|
|
Księgowość ASI

Księgowość ASI

Alternatywna Spóła Inwestycyjna (ASI)

Z dniem 31 marca 2016 r. do polskiego systemu prawnego ustawą o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych wprowadzona została Alternatywna Spółka Inwestycyjna (ASI). W myśl  nowych przepisów    fundusze Venture Capital i Private Equity pozyskujące kapitał od wielu inwestorów z myślą o jego dalszej inwestycji zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną dotychczas będące poza nadzorem KNF objęte zostały nowymi wymogami regulacyjnymi.   Mianowicie zarządzający ASI, których aktywa nie przekroczą  ustawowego limitu podlegają obowiązkowi sprawozdawczemu oraz wpisowi do rejestru prowadzonego przez KNF.  Dla podmiotów przekraczających ustawowy limit p owstaje obowiązek uzyskania zezwolenia KNF na prowadzenie działalności.  Dodatkowo  nowe przepisy wprowadzają zasady dokonywania wycen wartości aktywów ASI, zasady dokumentacji działalności funduszu, działanie wewnętrznego systemu kontroli wewnętrznej  oraz obowiązek  okresowego raportowania do KNF (xml).

Dla uznania, iż dany podmiot kwalifikuje się jako alternatywna spółka inwestycyjna, charakter podmiotu oraz wykonywana przez niego działalność muszą odpowiadać wszystkim elementom ujętym w definicji ASI, zawartej w art. 2 pkt 10a Ustawy Zmieniającej. Jednocześnie podmioty, które w dniu wejścia w życie Ustawy Zmieniającej, tj. w dniu 4 czerwca 2016 r., wykonywały działalność przewidzianą dla alternatywnej spółki inwestycyjnej, są obowiązane  dostosować się do przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi do dnia 4 czerwca 2017 r.  

logo pion

Genprox bazując na doświadczeniu we współpracy z firmami inwestycyjnymi i zarządzaniu finansami spółek celowych oraz spółek publicznych notowanych na GPW stworzył unikalną na polskim rynku kompleksową ofertę obsługi finansowo-księgowej skierowaną do Zarządzających ASI, w tym księgowść dla funduszy Venture Capital.

2

Księgowość dla wszystkich spółek z portfela alternatywnej spółki inwestycyjnej

Księgowość spółek z portfela alternatywnej spółki inwestycyjnej, prowadzona na kompleksowej platformie informatycznej Comarch. Zapewniamy ujednolicone polityki rachunkowości, spójny plan kont, jednolite kryteria rozpoznawania przychodów i kosztów oraz wystandaryzowaną wycenę aktywów i pasywów dla spółek z portfela ASI. Dzięki zastosowaniu spójnego modelu danych dla spółek z portfela ASI zapewniamy sprawne zamknięcie miesiąca bez potrzeby agregowania i ujednolicania danych otrzymywanych od spółek z portfela inwestycyjnego.


Księgowość Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej oraz wycena inwestycji

Zarządzającym ASI oferujemy wycenę inwestycji w udziały i akcje opartą o sprawnie zamykane księg (księgowść funduszy inwestycyjnych)i i ujednolicony rachunek zysków i strat dla wszystkich spółek z portfela inwestycyjnego ASI (księgowość dla Startupu). Zapewniamy zgodność z art. 57 ust. 4 rozporządzenia Komisji UE Nr 231/2013 tj. wdrożenie i utrzymanie zasad i procedur księgowych oraz reguł wyceny umożliwiających terminowe dostarczenie sprawozdań finansowych. Ewidencja księgowa prowadzona jest w taki sposób, aby umożliwić bezpośrednie identyfikowanie wszystkich aktywów i pasywów ASI zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia Komisji UE Nr 231/2013.

1

4

Wycena Aktywów Netto alternatywnej spółki inwestycyjnej

Wycena aktywów ASI i ustalenie wartości aktywów netto oraz wartość aktywów netto przypadającą na prawo uczestnictwa zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i art. 70h ust. 1 ustawy o funduszach. Genprox w myśl art. 70h ust. 5 jako podmiot uprawniony do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych kwalifikuje się jako zewnętrzny podmiot wyceniający (art. 70h ust. 3 pkt 2). Genprox oferuje opracowanie i wdrożenie zasad i procedur dokonywania wyceny aktywów ASI z uwzględnieniem art. 67-72 i art. 74 rozporządzenia Komisji UE Nr 231/2013.

Sprawozdanie finansowe ASI zgodne z wymogami art. 45 ustawy o rachunkowości i art. 222d ust. 4 ustawy o funduszach

Sprawozdanie finansowe ASI, zgodnie z wymogami art. 45. ustawy o rachunkowości i art. 222d ust. 4 ustawy o funduszach składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, zestawienia lokat oraz zestawienia informacji dodatkowych o strukturze aktywów i kosztach działalności, wartości aktywów netto i informacje dotyczące wartości aktywów netto na prawo uczestnictwa i sposobu jej ustalania, informacje o wyemitowanych przez alternatywną spółkę inwestycyjną instrumentach finansowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w/s zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym ASI.

