Zniesienie podwójnego opodatkowania dla inwestorów ASI

Zniesienie podwójnego opodatkowania ASIFundusze Inwestycyjne w zestawieniu z Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi cieszą się uprzywilejowaną pozycją na gruncie podatkowym – Alternatywne Spółki Inwestycyjne działające w formie spółki komandytowo-akcyjnej (SKA) są płatnikami podatku CIT na zasadach ogólnych.  Więcej pisaliśmy o tym w artykule Opodatkowanie Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej (opodatkowanie ASI). W tym kontekście znamienna jest najnowsza zmiana legislacyjna, która od początku 2019 roku ogranicza te dysproporcje.

 

 

Mianowicie zgodnie z art. 8 pkt 7 lit b) Ustawy wprowadza się zmiany w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w ten sposób, że po pkt 58 dodaje się pkt 58a, który wskazuje, że wolne od podatku są  dochody (przychody) alternatywnych spółek inwestycyjnych uzyskane w roku podatkowym ze zbycia udziałów (akcji), pod warunkiem że alternatywna spółka inwestycyjna, która zbywa udziały (akcje), posiadała przed dniem zbycia bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, której udziały (akcje) są zbywane, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Taka decyzja ustawodawcy to ukłon w stronę branży PE/VC. Ustawowy wymóg prowadzenia działalności inwestycyjnej poprzez struktury ZASI/ASI był przysłowiowym „kijem”, do wdrożenia na krajowym rynku nowych form prawnych. Cieszy fakt, że pojawiają się również przysłowiowe „marchewki”, które łagodzą kłopotliwość transformacji. Obok wspomnianej zmiany na gruncie podatkowym, istotnym bodźcem dla rozwoju rynku są przecież programy PFR zapewniające finansowanie w różnych segmentach rynku.

Charakter wprowadzanych zmian, jasno wskazuje, że ustawodawcy nie zależy na zrównaniu statusu podatkowego ASI z FI. Zmiany te mają faworyzować długoterminowe inwestycje portfelowe. W tym kontekście należy jednak zadać pytanie, czy ASI nie staną się narzędziem optymalizacji podatkowej (zastępując niejako fundusze zamknięte aktywów niepublicznych – ASI są po prostu tańsze), dla inwestorów przenoszących udziały w przedsiębiorstwie do ASI, a następnie po dwóch latach realizując transakcje sprzedaży, od której podatek zostanie odprowadzony w momencie wyjścia z ASI (możliwość odroczenia podatku).


 

Dariusz Franczak_190x190

Autor: Dariusz Frańczak

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny legitymujący się doświadczeniem w obsłudze i wycenie funduszy inwestycyjnych od strony TFI, Depozytariusza oraz firmy księgowej, dodatkowo posiadający praktyczną wiedzę w zakresie analizy, wyceny i zarządzania instrumentami finansowymi.

 

Niniejsza publikacja ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi porady. Genprox Sp. z o.o. nie przedstawia w tej publikacji porad księgowych, podatkowych, inwestycyjnych, finansowych, konsultingowych, prawnych czy innych. Nie należy wyłącznie na podstawie wyżej zamieszczonych informacji podejmować jakichkolwiek decyzji dotyczących Państwa działalności. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji  lub działań dotyczących kwestii finansowych czy biznesowych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu na dariusz.franczak@genprox.com. Genprox Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania informacji zawartych w publikacji ani za Państwa decyzje podjęte w związku z tymi informacjami. Osoby korzystające z powyższej publikacji robią to na własne ryzyko i ponoszą pełną związaną z tym odpowiedzialność.

 

Napisz do nasnapisy pod ASI