Podatkowe Due Diligence – co sprawdzić przed transakcją

Podatkowe due diligence

Przed przeprowadzeniem transakcji warto uzyskać rzeczywisty obraz dotyczący jej przedmiotu. Przeprowadzenie Due Diligence w zakresie podatków to rozsądne posunięcie, ponieważ pozwala na lepsze zrozumienie sytuacji podatkowej badanego podmiotu przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Sprawdź jaki obszar obejmuje due diligence podatkowe. 

Czym jest podatkowe due diligence?

Podatkowe due diligence jest procesem skupiającym się na analizie i ocenie zagadnień podatkowych. Proces ten ma na celu zidentyfikowanie potencjalnych ryzyk w zakresie podatków oraz ocenę ich wpływu na wartość transakcji.

Dla kogo jest due diligence podatkowe?

Podatkowe due diligence jest istotne zarówno dla inwestora, jak i podmiotu, którego dotyczy inwestycja. Po przeprowadzeniu badania obie strony uzyskują jasny obraz sytuacji, dzięki czemu mogą przeprowadzić transakcję na odpowiednich dla niej warunkach. W dłuższym horyzoncie czasowym, strony mogą uniknąć przykrych niespodzianek, których zidentyfikowanie mogłoby być niemożliwe bez przeprowadzenia podatkowego due diligence.

Korzyści z podatkowego due diligence

Podatkowe due diligence umożliwia podjęcie świadomej decyzji inwestycyjnej. Stwarza możliwości negocjacyjne warunków transakcji. Pozwala zidentyfikować obszary ryzyka podatkowego, które mogą zostać zmitygowane przed interwencją organów podatkowych, daje szansę na przywrócenie stanu zgodności z prawem przy jednoczesnym ograniczeniu albo wyeliminowaniu dodatkowych kosztów w postaci potencjalnych kar.

Kiedy i dlaczego wykonuje się podatkowe due diligence? 

Due diligence jest przeprowadzane przed zawarciem transakcji, takich jak przejęcia fuzje, sprzedaż przedsiębiorstw, restrukturyzacje czy inwestycje. Z uwagi na poziom istotności tych transakcji podmiotom zaangażowanym zależy na zwiększeniu poziomu transparentności obszaru podatkowego.

Proces due diligence podatkowego

Kto przeprowadza podatkowe due diligence

Proces przeprowadzany jest przez specjalistów podatkowych, w tym doradców podatkowi i radców prawnych. Istotne jest, aby przeprowadzający badanie posiadali rozległą wiedzę popartą odpowiednim doświadczeniem.

Jakie dokumenty są potrzebne do badania due diligence podatków?

Wśród dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia podatkowego due diligence znajdują się między innymi dokumenty założycielskie, kluczowe umowy, księgi podatkowe, deklaracje i informacje podatkowe, faktury i inne dokumenty źródłowe.

Etapy badania due diligence podatkowego

Proces badania podatkowego due diligence składa się z kilku etapów:

  • określenie celów badania i planowanie,
  • zbieranie dokumentów i informacji,
  • analiza przekazanych danych,
  • identyfikacja ryzyk podatkowych,
  • ocena zidentyfikowanych ryzyk wraz z propozycjami mitygacji,
  • przygotowanie raportu.

Raport due diligence podatkowego

Raport jest końcowym elementem badania. Ma budowę modułową. Każdy moduł dotyczy określonego obszaru podatkowego. Raport zawiera kluczowe informacje na temat obserwacji i wyciągniętych wniosków.

Informacje i wnioski z raportu podatkowego due diligence

Informacje i wnioski z raportu umożliwiają stronom transakcji zrozumienie potencjalnych ryzyk.

Odbiorcy raportu dowiadują się:

  • jakie konkretnie ryzyka zostały stwierdzone wraz ze wskazaniem materiału dowodowego,
  • jaka jest ocena stwierdzonego ryzyka dokonana przez bezstronnego eksperta,
  • jakie są potencjalne konsekwencje finansowe i karne stwierdzonego ryzyka,
  • jakie działania naprawcze i korygujące mogą zostać podjęte.

Czym różni się przegląd podatkowy, od podatkowego due diligence?

Przegląd podatkowy i podatkowe due diligence są dwoma różnymi podejściami do analizy sytuacji podatkowej. Przegląd podatkowy ma ogólny charakter i dotyczy zwykle określonego roku podatkowego lub zagadnienia. Może być wykonywany w ramach rutynowych działań albo w związku z określonymi czynnościami, jak kontrola podatkowa. Podatkowe due diligence jest kompleksowe i dotyczy okresu wieloletniego i ma wszechstronny charakter. Wykonuje się je w związku z przeprowadzeniem transakcji.

Podatkowe Ddue diligence jest kompleksowym procesem analizy, przeprowadzanym w związku z istotną transakcją. Ma na celu zwiększyć poziom transparentności podatkowej badanego podmiotu. Celem jest identyfikacja i ocena ryzyk podatkowych. Efektem jest raport zawierający kluczowe informacje i wnioski. Poza stwierdzonymi ryzykami w raporcie znajdują się również rekomendacje odnośnie sposobu ich niwelowania.

 

Więcej naszych publikacji o badaniach due diligence:

 

Skontaktuj się z nami

Piotr Chojnacki

Piotr Chojnacki, Doradca Podatkowy

Manager ds. podatków
Mail: piotr.chonacki@genprox.com

Dariusz Landsberg

Dariusz Landsberg, FCCA nr 1144936

Dyrektor zarządzający 
Mail: dariusz.lansberg@genprox.com
Tel. +48 603 413 133

Usługi doradcze Genprox

Jesteśmy liderem rynku w obsłudze alternatywnych funduszy inwestycyjnych. Specjalizujemy się w strukturyzowaniu funduszy, rozliczeniach podatkowych, księgowości, raportowaniu oraz wycenie aktywów finansowych. Nasz udział w rynku to ponad 70% wszystkich funduszy w Polsce.

W związku z wejściem nowych przepisów regulujących w polskim porządku prawnym status fundacji rodzinnej nasz doświadczony zespół składający się z licencjonowanych doradców inwestycyjnych, księgowych i doradców podatkowych zaangażuje się również w zabezpieczenie przyszłości Twojej rodziny poprzez fundację rodzinną.

Dowiedz się na czym polega rejestracja funduszu VC i jakie są wymagane dokumenty do rejestracji ASI (Alternatywna Spółka Inwestycyjna). 

Księgowość Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej musi być prowadzona w sposób, który zapewni taką granulację danych portfela inwestycyjnego i pozyskanego kapitału, aby fundusz VC był w stanie sprostać wymogom Ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Zarządzający Alternatywną Spółką Inwestycyjną zobligowani są do przekazywania cyklicznej informacji analitycznej do krajowego nadzoru.  ZASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru KNF podlegają pod coroczny obowiązek raportowania w formacie XML.

Dla funduszy Venture Capital (Alternatywne Spółki Inwestycyjne) realizujemy finansowe badania due diligence Startupu, którego efektem jest raport z przeprowadzonego badania identyfikujący kluczowe ryzyka finansowe i podatkowe.

Fundequate to platforma raportowa dla branży Venture Capital dedykowana dla Startupów, Funduszy VC i Inwestorów dająca nową jakość komunikacji i wymiany danych dla całej branży VC.