Weryfikacja KNF działalności Zarządzających ASI pod kątem zgodności z ESG

Kontrola KNF ESG

KNF rozpoczął kontrole Zarządzających ASI w zakresie informacji i dokumentów dotyczących realizacji obowiązków związanych z ujawnieniami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju (ESG).

Wezwania KNF do przekazania przez Zarządzających ASI informacji i dokumentów

Z początkiem września 2023 r. KNF zwrócił się do Zarządzających ASI z pisemnym wezwaniem do do przekazania informacji i dokumentów dotyczących realizacji obowiązków związanych z ujawnieniami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju (ESG).

KNF zwraca się o weryfikację prowadzonej przez zarządzającego ASI działalności pod kątem jej zgodności z obowiązkami wynikającymi z regulacji ESG opisanymi w tym dokumencie.

Zarządzający ASI zobowiązani są do przekazania następujących informacji oraz dokumentów prezentujących:

 1. Stanowisko zarządzającego ASI wobec obowiązków wynikających z regulacji ESG, jak i sposób oraz formę realizacji tych obowiązków;
 2. Klasyfikację wszystkich zarządzanych ASI w tym, czy promują one aspekty środowiskowe lub społeczne bądź ich celem są zrównoważone inwestycje;
 3. Regulacje wewnętrzne zarządzającego ASI jak i wszystkich zarządzanych przez niego ASI;
 4. Adres strony internetowej zarządzającego ASI oraz wydruk informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem (określonych w Informacji) na niej publikowanych.

Wymogi rozporządzenia SFDR dla ZASI/ASI

Jednym z celów Unii Europejskiej w zakresie działalności inwestycyjnej jest promowanie produktów finansowych ukierunkowanych na zrównoważony rozwój. Powodem takiego działania jest chęć budowy świadomości inwestorów w zakresie oferowanych produktów inwestycyjnych, jak również potrzeba wzmocnienia kapitału prywatnego niezbędnego do finansowania zielonej rewolucji, której ramy zostały nakreślone w ramach dyrektywy „Fit for 55”.

Jednym z aktywów wykonawczych dedykowanych poszerzeniu ujawnień wśród oferujących produkty inwestycyjne jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. „w sprawie ujawnienia informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych”. Rozporządzenie to zwane jest potocznie „Rozporządzenie SFDR”.

Rozporządzenie SFDR obejmuje także podmioty operujące w oparciu o konstrukcję ZASI/ASI. Zgodnie z przytaczanym rozporządzeniem ZASI/ASI winno na stronach internetowych publikować informacje dotyczące:

 • strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych,
 • głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju,
 • sposobu zapewniania spójności polityk wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Przygotowanie polskich Zarządzających ASI do regulacji SFDR

Praktyka rynkowa pokazała, że istotna część rynku nie zamiesiła na swoich stronach internetowych informacji wymaganych Rozporządzeniem SFDR. Podmioty, które uzupełniły takie informacje korzystały najczęściej ze wzorów udostępnionych przez kancelarie prawne. Obecnie najczęściej stosowane standardowe oświadczenia zamieszczane przez Zarządzających ASI stanowią, że “Zarządzający nie analizują inwestycji przez pryzmat zrównoważonego rozwoju”.
Uszczegółowieniem Rozporządzenia SFDR jest Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1288 z 6 kwietnia 2022 r., które wymusza na podmiotach, deklarujących analizę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, przedstawienie aktualnej informacji dotyczących tych ujawnień.
Znakomita większość rynku ASI w Polsce nie jest zobligowana do podejmowania cyklicznych akcji związanych z odświeżaniem ujawnień wynikających z Rozporządzenia SFDR z uwagi na brak formalnego uwzględniania czynników związanych ze zrównoważonym rozwojem w procesie zarządzania funduszem alternatywnym.

Niezbędne działania Zarządzających ASI w zakresie ESG

Każdy Zarządzający ASI musi określić podejście do uwzględniania czynników związanych ze zrównoważonym rozwojem w procesie zarządzania ASI i podjąć działania w jednej z dwóch dostępnych opcji:

 • Jeśli jako Zarządzający ASI nie posiadasz na swojej stronie internetowej ujawnień związanych z Rozporządzeniem „SFDR”, powinieneś zamieścić choćby minimalne wymagane przepisami rozporządzenia SFDR ujawnienia. Jeśli jako Zarządzający ASI nie uwzględniasz czynników związanych ze zrównoważonym rozwojem w procesie zarządzania ASI i taką informację umieściłeś na stronie internetowej, nie jesteś zobowiązany do podejmowania jakichkolwiek dodatkowych działań. 
 • Jeśli jako Zarządzający ASI uwzględniasz czynniki związane ze zrównoważonym rozwojem w procesie zarządzania Funduszem i stosowne informacje umieściłeś na stronie internetowej, upewnij się, że zamiesiłeś aktualną informację zgodną z rozporządzeniem 2022/1288.

