skutkuje brakiem wystarczającej liczby jakościowych, porównywalnych danych. Wyniki wyceny mogą być także zniekształcone przez zewnętrzne czynniki, takie jak koniunktura gospodarcza czy sytuacja danej branży.

Skuteczność i rzetelność metody porównawczej zależą od jakości dostępnych danych. Dlatego warto zestawić ją z wynikami innych metod wyceny, jak metody dochodowe czy majątkowe, aby uzyskać bardziej ugruntowaną ocenę wartości przedsiębiorstwa. Przypisanie odpowiednich wag różnym metodom może pomóc uśrednić osiągnięte wartości i oszacować prawdziwą wartość biznesu.

Podsumowując, metody porównawcze mogą być efektywne w wycenie, o ile dostępne są odpowiednie dane i możliwość wyboru odpowiednich porównywalnych podmiotów. Warto jednak skonsultować się z profesjonalistą, który pomoże dokładnie oszacować wartość przedsiębiorstwa, biorąc pod uwagę różne podejścia i aspekty rynkowe.

 

Metoda dochodowa

Metody dochodowe w wycenie przedsiębiorstw stanowią jedno z najważniejszych podejść do oszacowania wartości biznesu. Opierają się na założeniu, że wartość przedsiębiorstwa jest ściśle powiązana z jego zdolnością do generowania dodatnich przepływów pieniężnych w przyszłości. Prognozowane, skumulowane przepływy pieniężne poddaje się następnie procesowi dyskontowania, aby określić ich wartość bieżącą.

Wartość wyceny dochodowej opiera się na konkretnej wizji przyszłych dochodów i horyzoncie czasowym, w którym istnieje prawdopodobieństwo, że spółka będzie osiągała określone dochody. Kluczowym elementem tego podejścia jest rzetelna analiza zakładanych prognoz, co może obejmować krytyczne spojrzenie na historyczne plany biznesowe oraz odpowiednie korekty wynikające z ewentualnych niezgodności w realizacji wcześniejszych planów.

W ramach podejścia dochodowego istnieje kilka wariantów określania relacji między dochodami, a wartością spółki. Najczęściej spotykanymi są:

 • Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) – opiera się na wartości wewnętrznej przedsiębiorstwa, zakładając prognozowanie przyszłych wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę i dyskontowanie ich do wartości bieżącej z wykorzystaniem średniego ważonego kosztu kapitału firmy (WACC).
 • Metoda zdyskontowanych dywidend – stosowana, gdy spółka wypłaca dywidendę, a zyski pokrywają się z przepływami pieniężnymi z działalności operacyjnej.
 • Metoda zdyskontowanych zysków – zastosowana, gdy zyski spółki pokrywają się z osiąganymi przepływami pieniężnymi z prowadzonej działalności.

Wycena metodą DCF jest najbardziej szczegółowym podejściem, jednak wymaga agregacji dużego zasobu danych i przeprowadzanie zaawansowanych analiz. Z tego powodu, jakość danych wejściowych odgrywa kluczową rolę, a niska jakość lub brak danych może prowadzić do błędnych wyników. Niemniej jednak, zalety tego podejścia są znaczące, umożliwiając prognozowanie wartości w oparciu o różne scenariusze, a nawet przeprowadzanie analizy wrażliwości.

Metody dochodowe są wszechstronnym narzędziem w wycenie przedsiębiorstw i mogą dostarczyć cennej wiedzy dla inwestorów, zarządu i innych zainteresowanych stron. Zastosowanie różnych metod wyceny i uwzględnienie ich ograniczeń pozwala na bardziej rzetelne oszacowanie wartości biznesu, co wpływa na podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji inwestycyjnych. Wartościowy proces wyceny oparty na metodach dochodowych może skutecznie wspierać podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących przyszłego rozwoju przedsiębiorstwa.

