Wykorzystywanie autorytetu KNF do pozyskiwania klientów przez ASI

Wykorzystywanie autorytetu KNF do pozyskiwania klientów przez ASI

“Nasz fundusz alternatywny ASI jest podmiotem nadzorowanym przez KNF.. Jako podmiot nadzorowany przez KNF dajemy gwarancję kapitału i stabilne zyski.. Nasz fundusz uzyskał pozytywną interpretację KNF co do przyjętej polityki inwestycyjnej.. Mamy dla Ciebie bezpieczną inwestycję..”
To tylko wybrane komunikaty stosowane w ostatnich latach przez pewnych uczestników rynku, którzy dla celów pozyskiwania kapitału od inwestorów w sposób nierzetelny powoływali się na autorytet KNF. Projekt ustawy ws. rozwoju rynku finansowego i ochrony inwestorów adresuje również tą praktykę. 

 

Zakres planowanych zmian dla ASI w pozyskiwaniu inwestorów i komunikacji do tych inwestorów

W projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku poza znaczącymi zmianami dotyczącymi definicji klienta profesjonalnego w przypadku osób fizycznych zainteresowanych inwestycjami w ASI zakłada się również dodanie art. 11c do ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Uzasadniając dodanie tego zapisu ustawodawca przywołuje przypadki powoływania się przez uczestników rynku finansowego na kontakt z UKNF w celu pozyskania klientów. Ma to szczególnie miejsce w odniesieniu do podmiotów, które rozpoczynają lub zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności na rynku finansowym. Jak wskazuje uzasadnienie publikowane przez podmioty rynku finansowego informacje mogą, w niektórych przypadkach, mieć charakter wybiórczy, odnosić się jedynie do niektórych zagadnień, które były przedmiotem odpowiedzi UKNF, co ma na celu budowanie, co do ww. podmiotów, zaufania osób trzecich (przyszłych lub pozyskanych już klientów) czy też przekonania o zgodności z prawem działań przedsiębiorcy.

Uczestnicy rynku finansowego, w tym potencjalni klienci przedsiębiorców posiadających produkty czy usługi finansowe, często nie dysponują informacjami związanymi z przedmiotem zapytania przedsiębiorcy oraz z zakresem i treścią odpowiedzi udzielonej przez UKNF.
Otrzymując jedynie niepełne informacje, mogą pozostawać w mylnym przekonaniu, o akceptowaniu przez UKNF usługi bądź produktu (ich bezpieczeństwa) oraz o stałym monitorowaniu przez UKNF działalności oraz oferty produktowej tego przedsiębiorcy. Taka praktyka jest niedopuszczalna i konieczne jest wprowadzenie przepisu ograniczającego możliwość wykorzystywania do takich celów autorytetu i pozycji KNF.

Zgodnie z dodawanym art. 11c informacje udostępniane przez dany podmiot o działaniach podejmowanych wobec niego lub w zakresie mającym do niego zastosowanie w ramach nadzoru nad rynkiem finansowym w celu wywołania przekonania, że produkty lub usługi oferowane przez dany podmiot są wolne od ryzyka, bądź poziom ryzyka jest znacząco niższy, lub że KNF gwarantuje wywiązanie się danego podmiotu ze zobowiązań z tego tytułu. Wprowadzenie przepisu nie ogranicza natomiast możliwości opublikowania przez podmiot nadzorowany informacji o fakcie objęcia go nadzorem KNF.

Komunikat ten będzie mieć jedynie charakter informacyjny. Nie ogranicza to również podmiotów, które uzyskały stosowne interpretacje, odpowiedzi, stanowiska w udostępnianiu w całości tych dokumentów potencjalnym inwestorom. W przypadku naruszenia zakazu wykorzystywania wymienionych wyżej informacji w celu pozyskania klientów, KNF nakazuje zaprzestania określonego sposobu posługiwania się daną informacją. W nakazie KNF może wskazać termin lub sposób wykonania nakazu. W terminie 7 dni od dnia otrzymania nakazu podmiot może zgłosić zastrzeżenie wobec nakazu. W przypadku złożenia zastrzeżenia, KNF może utrzymać nakaz, cofnąć nakaz albo wydać nowy nakaz, w drodze decyzji, zaprzestania określonego sposobu posługiwania się daną informacją. W przypadku gdy podmiot nie zastosuje się do nakazu KNF może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 500.000 zł.