3

7

Raportowanie regulacyjne względem KNF i okresowe obowiązki sprawozdawcze

Zarządzającym ASI zapewniamy wsparcie w sprostaniu wymogom regulacyjnym tj. okresowego raportowania zgodnie z art. 222e ust. 1 Ustawy Zmieniającej wraz z rozporządzeniem Komisji UE Nr 231/2013  i rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 w/s uzupełnienia obowiązków informacyjnych  ZAFI.  Zapewniamy również raportowanie do KNF zgodnie z art. 225 ust. 4 Ustawy Zmieniającej wraz z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 marca 2018 r. w/s okresowych sprawozdań i informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej ZASI dostarczanych do KNF (ustrukturyzowany plik xml).

Wsparcie w definiowaniu modelu finansowego ASI

Nasze doświadczenie w strukturyzowaniu spółek celowych i realizacji złożonych transakcji finansowych oraz zarządzaniu departamentami finansowo-księgowymi zdobyte m.in. w ABN Amro Bank, General Electric, Citibank Handlowy S.A., firmach inwestycyjnych Trigon Dom Maklerski, Noble Securities i spółce giełdowej Open Finance S.A.  pozycjonują nas doskonale na rynku doradztwa w obszarze Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych i ASI. Znajomość regulacji unijnych i polskich wraz z kwalifikacjami zawodowymi ACCA (brytyjski biegły rewident) oraz Doradca Inwestycyjny licencjonowany przy KNF pozwala nam kompetentnie świadczyć usługi księgowości transakcyjnej, sprawozdawczości regulacyjnej i wyceny aktywów netto ASI.

5

Model zintegrowanej usługi księgowości dla ASI / Księgowść funduszy inwestycyjnych

Zarządzającym ASI oferujemy jednolite podejście do standardów raportowania, wyceny bilansowej i optymalizację procesu zamykania miesiąca. Jednocześnie Genprox zapewnia kompleksowe raportowanie zarządcze i grupowe. Wierzymy, że o naszej konkurencyjności na rynku przesądza bliski model współpracy z Klientem i dostęp do danych finansowych on-line.

Kim jesteśmy

Doświadczeni księgowi

Genprox dostarcza kompleksowe rozwiązania w obszarze outsourcingu księgowości, kadr i płac oraz podatków i controllingu finansowego. Świadczymy również usługi księgowości dla spółek celowych (spv) i projektowania infrastruktury i wdrożenia systemów finansowo-księgowych. Nasz zespół legitymuje się m.in. kwalifikacjami brytyjskiego stowarzyszenia ACCA, Biegłego Rewidenta i Radcy Prawnego.

Co wyróżnia Genprox

Model Team Extension

Księgowość i podatki są integralną częścią biznesu. Dlatego oferujemy Tobie unikalny model współpracy polegający na tym, że nasi księgowi pozostają w bliskim kontakcie z Twoim biznesem. Organizujemy okresowe telekonferencje i spotkania celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Jesteśmy przekonani, że taki model współpracy przesądza o naszej konkurencyjności na rynku usług księgowych i mocno podnosi jakość naszych usług.

Co oferujemy

Kontrolowalne procesy

Nasza uwaga koncentruje się wokół procesów i kontroli nad nimi. Oznacza to, że zawsze wiesz co się dzieje i jaki jest status prac wykonywanych na rzecz Twojej organizacji i masz nad nimi pełną kontrolę. Preferujemy aktywny model współpracy zamiast klasycznego outsourcingu. Naszym Klientom oferujemy dostęp 24h na dobę do ich finansów poprzez Pulpit Managera i platformę e-Pracownik.

Nasze doświadczenie i kwalifikacje zawodowe

Przez ostatnich 15 lat nasze doświadczenie zdobywaliśmy we współpracy z m.in. ABN Amro Bank, Citibank Handlowy SA, General Electric, Toyota Motor Poland, PZU, Trigon Dom Maklerski, Noble Securities Dom Maklerski. Nasz zespół legitymuje się m.in. członkostwem w brytyjskim stowarzyszeniu biegłych rewidentów Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) i Krajowej Izbie Radców Prawnych.

Nasi Klienci to m.in. struktury alternatywnych spółek inwestycyjnych, fundusze VC oparte o strukturę ZASI i ASI raportujące do KNF oraz startupy znajdujące się w portfelach inwestycyjnych (w tym zagraniczne Startupy w ramach Programu PFR Poland Prize). Świadczymy usługi księgowo-raportowe m.in. dla  funduszy z Programu PFR Starter, PFR Biznest,  PFR OI FIZ, PFR NCBR CVC, Funduszy prywatnych oraz funduszy Venture Capital działające w ramach programu Bridge Alfa.

 

Napisz do nasnapisy pod ASI