Zamknięcie roku w Alternatywnej Spółce Inwestycyjnej

Zamknięcie roku ASIKoniec roku 2018 dla większości zarządzających funduszem VC/PE działających w oparciu o Alternatywną Spółkę Inwestycyjną będzie pierwszym rokiem obowiązywania nowych wymogów regulacyjnych w ramach raportowania do Komisji Nadzoru Finansowego i wymogów sprawozdawczych przy składaniu sprawozdań finansowych nałożonych przez ustawodawstwo unijne i krajowe. Nadzorca, KNF w Polsce oraz ESMA na terenie Unii Europejskiej, zainteresowany jest wpływem szeroko rozumianej branży inwestycyjnej na stabilność systemu finansowego.

 

 

Wychodząc od ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, zakres obowiązków informacyjnych definiowany jest statusem zarządzającego ASI. Jeśli prowadzi on działalność w oparciu o zgodę KNF, podlega on rygorystycznym wymogom regulacyjnym charakterystycznym dla funduszy inwestycyjnych.

Wymogi regulacyjne

Jeśli działalność Zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną prowadzona jest w oparciu o wpis do rejestru KNF (charakterystyka polskiego rynku funduszy VC z racji limitu 100 mln EUR kwoty zwolnienia dla aktywów pod zarządzaniem), obowiązki regulacyjne na niego nałożone są mocno ograniczone, i tak zgodnie z art. 70zb ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych dla zarządzającego ASI, który wykonuje działalność określoną w art. 70e ust. 1 tj. zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną bez zezwolenia KNF, po uzyskaniu wpisu nie stosuje się szeregu przepisów takich jak wymogi dotyczące składu zarządu i rady nadzorczej, wymogi dotyczące outsourcingu, zasad wyceny aktywów, systemu kontroli wewnętrznej, poziomu kapitału początkowego zarządzającego, czy choćby wymogów posiadania depozytariusza.

Jest to zgodne z intencją ustawodawcy, według którego duże podmioty i te przeznaczone dla klientów detalicznych podlegają rygorystycznej kontroli, a podmioty tworzone dla wąskiego grona inwestorów o ograniczonym wpływie na system finansowy wyjęte są spod restrykcyjnego nadzoru (Interpretacja KNF w sprawie regulacji Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej).

Wykorzystanie możliwości, jaką jest prowadzenie działalności w oparciu o wpis do rejestru KNF limitowane jest wielkością aktywów pod zarządzaniem. Dlatego też w trakcie zamknięcia roku należy wyliczyć wartość aktywów pod zarządzaniem, aby potwierdzić brak wymogu uzyskania licencji. Wytyczne dla metodologii obliczania całkowitej wartości zarządzanych aktywów zawarte są w art. 2 do rozporządzenia 231/2013. Należy w tym miejscu dodać, że zgodnie z art. 3 tegoż rozporządzenia zarządzający zobligowany jest także do wdrożenia procedur, które umożliwiają bieżący monitoring zarządzanych aktywów tak, aby wielkość zarządzanych aktywów nie była kontrolowana jedynie raz do roku, lecz podlegała cyklicznej kontroli (w szczególności przy nowych subskrypcjach).

Obowiązki regulacyjne ASI działających w oparciu o wpis do rejestru sprowadzają się do przekazywania informacji analitycznej umożliwiającej nadzorcy oszacowanie ryzyka systemowego.

 Zgodnie z art. 222e. 1.  ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi Zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi są obowiązani do przekazywania Komisji informacji uzupełniających zakres informacji, jakie należy zamieszczać w formularzach sprawozdawczych przedstawionych w załączniku IV do rozporządzenia 231/2013, niezbędnych do monitorowania ryzyka systemowego.

Ten niewinnie wyglądający zapis znajduje swoje merytoryczne doszczegółowienie w:

 Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie uzupełnienia obowiązków informacyjnych zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

 Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego

 Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE

 Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) Nr 231/2013

 W rezultacie ZASI zobligowany jest do prezentacji portfela inwestycyjnego oraz prowadzonej działalność w sposób ustrukturyzowany i osłownikowany, według technicznych wytycznych prezentowanych w rozporządzeniu. Taki wymóg może być problemem dla mniejszych podmiotów pozbawionych rozbudowanego zaplecza technicznego, które koncentrują swoją aktywność na działalności inwestycyjnej.

Wymogi sprawozdawcze

Alternatywne Spółki Inwestycyjne działające w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych, podlegają wymogom sprawozdawczym zdefiniowanym w tym dokumencie oraz w Ustawie o Rachunkowości. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych odnoszące się do zapisów ustawy o rachunkowości (art. 81 ust. 2 pkt 1a) nakłada obowiązek wykazywania zestawienia lokat alternatywnej spółki inwestycyjnej zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia oraz zestawienia informacji dodatkowych o alternatywnej spółce inwestycyjnej zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.

 


Dariusz Franczak_190x190

Autor: Dariusz Frańczak

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny legitymujący się doświadczeniem w obsłudze i wycenie funduszy inwestycyjnych od strony TFI, Depozytariusza oraz firmy księgowej, dodatkowo posiadający praktyczną wiedzę w zakresie analizy, wyceny i zarządzania instrumentami finansowymi.

 

Niniejsza publikacja ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi porady. Genprox Sp. z o.o. nie przedstawia w tej publikacji porad księgowych, podatkowych, inwestycyjnych, finansowych, konsultingowych, prawnych czy innych. Nie należy wyłącznie na podstawie wyżej zamieszczonych informacji podejmować jakichkolwiek decyzji dotyczących Państwa działalności. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji  lub działań dotyczących kwestii finansowych czy biznesowych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu na dariusz.franczak@genprox.com. Genprox Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania informacji zawartych w publikacji ani za Państwa decyzje podjęte w związku z tymi informacjami. Osoby korzystające z powyższej publikacji robią to na własne ryzyko i ponoszą pełną związaną z tym odpowiedzialność.

Napisz do nasnapisy pod ASI