Skontaktuj się z nami

Dariusz Landsberg

Dariusz Landsberg, FCCA nr 1144936

Dyrektor zarządzający Genprox Sp. z o.o.
Mail: dariusz.lansberg@genprox.com
Tel. +48 603 413 133

Księgowość ASI, Raportowanie do KNF, Rozliczenia podatkowe i Sprawozdania

Jesteśmy liderem rynku w obsłudze funduszy VC działających jako ASI. Specjalizujemy się w strukturyzowaniu funduszy VC, księgowości i setupie podatkowym ASI. Ponad 50% całego rynku ASI przechodzi przez nasze ręce w procesie raportowania do KNF. Nasz dział doradczy rocznie realizuje kilkadziesiąt projektów due diligence i wycen spółek.
Nasza platforma Fundequate pozwala zarządzać funduszem VC w nowoczesny sposób i integrować administrację ASI z back-office (administracja emisji kapitału i długu, księgowość ASI, rozliczenia z inwestorami). 

Dowiedz się na czym polega rejestracja funduszu VC i jakie są wymagane dokumenty do rejestracji ASI (Alternatywna Spółka Inwestycyjna). 

Księgowość Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej musi być prowadzona w sposób, który zapewni taką granulację danych portfela inwestycyjnego i pozyskanego kapitału, aby fundusz VC był w stanie sprostać wymogom Ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Zarządzający Alternatywną Spółką Inwestycyjną zobligowani są do przekazywania cyklicznej informacji analitycznej do krajowego nadzoru.  ZASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru KNF podlegają pod coroczny obowiązek raportowania w formacie XML.

Dla funduszy Venture Capital (Alternatywne Spółki Inwestycyjne) realizujemy finansowe badania due diligence Startupu, którego efektem jest raport z przeprowadzonego badania identyfikujący kluczowe ryzyka finansowe i podatkowe.

Fundequate to platforma raportowa dla branży Venture Capital dedykowana dla Startupów, Funduszy VC i Inwestorów dająca nową jakość komunikacji i wymiany danych dla całej branży VC.

Podstawowe definicje

Rozporządzenie SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) to unijne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, które zostało przyjęte  27 listopada 2019 roku. Jest częścią inicjatywy Unii Europejskiej mającej na celu promowanie zrównoważonego rozwoju w sektorze usług finansowych. Głównym celem SFDR jest zapewnienie przez uczestników rynku finansowego, takich jak fundusze inwestycyjne czy zarządzający funduszami, transparentności i dostarczania informacji związanych z czynnikami zrównoważonego rozwoju  inwestorom oraz społeczeństwu (ESG – Environmental, Social, and Governance). 

Rozporządzenie SFDR dotyczy szerokiego zakresu podmiotów i instytucji finansowych działających w Unii Europejskiej. 

 • Instytucje finansowe: Obejmuje to banki, firmy inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz inne instytucje finansowe działające w UE. Te podmioty muszą spełniać wymogi rozporządzenia SFDR i dostosować swoje działania oraz produkty do przepisów dotyczących zrównoważonego inwestowania. 
 • Doradcy inwestycyjni: Doradcy inwestycyjni, którzy świadczą usługi doradztwa inwestycyjnego w UE, również są objęci regulacjami SFDR. Muszą dostarczać klientom informacji na temat produktów zrównoważonych oraz uwzględniać czynniki ESG (środowiskowe, społeczne i rządowe) w swoich doradczych usługach. 
 • Zarządzający aktywami: Firmy zarządzające aktywami, które zarządzają portfelami inwestycyjnymi, również są zobowiązane do przestrzegania wymogów SFDR. Muszą dostarczać informacje o produktach zrównoważonych i uwzględniać czynniki ESG w procesach zarządzania aktywami. 
 • Inwestorzy i klienci: Rozporządzenie SFDR ma na celu zapewnienie inwestorom i klientom finansowym dostępu do transparentnych informacji na temat produktów zrównoważonych oraz podejścia instytucji finansowych do zrównoważonego inwestowania. Ma to pomóc inwestorom podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne. 

Rozporządzenie SFDR nakłada szereg obowiązków na podmioty finansowe, w tym instytucje finansowe, doradców inwestycyjnych oraz zarządzających aktywami. Oto część z tych obowiązków: 

 • Ujawnienie informacji o produktach zrównoważonych: Instytucje finansowe, które oferują produkty inwestycyjne zrównoważone lub promujące cele środowiskowe, muszą dostarczać klientom szczegółowych informacji na temat tych produktów. Informacje te obejmują politykę inwestycji, cele środowiskowe i społeczne, metodologię oceny zrównoważoności oraz efekty zrównoważoności. W przypadku produktów zrównoważonych, podmioty finansowe muszą stosować benchmarki zrównoważoności. Informacje na temat produktów zrównoważonych, w tym dane dotyczące zrównoważoności i wskaźników wydajności, muszą być publikowane na stronach internetowych podmiotów finansowych. 
 • Integracja ryzyka ESG: Podmioty finansowe muszą integrować czynniki środowiskowe, społeczne i rządowe (ESG) w swoich procesach inwestycyjnych i zarządzaniu ryzykiem. Muszą także opublikować informacje na temat tego, jak ESG wpływa na inwestycje. 
 • Okresy sprawozdawcze: Określone są okresy, w których instytucje finansowe muszą publikować informacje związane z produktami zrównoważonymi. 
 • Przeciwdziałanie greenwashingowi: Rozporządzenie SFDR wprowadza środki mające na celu zapobieganie wprowadzaniu klientów w błąd w zakresie zrównoważonego inwestowania, czyli tzw. “greenwashingowi“.