Szczegółowe brzmienie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku zakłada dodanie art. 11c w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym:

1. Informacje udostępniane przez dany podmiot o działaniach podejmowanych wobec niego lub w zakresie mającym do niego zastosowanie w ramach nadzoru nad rynkiem finansowym, w szczególności o:

1) nadzorze sprawowanym przez Komisję wobec danego podmiotu,

2) interpretacjach, o których mowa w art. 11b ust. 1, wydanych na wniosek danego podmiotu,

3) odpowiedziach i stanowiskach, które dany podmiot uzyskał

‒ nie mogą być wykorzystane w celu wywołania przekonania, że produkty lub usługi
oferowane przez ten podmiot są wolne od ryzyka, bądź poziom ryzyka jest znacząco
niższy, lub że Komisja gwarantuje wywiązanie się tego podmiotu ze zobowiązań z tego
tytułu.

2. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w ust. 1, Komisja nakazuje podmiotowi zaprzestania określonego sposobu posługiwania się daną informacją. W nakazie Komisja może wskazać termin lub sposób wykonania nakazu.

3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania nakazu podmiot może zgłosić zastrzeżenie wobec tego nakazu.

4. W przypadku złożenia zastrzeżenia, Komisja może, w drodze decyzji, utrzymać nakaz, cofnąć nakaz albo wydać nowy nakaz zaprzestania określonego sposobu posługiwania się daną informacją. Wydając nowy nakaz Komisja może wskazać w decyzji termin lub sposób wykonania nakazu.

5. W odniesieniu do nowego nakazu, o którym mowa w ust. 4, uprawnienie, o którym mowa w ust. 3, nie przysługuje.

6. W przypadku gdy podmiot nie zastosuje się do nakazu, o którym mowa w ust. 4, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć na ten przedmiot karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł.”.

Dariusz Landsberg Genprox

Jako wiodąca na rynku firma specjalizująca się w obsłudze księgowej, podatkowej, sprawozdawczości i raportowaniu regulacyjnym ponad 50% przez ostatnie tygodnie uczestniczyliśmy w konsultacjach z Ministerstwem Finansów co do proponowanych zmian w przepisach. Postulaty formułowane przez ASI będące naszymi Klientami to m.in.:

 • Możliwość emisji długu przez Alternatywne Spółki Inwestycyjne
 • Wprowadzanie do obrotu ASI
 • Odstąpienie od limitu kwotowego dla osób fizycznych inwestujących w ASI.

Dariusz Landsberg, FCCA

Dyrektor zarządzający GENPROX

Aktualny proces legislacyjny  i przepisy przejściowe dla ASI

Będziemy informować naszych Klientów oraz rynek ASI o postępie w pracach nad projektem ustawy. Obecne projekt ustawy, który trafił do Kancelarii Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej zakłada w części dotyczącej ASI:

 • zmniejszenie minimalnej kwoty inwestycji ze 100 000 euro (w pierwotnym projekcie ustawy) do 60 000 euro dla uznania  osób fizycznych jako klientów profesjonalnych ASI,
 • wprowadzenie wyłączenia dla ASI, w której  min. 50% uczestnictwa mają klienci profesjonalni (np. PFR Ventures) – dla tych ASI nie będzie wymagany limit 60 000 euro dla osób fizycznych uczestniczących w takiej ASI,
 • odstąpienie od zapisów z pierwotnego projektu, na podstawie których spółka handlowa, spółdzielnia lub ich odpowiednik założony na podstawie prawa innego niż polskie nie może zostać uznana za klienta profesjonalnego, jeżeli jej akcjonariuszem, wspólnikiem lub członkiem jest osoba fizyczna, która nie spełnia warunku wniesienia do tej spółki handlowej, spółdzielni lub ich odpowiednika założonego na podstawie prawa innego niż polskie, wkładu lub udziału w równowartości wyrażonej w złotych kwoty co najmniej 100 000 euro.

