Opodatkowanie spółki komandytowej i spółki z o.o.

Opodatkowanie spółki komandytowej i zooPrzedsiębiorca poszukujący nowej formy prawnej dla prowadzonej działalności gospodarczej musi rozważyć bilans ryzyk i korzyści ekonomicznych z niej płynących. Optymalizacja podatku dochodowego z wykorzystaniem spółki komandytowej i spółki z o.o. łączy w sobie zalety spółki kapitałowej (ograniczenie ryzyka przedsiębiorcy do kwoty kapitału zakładowego sp. z o.o. i sumy komandytowej sp.k) wraz z atrakcyjną formą opodatkowania (przychód komandytariusza z udziału w spółce komandytowej opodatkowany jest 19% liniowym podatkiem PIT).

Rejestracja i koszty prowadzenia księgowości spółki komandytowej i spółki z o.o. już przy skali działalności na poziomie 200 tys. zysku brutto rocznie w pełni pokrywane są przez oszczędności na obciążeniach podatkowych wynikających ze struktury spółki komandytowej i spółki z o.o. w porównaniu ze spółką z o.o.

Charakterystyka spółki komandytowej

Spółka komandytowa jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki:
– co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń (komplementariusz), a
– odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona (art. 102 k.s.h.).

Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej (art. 111 k.s.h.). Komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki (art. 112 § 2 k.s.h.). Odpowiedzialność komplementariuszy jest natomiast nieograniczona, a zatem odpowiadają oni za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Jednocześnie osoby, które działały w imieniu spółki po jej zawiązaniu, a przed jej wpisem do rejestru, odpowiadają solidarnie (art. 109 § 2 k.s.h.).

Wspólnikiem spółki komandytowej może być osoba fizyczna, jak również osoba prawna. Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy, a jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna firma spółki komandytowej winna zawierać pełną nazwę tej osoby prawnej. Tak określona firma spółki komandytowej zawiera dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa” – w skrócie sp. k. (art. 104 § 1 – 3 k.s.h.).

Opodatkowanie przychodów komandytariusza

Dochód osoby fizycznej będącej komandytariuszem podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną (np. spółka komandytowa), przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3). Zatem przedsiębiorca będący osobą fizyczną w roli komandytariusza będzie podlegał opodatkowaniu według skali podatkowej 18% i 32% (art. 27 PIT), bądź stawką liniową 19% (art. 30c PIT) zgodnie z wybraną przez siebie formą opodatkowania. Przyjmując założenie, że znakomita większość udziałów w spółce komandytowej przypadnie komandytariuszowi, którym jest osoba fizyczna, to w takiej właśnie części przyjęta struktura pozwoli uniknąć podwójnego opodatkowania dochodów (jedynie udział spółki z o.o. będącej komplementariuszem podlegać będzie dalszemu opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem jako przychód z kapitałów pieniężnych w przypadku wypłaty dywidendy dla udziałowca spółki z o.o.).

Zaliczki na podatek dochodowy komandytariusza

Częstym błędem w rozumowaniu przedsiębiorców jest przyjęcie założenia, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega dopiero wypłata zysków przez spółkę komandytową. Tym samym błędnie zakłada się, że brak wypłaty dywidendy przez spółkę komandytową nie rodzi żadnych zobowiązań podatkowych po stronie jej udziałowców.

W odniesieniu do komandytariusza i komplementariusza bez znaczenia jest to, że nie został dokonany podział zysku spółki komandytowej. Kasowe rozliczenie się wspólnika ze spółką pozostaje bez wpływu na zobowiązania podatkowe wspólnika. Wspólnik płaci zaliczkę na podatek od odpowiedniej części dochodów spółki komandytowej.

Przychód wspólnika z udziału w spółce komandytowej, określony na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ten przychód powstaje na zasadzie memoriałowej, tzn. w datach określonych art. 14 ust. 1-1h updof. Zgodnie z art. 14 ust 1 ustawy PIT za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Zatem uzyskane przez spółkę komandytową przychody oraz poniesione koszty uzyskania przychodów podlegają rozliczeniu u jej wspólników (zarówno komplementariuszy, jak i komandytariuszy) proporcjonalnie do ich udziału w zysku spółki w momencie, gdy byli wspólnikami tej spółki, a więc w momencie, gdy przysługiwało wspólnikom prawo do udziału w zysku tej spółki, na zasadach, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy pdof.

Powyższe oznacza, że udziałowcy spółki komandytowej zobowiązani są do ujmowania w comiesięcznej kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy przypadającego im udziału w dochodzie spółki komandytowej. W procesie tym kluczowe jest skoordynowanie zamknięcia ksiąg spółki komandytowej w takim terminie, który umożliwi jej udziałowcom rzetelne wyliczenie należnej zaliczki na podatek dochodowy.

Genprox oferuje swoim Klientom prowadzenie pełnej księgowości dla struktury optymalizującej należny podatek dochodowy. Oferujemy pełne wsparcie dla procesu księgowości i podatków dla spółki komandytowej, spółki z o.o. (komplementariusza) i osób fizycznych (komandytariuszy).

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej i nie uwzględnia zmian w przepisach prawa, które nastąpiły po jego opracowaniu.


Emilia FrackowiakAutor: Emilia FrąckowiakRadca Prawny

Legitymuje się wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze prawa, doradztwa prawnego, negocjacji, sporów sądowych, windykacji, opiniowania dokumentacji czy dokumentacji korporacyjnej.
Doświadczona w zapewnianiu zgodności z przepisami prawa ubezpieczeń społecznych oraz reprezentacji spółek kapitałowych w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przed Urzędem Kontroli Skarbowej i odwoławczym przed Izbą Skarbową w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług.

 

 

 

Usługi księgowe Genprox dowiedz się więcej..tekst ksiegowosc