Jak zoptymalizować wynik podatkowy ASI?

Optymalizacja wyniku podatkowego ASI Genprox Fundequate

ASI inwestuje w instrumenty finansowe, co w momencie ich sprzedaży stanowić będzie koszt podatkowy ze źródeł kapitałowych. W ujęciu podatkowym wątpliwości pozostawiała natomiast kwalifikacja podatkowa pozostałych wydatków operacyjnych ASI – np. kosztów doradców, obsługi prawnej, biuro a przede wszystkim koszty opłaty za zarządzanie. W Genprox dla naszego klienta uzyskaliśmy pozytywną interpretację podatkową pozwalającą zaliczyć wszystkie koszty pośrednie ASI do kosztów ze źródeł kapitałowych.

Koszty inwestycji oraz pozostałe koszty operacyjne ASI.

Zgodnie z art. 8a ust. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi wyłącznym przedmiotem działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. Na gruncie przepisów ustawy o CIT kwoty wydatkowane na inwestycje w instrumenty finansowe stanowić będą koszty bezpośrednie ujmowane w CIT w momencie zbycia tych inwestycji.

Natomiast ASI w ramach swojej działalności gospodarczej ponosi również wydatki pośrednim – koszty pośrednie. Przykładowe koszty bieżącej działalności ponoszone przez ASI to wydatki na np. usługi księgowe, usługi prawne, usługi notarialne, usługi doradcze i consultingowe, usługi doradztwa inwestycyjnego, usługi najmu pomieszczeń biurowych i obsługi administracyjno-biurowej, usługi zarządzania, usługi telekomunikacyjne i informatyczne, koszty obsługi rachunków bankowych, koszty podróży służbowych i audytu, itp.

Skoro zatem ASI ustawowo ograniczoną ma możliwość prowadzenia działalności gospodarczej innej niż zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, to niemożność zaliczenia kosztów ogólnych o charakterze pośrednim do kosztów ze źródeł kapitałowych zamykałoby co do zasady możliwość zaliczenia tych kosztów do kosztów uzyskania przychodów (KUP).

Oczywiście, gdy ASI będzie utrzymywać inwestycję w terminie co najmniej 2 lat na poziomie nie niższym niż 5% zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 58a Ustawy CIT przysługiwać jej będzie zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych. Jednak jeśli w portfelu ASI zdarzy się taka inwestycja, która nie spełni w/w kryteriów, to budowanie tarczy podatkowej w postaci zaliczenia wszystkich kosztów pośrednich ASI będzie miało kluczowe znaczenie dla jej efektywności podatkowej i pozwoli przychodom podatkowym ze zbycia inwestycji przeciwstawić stratę z lat ubiegłych oraz koszty operacyjne ASI z roku bieżącego.

Pytanie zadane przez ASI Krajowej Izbie Skarbowej

Wobec wątpliwości co do możliwości zaliczenia kosztów pośrednich do źródeł kapitałowych nasz klient (ZASI) zadał następujące pytanie we wniosku o interpretację podatkową dla zarządzanej przez niego ASI:

„Czy na podstawie ustawy o CIT zważając na cel istnienia ASI oraz fakt, że zgodnie z ustawą o funduszach ASI może prowadzić jedynie działalność polegającą na zbieraniu aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania oraz związany z tym fakt, iż ASI otrzyma jedynie przychody z zysków kapitałowych, ASI może uznać, że wszystkie koszty poniesione przez ASI są kosztami w całości dotyczącymi przychodów z zysków kapitałowych?”

Stanowisko naszego klienta – Zarządzającego ASI

….

 

Uzyskaj dostęp do całej treści.
Zaloguj się lub Zarejestruj