Sprawozdanie finansowe Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej

Obowiązki sprawozdawcze związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych dla ASI różnią się od wymogów stawianych funduszom inwestycyjnym. Dotyczy to między innymi podejścia do sprawozdań skonsolidowanych Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI).

 

Sprawozdanie ASI

Zgodnie z Art. 169 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, fundusze inwestycyjne nie sporządzają sprawozdań skonsolidowanych. Takie podejście jest spójne z koncepcją instytucji zbiorowego inwestowania, gdzie: aktywa, zobowiązania i aktywa netto zależną od działalności inwestycyjnej, a nie od struktury bilansowej nabywanych podmiotów.

ASI są strukturą przedmiotową (jednostka powołana do zbiorowego inwestowania), dla której ramy podmiotowe (forma prawna ASI) określa ustawa o rachunkowości. W rezultacie ASI podlegają ogólnym zasadom konsolidacji, co może skutkować obowiązkiem przygotowania zarówno sprawozdań jednostkowych, jak i sprawozdań skonsolidowanych.

Naturalnym podejściem zarządzającego ASI jest chęć rezygnacji z konieczności przygotowywania sprawozdań skonsolidowanych, gdyż nakładają one dodatkowy obowiązek sprawozdawczy i nie niosą znaczącej wartości poznawczej, a mogą tworzyć fałszywy obraz sytuacji finansowej (fair value vs. wycena bilansowa).

Brak kontroli

Oczywistym rozwiązaniem wydaje się prowadzanie inwestycji w sposób niepowodujący konieczności przygotowywania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, czyli zarządzający nie dopuszcza, aby ASI stała się jednostką dominującą w grupie kapitałowej. W takiej sytuacji ASI pełni jedynie rolę inwestora finansowego. Wydaje się, że takie podejście jest jednak sprzeczne z polityką inwestycyjną znacznej części ASI, które nie są zainteresowane jedynie rolą pasywnego inwestora.

 

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Rozwiązaniem adresującym potrzebę rynku i inwestorów jest MSSF 10, wprowadzający koncepcję Jednostki Inwestycyjnej, którą definiuje:

pozyskiwanie środków od inwestorów,

 prowadzenie działalności inwestycyjnej,

 wycena w oparciu o wartość godziwą.

Tak zdefiniowany podmiot jest zbieżny z definicją ASI wprowadzoną ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Główną zaletą stosowania tej konstrukcji jest możliwość odstąpienia od sporządzania sprawozdań skonsolidowanych przez Jednostki Inwestycyjne. Nie każda jednostka w ramach polskiego systemu prawnego, może jednak korzystać z MSR-ów, ustawa o rachunkowości zezwala na to jedynie wybranym podmiotom. Spośród dostępnych opcji w przypadku ASI najodpowiedniejszym wydaje się:

 ASI będąca emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu (obowiązek stosowanie MSR),

 ASI zamierzająca ubiegać się dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu (możliwość stosowania MSR).

 

Wyłączenia ustawowe

W momencie, gdy nie ma możliwości przejścia na grunt zasad paneuropejskich, sama ustawa o rachunkowości tworzy kilka dodatkowych alternatyw na odstąpienie od sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, do których między innymi można zaliczyć:

 56 ust. 1 określający wielkości aktywów, przychodów i zatrudnienia, poniżej którego przygotowanie sprawozdanie skonsolidowanego nie jest wymagane;

 57 ust 3 dający możliwość niesporządzania sprawozdania skonsolidowanego, jeśli wszystkie jednostki zależne wyłączone są z obowiązku konsolidacji. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy:

– jednostka zależna przeznaczona jest do sprzedaży w terminie do 1 roku,

– występują ograniczenia w sprawowaniu kontroli nad jednostką,

– pozyskanie danych finansowych jest problematyczne lub nieekonomiczne.

Z perspektywy inwestora ASI, sprawozdanie skonsolidowane sprowadza się do dodatkowego dokumentu, z którego można uzyskać uzupełniające informacje np. o ile fair value wycenianych aktywów (sprawozdanie jednostkowe) odbiega od wartości księgowej (sprawozdania skonsolidowane), czy o poziomie zalewarowania spółek portfelowych. Z perspektywy zarządzającego ASI łączy się to natomiast z dodatkowym obowiązkiem synchronizacji systemów księgowych, pomiędzy jednostką dominującą, a podmiotami zależnymi (inwestycjami ASI) i sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, co bez wątpienia przekłada się na wyższe koszty księgowości Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej.

 


Dariusz Franczak_190x190

Autor: Dariusz Frańczak

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny legitymujący się doświadczeniem w obsłudze i wycenie funduszy inwestycyjnych od strony TFI, Depozytariusza oraz firmy księgowej, dodatkowo posiadający praktyczną wiedzę w zakresie analizy, wyceny i zarządzania instrumentami finansowymi.

 

Niniejsza publikacja ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi porady. Genprox Sp. z o.o. nie przedstawia w tej publikacji porad księgowych, podatkowych, inwestycyjnych, finansowych, konsultingowych, prawnych czy innych. Nie należy wyłącznie na podstawie wyżej zamieszczonych informacji podejmować jakichkolwiek decyzji dotyczących Państwa działalności. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji  lub działań dotyczących kwestii finansowych czy biznesowych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu na info@genprox.com. Genprox Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania informacji zawartych w publikacji ani za Państwa decyzje podjęte w związku z tymi informacjami. Osoby korzystające z powyższej publikacji robią to na własne ryzyko i ponoszą pełną związaną z tym odpowiedzialność.