Rozporządzenie SFDR – obowiązki informacyjne dla ASI związane z ESG

Rozporządzenie SFDR_ASI_obowiązki ESG_Genprox

Do 30 czerwca każdego roku ZASI/ASI zobowiązane są do publikacji informacji o głównych niekorzystnych skutkach decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Wymogi rozporządzenia SFDR dla ZASI/ASI

Jednym z celów Unii Europejskiej w zakresie działalności inwestycyjnej jest promowanie produktów finansowych ukierunkowanych na zrównoważony rozwój. Powodem takiego działania jest chęć budowy świadomości inwestorów w zakresie oferowanych produktów inwestycyjnych, jak również potrzeba wzmocnienia kapitału prywatnego niezbędnego do finansowania zielonej rewolucji, której ramy zostały nakreślone w ramach dyrektywy „Fit for 55”.

Jednym z aktywów wykonawczych dedykowanych poszerzeniu ujawnień wśród oferujących produkty inwestycyjne jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. „w sprawie ujawnienia informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych”. Rozporządzenie to zwane jest potocznie „Rozporządzenie SFDR”.

Rozporządzenie SFDR obejmuje także podmioty operujące w oparciu o konstrukcję ZASI/ASI. Zgodnie z przytaczanym rozporządzeniem ZASI/ASI winno na stronach internetowych publikować informacje dotyczące:

  • strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych,
  • głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju,
  • sposobu zapewniania spójności polityk wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Przygotowanie polskich Zarządzających ASI do regulacji SFDR

Praktyka rynkowa pokazała, że istotna część rynku nie zamiesiła na swoich stronach internetowych informacji wymaganych Rozporządzeniem SFDR. Podmioty, które uzupełniły takie informacje korzystały najczęściej ze wzorów udostępnionych przez kancelarie prawne. Obecnie najczęściej stosowane standardowe oświadczenia zamieszczane przez Zarządzających ASI stanowią, że „Zarządzający nie analizują inwestycji przez pryzmat zrównoważonego rozwoju”.
Uszczegółowieniem Rozporządzenia SFDR jest Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1288 z 6 kwietnia 2022 r., które wymusza na podmiotach, deklarujących analizę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, przedstawienie aktualnej informacji dotyczących tych ujawnień.
Znakomita większość rynku ASI w Polsce nie jest zobligowana do podejmowania cyklicznych akcji związanych z odświeżaniem ujawnień wynikających z Rozporządzenia SFDR z uwagi na brak formalnego uwzględniania czynników związanych ze zrównoważonym rozwojem w procesie zarządzania funduszem alternatywnym.

Działania Zarządzającego ASI

Każdy Zarządzający ASI musi określić podejście do uwzględniania czynników związanych ze zrównoważonym rozwojem w procesie zarządzania ASI i podjąć działania w jednej z dwóch dostępnych opcji:

  • Jeśli jako Zarządzający ASI nie posiadasz na swojej stronie internetowej ujawnień związanych z Rozporządzeniem „SFDR”, powinieneś zamieścić choćby minimalne wymagane przepisami rozporządzenia SFDR ujawnienia. Jeśli jako Zarządzający ASI nie uwzględniasz czynników związanych ze zrównoważonym rozwojem w procesie zarządzania ASI i taką informację umieściłeś na stronie internetowej, nie jesteś zobowiązany do podejmowania jakichkolwiek dodatkowych działań. 
  • Jeśli jako Zarządzający ASI uwzględniasz czynniki związane ze zrównoważonym rozwojem w procesie zarządzania Funduszem i stosowne informacje umieściłeś na stronie internetowej, upewnij się, że zamiesiłeś aktualną informację zgodną z rozporządzeniem 2022/1288.

Skontaktuj się z nami

Dariusz Landsberg

Dariusz Landsberg, FCCA nr 1144936

Dyrektor zarządzający Genprox Sp. z o.o.
Mail: dariusz.lansberg@genprox.com
Tel. +48 603 413 133

Księgowość ASI, Raportowanie do KNF, Rozliczenia podatkowe i Sprawozdania

Jesteśmy liderem rynku w obsłudze funduszy VC działających jako ASI. Specjalizujemy się w strukturyzowaniu funduszy VC, księgowości i setupie podatkowym ASI. Ponad 50% całego rynku ASI przechodzi przez nasze ręce w procesie raportowania do KNF. Nasz dział doradczy rocznie realizuje kilkadziesiąt projektów due diligence i wycen spółek.
Nasza platforma Fundequate pozwala zarządzać funduszem VC w nowoczesny sposób i integrować administrację ASI z back-office (administracja emisji kapitału i długu, księgowość ASI, rozliczenia z inwestorami). 

Dowiedz się na czym polega rejestracja funduszu VC i jakie są wymagane dokumenty do rejestracji ASI (Alternatywna Spółka Inwestycyjna). 

Księgowość Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej musi być prowadzona w sposób, który zapewni taką granulację danych portfela inwestycyjnego i pozyskanego kapitału, aby fundusz VC był w stanie sprostać wymogom Ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Zarządzający Alternatywną Spółką Inwestycyjną zobligowani są do przekazywania cyklicznej informacji analitycznej do krajowego nadzoru.  ZASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru KNF podlegają pod coroczny obowiązek raportowania w formacie XML.

Dla funduszy Venture Capital (Alternatywne Spółki Inwestycyjne) realizujemy finansowe badania due diligence Startupu, którego efektem jest raport z przeprowadzonego badania identyfikujący kluczowe ryzyka finansowe i podatkowe.

Fundequate to platforma raportowa dla branży Venture Capital dedykowana dla Startupów, Funduszy VC i Inwestorów dająca nową jakość komunikacji i wymiany danych dla całej branży VC.