 

Metoda kosztowa

Metody majątkowe (z ang. asset-based methods) dotyczą wycen opartych o księgową bądź rynkową wartość aktywów spółki po odjęciu zobowiązań, można powiedzieć, że metoda majątkowa oblicza wartość firmy w bilansie. Wycena metodą majątkową sprawdza się szczególnie w przypadku spółek, które nie generują stałych przepływów pieniężnych, a posiadają znaczne inwestycje np. w nieruchomości. Ponadto wartość spółki oparta na aktywach netto może być ważnym czynnikiem, gdy planuje się sprzedaż lub likwidację. Metoda majątkowa jest stosowana w procesie wyceny przedsiębiorstw, opierając się na wartości księgowej bądź rynkowej aktywów, po odjęciu zobowiązań.

W swojej najbardziej podstawowej formie wycena majątkowa odpowiada wartości księgowej firmy (z ang. book value, BV) lub kapitałowi własnemu, czyli aktywom netto. Często wycena majątkowa różni się od wartości wykazanej w bilansie ze względu na czas i inne czynniki.

Zdarza się, że występuje różnica między wartością księgową składników aktywów,  wartością godziwą, a wartością rynkową, co stanowi jedno z największych wyzwań przy wycenie opartej na majątku. Aspekty te mogą dotyczyć niematerialnych i prawnych wartości, które nie są w pełni wycenione lub nie zostały ujęte w bilansie. Przykładem mogą być wartości intelektualne, znaki towarowe czy patenty, które często mają znacznie większą wartość na rynku niż wynikałoby to z ich wartości księgowej. W związku z tym, nie można przeprowadzić wyceny przedsiębiorstwa z wartości bilansu, a właściwe podejście oparte na skorygowanych aktywach netto powinno uwzględniać to, co spółka mogłaby potencjalnie sprzedać na obecnym rynku. Jeżeli masz problem z wycenieniem swoich aktywów niematerialnych, chętnie pomożemy. Nasz zespół posiada duże doświadczenie w tego typu projektach, obsługując dużą część rynku Venture Capital w Polsce.

Jednym z najważniejszych wyzwań przy zastosowaniu metody majątkowej jest dostosowanie aktywów netto do realnej wartości rynkowej. Wartość niematerialnych i prawnych aktywów może znacząco wpływać na ostateczny wynik wyceny. Dlatego też, wyceny oparte na aktywach netto umożliwiają wykorzystanie danych wartości rynkowych składników majątku, co może dostarczyć bardziej precyzyjne wyniki wyceny.

Wyceny oparte na aktywach netto pozwalają na bardziej rzeczywiste uwzględnienie wartości niematerialnych i prawnych aktywów, co jest istotne dla kompleksowego oszacowania wartości przedsiębiorstwa.

 

Metody mieszane

Zastosowanie metod mieszanych ma swoje uzasadnienie w realiach gospodarczych, co pozwala na bardziej realistyczną i rzetelną wycenę przedsiębiorstwa. Stosowanie wyłącznie jednej metody wyceny może prowadzić do nieprecyzyjnych wyników, ponieważ każda z opisanych powyżej metod ma charakter po części uznaniowy, co skutkuje istotnymi fluktuacjami wyników zależnymi od przyjętych założeń. Najczęściej spotykane podejście to zestawienie metod dochodowych (DCF) z metodami majątkowymi lub porównawczymi. Dla każdej z metod można również zastosować wagi, aby uwzględnić specyfikę danego biznesu, lub przyjąć jako wartość przedsiębiorstwa średnią z wyników dwóch metod.

 

PODSUMOWANIE

Wycena przedsiębiorstwa to kluczowy proces określania aktualnej wartości biznesu, oparty na obiektywnych miarach i kompleksowej analizie danych finansowych i operacyjnych. Ma ona istotne znaczenie w zarządzaniu biznesem i pozwala ocenić potencjał firmy dla różnych interesariuszy. Wycena przedsiębiorstwa może być używana w wielu celach, takich jak sprzedaż, podwyższenie kapitału, planowanie finansowe, pozyskiwanie finansowania czy celach podatkowych. 

