42% ASI skorzystało z Genprox – raporty XML do KNF

Ponad 42% funduszy VC w Polsce obsługiwane jest przez Genprox w kwestii raportowania regulacyjnego do KNF. Styczeń nie był dla nas łatwym miesiącem – deadline KNF na raporty roczne XML dla ASI minął 31.01.2021. Dziękujemy wszystkim naszym Klientom za zaufanie.

 

Zarządzający Alternatywną Spółką Inwestycyjną i same ASI, jako instytucje prowadzące działalność inwestycyjną podlegają nadzorowi KNF i zobligowane są do przekazywania cyklicznej informacji analitycznej do nadzorcy. Zarówno zakres, jak i częstotliwość raportowania zależą od statusu ZASI oraz rodzaju prowadzonej przez ASI działalności.

 

Lata 2018-2020 to okres dynamicznego rozwoju rynku ASI. Katalizatorem tego procesu są programy PFR, będące istotnym źródłem kapitału dla powstających podmiotów. Na chwilę obecną typowe polskie ASI to fundusz Venture Capital działający w oparciu o wpis do rejestru KNF. Implikuje to, że sprawozdawczość takiego podmiotu do KNF jest uproszczona, choć wcale nie prosta.

Zgodnie z wytycznymi KNF, które są kalką wytycznych jej europejskiego odpowiednika (ESMA), raport za 2021 rok należy przedstawić do końca stycznia 2021 (art. 110 rozporządzenia 231/2013) w formie ustrukturyzowanych plików xml, które grupują informacje zarówno o ZASI, jak i ASI. Brak prowadzenia działalności operacyjnej nie jest podstawą do zaniechania tego obowiązku, bowiem KNF oczekuje także na pliki z zerowym portfelem.

Obowiązek przesłania plików sprawozdawczych za 2021 rok ciąży na podmiotach wpisanych do rejestru zarządzających ASI do dnia 30 września 2021 r. Podmioty wpisane w IV kwartale 2021 r. nie przesyłają plików XML za 2021 r.

Zakres wymaganych ujawnień, nawet dla okrojonej formy raportowania, jest istotny i obejmuje dane wyszczególnione w rozporządzeniu „w sprawie uzupełnienia obowiązków informacyjnych zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi”. Wydaje się jednak, że pomimo konieczności prezentacji danych w formie osłownikowanej i z wymaganą analityką, to nie przygotowanie danych jest największym wyzwaniem. Należy bowiem mieć na uwadze, że portfele ASI na chwilę obecną są w fazie budowy, a różnorodność prowadzonej działalności inwestycyjnej mocno ograniczona. W naszym odczuciu to co może sprawić największy problem, to przygotowanie plików w formacie wymaganym przez KNF (https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/espi). Jest to tym bardziej problematyczne, że struktura ta nie jest obsługiwana przez standardowe aplikacje księgowo-sprawozdawcze.

Genprox oferuje pełne wspacie w procesie przygotowania struktur XML wymaganych przez KNF oraz pomoc w publikacji tych struktur w ESPI. Za rok 2020 z naszych usług skorzystało ponad 42% funduszy VC w Polsce. Mamy niezbędne doświadczenie i zrozumienie procesu raportowego do KNF.