Badania due diligence i wyceny wartości spółek z sektora fotowoltaicznego

 

 

Genprox wyceny due diligence fotowoltaika

Ostatnie miesiące to okres wzmożonego zainteresowania branżą fotowoltaiczną. Dotyczy to zarówno podmiotów oferujących instalacje dla klienta detalicznego, developerów i operatorów farm fotowoltaicznych, jak również podmiotów nakierowanych na tworzenie innowacji wokół solarnych źródeł pozyskania energii.

 

 

 

 

Firmy fotowoltaiczne i wyceny spółek fotowoltaicznych

O skali wzrostu rynku świadczy przyrost zainstalowanej mocy, która według danych PSE wzrosła w ciągu roku z poziomu 1 GW do prawie 2,7 GW, a wzrost był głównie kreowany przez rozwój rynku prosumentów zainteresowanych niewielkimi dachowymi instalacjami i redukcją rachunków za prąd. Nie bez znaczenia dla tych inwestorów są programy wsparcia dla fotowoltaiki, z których sztandarowym jest „Mój Prąd”. Program ten jednak kończy się 18 grudnia 2020 r., co może ostudzić wzrost rynku instalacji prosumenckich (dotacja mogła odpowiadać nawet za przeszło 25% kosztów instalacji).

Z drugiej strony obserwujemy wzrost zainteresowania developmentem farm fotowoltaicznych, zwłaszcza tych o mocy do 1 MW z pozytywnymi wynikami aukcji w zakresie gwarantowanej ceny odbioru prądu.

Przy takim otoczeniu oczekujemy, że kolejne miesiące będą okresem, w którym za przyrost mocy w fotowoltaice, w coraz większym stopniu odpowiedzialni będą dostawcy hurtowi (farmy fotowoltaiczne).

Przy takim scenariuszu oczywistym są dwie tendencje:

– konsolidacja i odchodzenie od czysto instalacyjnego profilu działalności,

– konsolidacja portfolio farm fotowoltaicznych.

Rynek fotowoltaiki

Rynek fotowoltaiki_wyceny spółek

Dynamiczny okres, w którym się obecnie znajdujemy sprzyja realizacji przekształceń właścicielski. Przy takich transakcjach kluczowym parametrem pozostaje kwestia wyceny. W przypadku pojedynczych farm fotowoltaicznych jest to najczęściej analiza przyszłych przepływów pieniężnych w połączeniu z dyskusją o przyjętych założeniach. W przypadku przejmowania całych przedsiębiorstw, to zadanie jest daleko bardziej skomplikowane. W takiej sytuacji niejednokrotnie wsparciem w realizacji transakcji może być firma doradcza, która pomoże określić wartość przedsiębiorstwa oraz zwróci uwagę na kluczowe argumenty, które mogą być podnoszone przez drugą stronę transakcji.

 

 

Nasze doświadczenie i ekspertyza w badaniach due diligence i wycenach spółek fotowoltaiki

– Zrealizowaliśmy badania due diligence w zakresie finansowym, księgowym i podatkowym dla Funduszy VC.

– Jako niezależny podmiot zrealizowaliśmy wycenę spółki z branży fotowoltaiki na potrzeby przejęcia. Transakcja opiewała na kwotę 100 mln zł.

– Posiadamy praktyczną wiedzę i ekspertyzę w zakresie rynku fotowoltaiki.

 


 

Dariusz Franczak Genprox

Autor: Dariusz Frańczak

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny legitymujący się doświadczeniem w obsłudze i wycenie funduszy inwestycyjnych od strony TFI, Depozytariusza oraz firmy księgowej, dodatkowo posiadający praktyczną wiedzę w zakresie analizy, wyceny i zarządzania instrumentami finansowymi.

 

Niniejsza publikacja ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi porady. Genprox Sp. z o.o. nie przedstawia w tej publikacji porad księgowych, podatkowych, inwestycyjnych, finansowych, konsultingowych, prawnych czy innych. Nie należy wyłącznie na podstawie wyżej zamieszczonych informacji podejmować jakichkolwiek decyzji dotyczących Państwa działalności. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji  lub działań dotyczących kwestii finansowych czy biznesowych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu na dariusz.franczak@genprox.com. Genprox Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania informacji zawartych w publikacji ani za Państwa decyzje podjęte w związku z tymi informacjami. Osoby korzystające z powyższej publikacji robią to na własne ryzyko i ponoszą pełną związaną z tym odpowiedzialność.