Proces wyceny wymaga zaawansowanej analizy i zbierania danych, a ostateczny wynik wyceny jest wartością szacowaną, która może różnić się w zależności od przyjętych założeń i metodologii. Rzetelna wycena pomaga podejmować mądre decyzje inwestycyjne, strategiczne i finansowe związane z przedsiębiorstwem. 

Wycena przedsiębiorstwa jest zadaniem, które może być podjęte przez każdą osobę spełniającą odpowiednie kryteria kwalifikacyjne. Wybór odpowiedniej osoby lub firmy do przeprowadzenia wyceny jest kluczowy, aby uzyskać rzetelne i wiarygodne wyniki. 

Składniki wyceny przedsiębiorstwa obejmują aktywa trwałe, aktywa obrotowe, kapitał własny, dochody i wartość rynkową. Analiza tych elementów pozwala na określenie rzeczywistej wartości firmy i jest istotna przy podejmowaniu decyzji biznesowych i finansowych. Częstym wyzwaniem w analizie składników majątku są wartości niematerialne i prawne w bilansie.

Wycena przedsiębiorstwa opiera się na różnych metodach, które można dostosować do specyfiki firmy, branży i celu wyceny. Trzy główne podejścia to: rynkowe, dochodowe i majątkowe. Podejście rynkowe opiera się na porównaniu z podobnymi spółkami notowanymi na giełdzie. Podejście dochodowe wykorzystuje przepływy pieniężne i prognozy przyszłych dochodów. Podejście majątkowe opiera się na wartości aktywów i zobowiązań firmy. 

Najczęściej stosowanymi metodami są metody porównawcze i DCF. Metody porównawcze opierają się na danych rynkowych i wskaźnikach, a DCF prognozuje przyszłe przepływy pieniężne i dyskontuje je do wartości bieżącej. Metoda majątkowa jest użyteczna dla firm, które nie generują stałych przepływów pieniężnych, ale posiadają znaczne aktywa. Zastosowanie różnych metod wyceny, a nawet metod mieszanych, pozwala na uzyskanie bardziej wiarygodnych i precyzyjnych wyników wyceny. Wartościowy proces wyceny jest kluczowy dla podejmowania mądrych decyzji inwestycyjnych i strategicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem „Różnica pomiędzy due diligence, wyceną przedsiębiorstwa, a audytem finansowym”.

Skontaktuj się z nami

Magda Czwarno

Magdalena Czwarno-Sieroń, FCCA nr 1638317

Manager ds. Controllingu Finansowego
Mail: magdalena.czwarno-sieron@genprox.com
Tel. +48 697 268 900

Due diligence finansowe i Wyceny

W Genprox rocznie realizujemy kilkadziesiąt analiz Due Diligence i wycen aktywów dla funduszy VC. Naszym Klientom oferujemy profesjonalne i kompleksowe usługi analiz Due Diligence obejmujące: 

 • przegląd materiałów, 
 • szczegółową analizę księgową, 
 • szczegółową analizę podatkową, 
 • analizę zdolności Spółki do generowania zysków i challenge modelu finansowego.

Realizujemy zarówno badania Due Diligence dla funduszy VC, jak i projekty pre-Due Diligence dla Startupów, które chcą się właściwie przygotować do badania Due Diligence. Nasz doświadczony zespół składa się z ekspertów mających co najmniej 10-letnie doświadczenie w branży finansowej, doradczej i podatkowej. Posiadamy kwalifikacje ACCA, Biegłego Rewidenta, Doradcy Inwestycyjnego, Doradcy Podatkowego oraz Maklera Papierów Wartościowych. 

Mamy również doświadczenie w modelowaniu finansowym. Dział doradczy Genprox tworzą partnerzy z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu finansami, księgowością, podatkami i controllingiem zarówno w dużych międzynarodowych instytucjach finansowych, jak i prywatnych przedsiębiorstwach.