Zgodnie z brzmieniem Art 43. projektu ustawy osoby fizyczne posiadające prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, które nie spełniają warunku określonego w art. 70k ust. 3 ustawy zmienianej w art. 13, pozostają inwestorami alternatywnej spółki inwestycyjnej. Osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym nie mogą obejmować nowych praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, w szczególności:

 1. uczestniczyć w podwyższeniu wartości nominalnej istniejących udziałów – w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
 2. obejmowaniu akcji nowej emisji, sprzedaży akcji własnych, podwyższeniu wartości nominalnej akcji – w spółce akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej,
 3. zwiększeniu wkładu dotychczasowych komandytariuszy – w spółce komandytowej,

– jeżeli wartość nowych wkładów liczonych łącznie z dotychczasowymi wkładami tych osób fizycznych będzie mniejsza niż określona w art. 70k ust. 3 ustawy zmienianej w art. 13 oraz o ile nie zostanie dokonana pozytywna ocena osoby fizycznej, zgodnie art. 70k ust. 1 ustawy zmienianej w art. 13 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

Osoby fizyczne będące akcjonariuszami, udziałowcami lub członkami podmiotów, o których mowa w art. 70k ust. 4 ustawy zmienianej w art. 13, nie mogą obejmować nowych praw udziałowych w tych podmiotach, w szczególności:

 1. uczestniczyć w podwyższeniu wartości nominalnej istniejących udziałów – w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
 2. obejmowaniu akcji nowej emisji, sprzedaży akcji własnych, podwyższeniu wartości nominalnej akcji – w spółce akcyjnej,
 3. zwiększeniu wkładu dotychczasowych komandytariuszy – w spółce komandytowej,
 4. obejmowaniu nowych udziałów lub wkładów w spółdzielni lub ich odpowiednikach założonych na podstawie prawa innego niż polskie, jeżeli wartość nowych wkładów lub udziałów liczonych łącznie z dotychczasowymi wkładami lub udziałami tych osób fizycznych będzie mniejsza niż ta określona w art. 70k ust. 3 ustawy zmienianej w art. 13

Umowy, o których mowa w art. 8a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 13, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie mogą podlegać nowacji ani też mieć wydłużanych terminów płatności należnych osobom fizycznym, od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Zarządzający ASI w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy informuje inwestorów zarządzanych alternatywnych spółek inwestycyjnych, w tym przez ogłoszenie na stronie internetowej zarządzającego ASI oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych, którymi zarządza, o zmianach dotyczących obejmowania praw uczestnictwa alternatywnych spółek inwestycyjnych przez klientów detalicznych, w szczególności o treści przepisu ust. 1 oraz o treści przepisu art. 8a ust. 4 oraz art. 70k ustawy zmienianej w art. 13.

 

Skontaktuj się z nami

Dariusz Landsberg

Dariusz Landsberg, FCCA nr 1144936

Dyrektor zarządzający Genprox Sp. z o.o.
Mail: dariusz.lansberg@genprox.com
Tel. +48 603 413 133

Księgowość ASI, Raportowanie do KNF, Rozliczenia podatkowe i Sprawozdania

Jesteśmy liderem rynku w obsłudze funduszy VC działających jako ASI. Specjalizujemy się w strukturyzowaniu funduszy VC, księgowości i setupie podatkowym ASI. Ponad 50% całego rynku ASI przechodzi przez nasze ręce w procesie raportowania do KNF. Nasz dział doradczy rocznie realizuje kilkadziesiąt projektów due diligence i wycen spółek.
Nasza platforma Fundequate pozwala zarządzać funduszem VC w nowoczesny sposób i integrować administrację ASI z back-office (administracja emisji kapitału i długu, księgowość ASI, rozliczenia z inwestorami). 

Dowiedz się na czym polega rejestracja funduszu VC i jakie są wymagane dokumenty do rejestracji ASI (Alternatywna Spółka Inwestycyjna). 

Księgowość Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej musi być prowadzona w sposób, który zapewni taką granulację danych portfela inwestycyjnego i pozyskanego kapitału, aby fundusz VC był w stanie sprostać wymogom Ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Zarządzający Alternatywną Spółką Inwestycyjną zobligowani są do przekazywania cyklicznej informacji analitycznej do krajowego nadzoru.  ZASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru KNF podlegają pod coroczny obowiązek raportowania w formacie XML.

Dla funduszy Venture Capital (Alternatywne Spółki Inwestycyjne) realizujemy finansowe badania due diligence Startupu, którego efektem jest raport z przeprowadzonego badania identyfikujący kluczowe ryzyka finansowe i podatkowe.

Fundequate to platforma raportowa dla branży Venture Capital dedykowana dla Startupów, Funduszy VC i Inwestorów dająca nową jakość komunikacji i wymiany danych dla całej branży VC.